Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Haláleset

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. május 14.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A halál beálltát követően a hozzátartozók elsődleges feladata a haláleset anyakönyvi hatósághoz történő bejelentése. A témakörben szót ejtünk még a temetésről, és bemutatjuk az örökséghez való hozzájutás eljárási rendjét.

Cikk:

Temetés

A temetésre kötelezett
A temetés feltételei
A temetés módjai
Koporsós temetés
A hamvasztásos temetés
Az urna elhelyezése
Az urna kiadása
A hamvak szétszórása

A tisztességes méltó temetés mindenkit megillető jog. §

A temetésre kötelezett

Temetésre kötelezett az - vagyis annak kell gondoskodnia az elhalt eltemettetéséről -

  1. aki a temetést szerződésben vállalta;
  2. akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
  3. végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, élettársa;
  4. az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. §

Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. §

Az elhalálozás helye szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere - jogszabályban meghatározott határidőn belül - köteles gondoskodni a temetésről, ha

  1. nincs temetésre kötelezett személy, vagy ismeretlen helyen tartózkodik,
  2. a temetésre kötelezett személy kötelezettségét nem teljesíti. §

Az idevágó eljárás szerint, ha a temetésre kötelezett e kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy 15 napon belül pótolja mulasztását. Ha a kötelezett nem tesz eleget a jegyző felszólításának, akkor az elhunytat közköltségen kell eltemetni. (Köztemetés) § §

A temetés feltételei

A halott eltemetése csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján lehetséges. Abban az esetben, ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetőeljárás indult, az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélyére is szükség van. §

A temetés módjai

Temetni - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - hagyományos módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet. A temetés történhet világi vagy egyházi szertartás szerint.

A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik. §

Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. Ha az elhunyt korábban nem határozta meg a temetés módját és helyét, akkor ezt az határozza meg, aki az eltemettetésről gondoskodik. §

Fontos tudni, hogy a temetés csak hamvasztás nélkül lehetséges abban az esetben, ha a temetésről több személy gondoskodik, és ők nem tudnak megállapodni a temetés módjáról. §

Koporsós temetés

Koporsós temetés esetén a halottat - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán belül kell eltemetni, kivéve, ha

  1. a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott,
  2. a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, és az eltemettető kérelmére a temetés helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal 15 napon túli koporsós temetést engedélyez. §

A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és a halottvizsgálati bizonyítvány üzemeltető részére történő átadása után azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban történő elhelyezéséről. Abban az esetben, ha a temető üzemeltetője hiányosságot észlel az azonosság vagy az okmányok tekintetében, felfüggeszti az átvételt és értesíti a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes hivatalt. §

Az elhunyt földbe temetéséhez az eltemettetőnek gondoskodnia kell jól zárható, környezetbarát anyagból készült résmentes koporsóról. Földbe temetéshez - fertőző betegségben elhunytak temetése kivételével - fémből, üvegből, műanyagból készült koporsó nem használható. § A koporsót temetés előtt le kell zárni.

A hamvasztásos temetés

A hamvasztásos temetést felvevő szolgáltató köteles tájékoztatni az eltemettetőt az elhunyt hamvasztását elvégző üzem címéről. §

Az elhunytat az elhalálozás (kór- vagy hatósági boncolás) helye szerinti legközelebbi hamvasztóban kell elhamvasztani, kivéve, ha

  1. az eltemettető az ország más hamvasztóüzemét jelöli meg a hamvasztásos temetés megrendelésekor;
  2. az elhalálozás helye szerinti legközelebbi hamvasztóüzemben a szállítás és a hamvasztás együttes díja magasabb a távolabbi üzembe való szállítás és hamvasztás együttes díjánál. §

A hamvasztásos temetést lebonyolító szolgáltató a ravatalozást követően, de legkésőbb az elhunytnak a hamvasztóba történő szállítása előtt köteles az eltemettető vagy meghatalmazottja jelenlétében a halotton levő nemesfém ékszereket számba venni, és azokat az eltemettetőnek vagy meghatalmazottjának - elismervény ellenében - átadni. §

A hamvakat a hamvasztást követő 90 napon belül kell eltemetni, vagy ki kell adni az eltemetésre kötelezett személynek. Amennyiben ez a személy nem gondoskodik az eltemettetésről, úgy helyette arról az önkormányzat intézkedik, ugyanakkor ezt a személyt a költségek megtérítésére fogja kötelezni. §

Az urna elhelyezése

Az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, vagy urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is (rá)temethető. § Az urnát a talaj szintjétől legalább fél méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

Urnasírhely és urnasírbolt csak építésügyi hatósági engedéllyel építhető. Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30x30 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál a szabályzat előírhatja a természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen. §

Az urna kiadása

Az eltemettető - vagy az eltemettető egyetértésével más hozzátartozó - kívánságára az urnát ki kell adni az urna átvételének igazolásával. Az így kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti kívánalmak biztosíthatók. Közös tulajdonú ingatlanon való urnaelhelyezéshez a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. §

Az ingatlanon elhelyezett urnát az eltemettető (örököse) kívánságára - a halottvizsgálati bizonyítvánnyal vagy a halotti anyakönyvi kivonattal való igazolás mellett - az ingatlan helye szerinti köztemető tulajdonosa (üzemeltetője) az irányadó használati időig köteles visszafogadni és elhelyezni, illetve a hamvak bármely más temetőben is elhelyezhetők. §

A hamvak szétszórása

A hamvak szétszórására lehetőség van a temető arra kijelölt helyén, avagy temetőn kívül is. A hamvak szétszórásakor gondoskodni kell arról, hogy azok a szétszóráskor a talajba bemosódjanak.

A hamvakat temetőn kívüli ingatlanon a tulajdonos (kezelő) előzetes hozzájárulása után lehet szétszórni. A hamvak légi járműről történő szétszórásához a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának engedélye szükséges, amelyben meg kell határozni a hamvak szétszórásának módját is. §