Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Névviselés

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2020. február 14.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A név, a névviselés jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy alkalmas arra, hogy a név viselőjét azonosítsa, megkülönböztesse, elválassza a társadalom többi tagjától, és kifejezze a családhoz való tartozást. Itt olvashatnak az újszülött anyakönyvezéséről, a gyermek névviseléséről és anyakönyvezéséről. Különbséget teszünk a születési és a házassági név (bejegyzett élettársak neve) között és írunk a névváltoztatás feltételeiről is.

Cikk:

Névváltoztatás

A házassági névviselési forma módosítása
Mikor és hogyan változtathatom meg a születési nevemet?
A születési név megváltoztatására irányuló kérelem
A névváltoztatás költségei

A magyar állampolgár születési családi és utónevének, valamint a házassági nevének megváltoztatását az erre illetékességgel rendelkező anyakönyvezető engedélyezheti. §

A házassági névviselési forma módosítása

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az érintett kérelmére módosítható, erről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezik. A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem előterjeszthető a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is. A házastársa nevét viselő személy a házasságkötés folytán szerzett nevet (a házastársa nevét) névváltoztatással nem változtathatja meg.

A házasság megszűnését, illetve érvénytelenségének megállapítását követően a volt házastársak tovább viselhetik a házasság fennállása alatt viselt nevet, de a feleség a házasság megszűnését követően nem viselheti a volt férje nevét a házasságra utaló toldással (pl. Kovács Jánosné), ha azt a házasság fennállása alatt nem viselte.

A bíróság a volt férj kérelmére eltiltja a volt feleséget ettől, amennyiben a feleséget szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték.

Ha a volt feleség vagy férj újabb házasságot köt, tovább viselhetik a házasság alatt viselt közös házassági nevet, de a feleség volt férje nevét a házasságra utaló toldással nem viselheti még akkor sem, ha az újabb házassága megszűnt. §

Mikor és hogyan változtathatom meg a születési nevemet?

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére - az anyakönyvezető engedélyezheti. Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét pedig a gondnoka terjesztheti elő. Cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személy - amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti - csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.

A szülő családi nevének megváltoztatása - a szülő erre irányuló kérelmére - kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a gyermek korlátozottan cselekvőképes, ehhez az ő hozzájárulása is szükséges. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás. §

Az anyakönyvvezető csak különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név viselését. Abban az esetben azonban, ha a családi név megváltoztatása következtében valakinek a személyhez fűződő joga sérülne, az anyakönyvezetőnek meg kell tagadnia a névváltoztatás iránti kérelem teljesítését. Ekkor különös méltánylás nem gyakorolható. §

Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés, tehát az anyakönyvvezetőnél a külföldön történt eseményt (házasságkötés, válás, születés stb.) a kérelem benyújtása előtt anyakönyveztetni kell. §

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél, a helyben kapott formanyomtatványon, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél. §

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési és családi nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét, idejét, lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, elérhetőségének címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;
  2. amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
  3. a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájáruló nyilatkozatát;
  4. a kérelem indokolását;
  5. nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e, továbbá arról, hogy a kérelmezett név nem sérti a Ptk.-ban foglalt névhasználatra vonatkozó feltételeket; §
  6. a születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni. §

A névváltoztatásról az anyakönyvvezető okiratot állít ki. §

A névváltoztatás költségei

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni. Annak érdekében, hogy a névváltoztatás iránti kérelem kellő megfontolást követően szülessen meg, a már megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50 000 forint. §