Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Gépjárművel kapcsolatos eljárások

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2020. február 14.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Írásunkban egyebek között a vásárlásra (személygépkocsik magánimportja), átíratásra, eredetiségvizsgálatra vonatkozó alapvető szabályokat taglaljuk. Új és használt jármű forgalomba helyezéséről és forgalomból történő kivonásáról, a műszaki vizsgáról, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat díjairól is szó esik.

Cikk:

Gépjármű forgalomból történő kivonása

A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján
A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama
A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak időtartama
A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamának számítása
A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból való kivonása
A jármű végleges kivonása a forgalomból
Jogorvoslat

A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján

A forgalomból - kérelemre, vagy hivatalból - ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. §

A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó − aki egyben a gépjármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik − kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról. §

Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell tekinteni:

 1. a pénzügyi intézményeket,
 2. gépjármű-kereskedőket,
 3. zálogjogosultat vagy
 4. más olyan természetes személyt, gazdélkodó szervezetet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható. §

A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama

A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba.

A kivonás időtartama újabb kérelemre, a kérelem benyújtásától vagy a kérelemben megjelölt időponttól számított legfeljebb 6 hónapra, ismételten meghosszabbítható. A forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a kérelem benyújtásánál korábbi időpont nem vehető nyilvántartásba. §

Annak kérelmére, akinek jogerős ideiglenes hagyatékátadó végzéssel a járművet átadták, továbbá, ha a gépjármű tulajdonosa, az üzembentartója és a gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett nem ugyanaz a személy, a tulajdonos, az üzembentartó vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő visszahelyezéséről határozatot hoz. §

A jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a határidő lejárta előtt kérelmezheti a jármű ismételt forgalomba helyezését, amennyiben a jármű forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek fennállnak. Amennyiben az eljárásban megállapítást nyer, hogy a jármű ismételt forgalomban tartásához szükséges feltételek fennállnak, a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba tett bejegyzés hatályát megszünteti, és erről a kérelmezőt értesíti. A jármű a megszüntetés nyilvántartásba való bejegyzésének napjától vehet részt a közúti forgalomban. §

Ha a jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonását a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél kérelmezte, akkor a kérelemben megjelölt időtartam lejárta előtti, ismételt forgalomba állását is a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell bejelentenie a közlekedési igazgatási hatóságnál. §

A közúti forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel. §

A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak időtartama

Az ellenőrző hatósági személy az eljárása során a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha

 1. járművet engedély nélkül átalakították,
 2. a járművel a közúti forgalomban részt vesznek annak ellenére, hogy a jármű
  • forgalmi engedélyének "H" adatmezőben szereplő érvényességi ideje vagy az ideiglenes forgalomban tartási engedélyének az érvényességi ideje lejárt vagy
  • műszaki vizsgálatra történő berendelésére vonatkozó végleges határozatban foglaltaknak határidőben nem tettek eleget,
 3. a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek,
 4. gyanú van arra, hogy a jármű rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, ideiglenes forgalomban tartási engedélyét, regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították,
 5. a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély rongálódása miatt, feltéve, hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg,
 6. a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel jár, vagy
 7. az új típusú rendszámmal rendelkező járművön nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és azt a jármű vezetője nem tudja a helyszínen bemutatni, és a matrica utángyártására vagy egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik. §

A közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el, ha

 1. a jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a gépjárműadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte,
 2. bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerős vagy végleges határozatában a jármű lefoglalását, elkobzását vagy a zár alá vételét elrendelte, továbbá, ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy lefoglalta,
 3. a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget,
 4. a járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet, kivéve, ha a járművet a gépjármű-felelősségbiztosítás kötési kötelezettség alól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény alapján mentesítették,
 5. a Muzeális Minősítő Bizottság a muzeális jellegű jármű igazolvány visszavonásáról értesíti,
 6. a közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala értesítése alapján megállapítja, hogy a jármű tulajdonosa a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátását engedélyező határozat érvényességi idején belül járművével a kijelölt közlekedési hatóságnál a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása céljából nem jelent meg,
 7. a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó végleges határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget,
 8. a közlekedési hatóság a jármű műszaki alkalmatlanságát állapítja meg,
 9. a közlekedési hatóság a járművet a forgalomban való részvételre véglegesen alkalmatlannak minősíti és forgalomban tartását megtiltja, vagy
 10. a jármű üzemben tartója a véglegessé vált döntésével kiszabott közigazgatási bírság megfizetési kötelezettségének nem tett eleget és a jármű forgalomból történő kivonását az eljáró hatóság kezdeményezte,
 11. a jármű eltulajdonítása miatt eljárás indult,
 12. a közlekedési igazgatási hatóság visszautasítja a jármű forgalomba helyezése iránti kérelmet, valamint a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását, ha a jármű tulajdonjogát és származását hitelt érdemlően nem igazolják. Ha a járművet ennek ellenére forgalomba helyezték, a közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomban való további részvételét megtiltja és a forgalmi engedélyt, valamint a törzskönyvet bevonja. § §

A közlekedési igazgatási hatóság akkor is kivonja (hivatalból) a járművet a forgalomból, ha

 1. saját eljárása során vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján észleli, hogy a járművel a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a hatósági engedély több mint 30 napja lejárt és a különleges rendszámtábla leadása nem történt meg;
 2. saját eljárása során észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos nem létező személy, vagy a tulajdonos személye nem állapítható meg. §

A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamának számítása

A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamát a forgalmi engedély helyszíni elvételének időpontjától kell számítani. §

Amennyiben a hatósági engedélyt a helyszínen nem vették el, a kivonás időtartamát a közlekedési igazgatási hatóság határozatának véglegessé válása, vagy fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától kell számítani, kivéve, ha az ügyfél a határozat véglegessé válását megelőzően azt leadta. Ebben az esetben a leadás napjától kell a kivonás időtartamát számítani. §

A határozattal bevont - a helyszínen elvett vagy a leadott - rendszámtáblák selejtezéséről az elvétel vagy a leadás napjától számított 3 év után a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a Nyilvántartó gondoskodik. Ha ezt követően az ügyfél igazolja, hogy a jármű forgalomba helyezésének akadálya nincs, kérelemre a bevont rendszámtábla ugyanazokkal a karakterekkel egy alkalommal utángyártható. §

A forgalomból kivonást elrendelő határozat véglegessé válásától, vagy fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától számított öt napon belül - amennyiben arra a helyszínen nem került sor - a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát le kell adni. §

A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból való kivonása

Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:

 1. annak 2016. január 1-jét megelőző vagy külföldön történt eltulajdonítása,
 2. külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás,
 3. annak külföldre történő értékesítése,
 4. annak muzeális előminősítése, vagy

esetén. §

A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során - a hatósági jelzés visszavonásával és a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg - a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni, a hatósági jelzést a Nyilvántartónak selejtezés céljából meg kell küldeni. §

A járműnyilvántartásba bejegyzett jármű esetében a Nyilvántartó más EGT-állam, vagy viszonosság esetén a harmadik ország nyilvántartó hatóságának nyilvántartásba vételéről szóló értesítése alapján a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására, a törvényben foglalt kivételekkel. §

A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, az eltulajdonítás bejelentése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított öt év. §

A jármű végleges kivonása a forgalomból

A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból:

 1. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetében bontási átvételi igazolás alapján;
 2. egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn. §

Ha a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét - a közterület-felügyelet által kezdeményezett eljárás kivételével - a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. §

A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi igazolás alapján forgalomból történő végleges kivonása esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a Nyilvántartónak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg egyszerűsített határozattal visszavonja. §

A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba. §

Jogorvoslat

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. §

Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Ha a fellebbezéssel sem vagyunk elégedettek, a döntést közigazgatási per keretében a bíróság előtt támadhatjuk meg. A kereset előterjesztésére - fő szabály szerint - a határozat közlésétől számított 30 napon belül van lehetőség. A keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmazhat, vagyis kérhetjük a bíróságtól, hogy a kivonásra ne kerüljön sor a per lezárulásáig. §

A közigazgatási perek a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény alapján zajlanak. §

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. §