Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Gépjárművel kapcsolatos okmányok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gépjárművel kapcsolatos okmányok kapcsán a forgalmi engedély, igazolólap, a zöldkártya (környezetvédelmi felülvizsgálat) és a törzskönyv megszerzésével kapcsolatos eljárás kerül részletezésre. A rendszámtábla kérdésével foglalkozó cikkünkből megtudhatják, hogy a rendszámtábla egy olyan egyedi azonosító jel, amelynek önkéntes átszerelése egyik járműről a másikra bűncselekménynek minősül.

Cikk:

Törzskönyv

Ki állítja ki a törzskönyvet?
Mivel igazolhatjuk a jármű tulajdonjogát a törzskönyv kiadásáig?
A törzskönyv kiadása, illetve kiadásának megtagadása
A törzskönyv érvénytelenítése, megsemmisítése
A törzskönyv elvesztése, megsemmisülése, új törzskönyv kiállítása

A törzskönyv a jármű tulajdonjogát igazoló okirat, és az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet jogszerű tulajdonosnak kell tekinteni. Egy járműhöz egy időben csak egy érvényes törzskönyv tartozhat. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele, tehát a járművezető nem köteles ezt a dokumentumot magánál tartani, ehelyett ajánlott otthon, biztonságos körülmények között tárolni. §

A közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból, és ezt a tényt a döntés véglegessé válását követően nyilvántartásba bejegyzi, ha a nyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli ezt a változást, és

 1. az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget, vagy
 2. az új tulajdonos személye nem állapítható meg. §

A nyilvántartásban nem szereplő a bejelentést elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát a közlekedési hatóság a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a nyilvántartásba. §

Ki állítja ki a törzskönyvet?

A jármű tulajdonjogát igazoló okirat a törzskönyv. Egy járműhöz egy időben csak egy érvényes törzskönyv tartozhat. A közlekedési igazgatási hatóság a jármű első forgalomba helyezése során annak, aki a jármű tulajdonjogát igazolja, törzskönyvet ad ki. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele. A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba-vételekor továbbá a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani, a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni és érvénytelenítve a keletkezett iratokkal a Nyilvántartónak meg kell küldeni. Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet jogszerű tulajdonosnak kell tekinteni. §

Mivel igazolhatjuk a jármű tulajdonjogát a törzskönyv kiadásáig?

A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolhatja:

 1. a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a jármű azonosító adatait tartalmazó - számla,
 2. a harmadik országból behozott járműveknél - a magáncélra ideiglenesen behozott járművek kivételével - a külföldön már forgalomba helyezett használt járműveknél a külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok,
 3. az árverési jegyzőkönyv,
 4. a gyártó számlája,
 5. a jogerős bírósági határozat,
 6. a hagyatékátadó végzés,
 7. az ajándékozást igazoló okirat,
 8. az adásvételi szerződés,
 9. a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy
 10. a járműkísérő lap. §

A törzskönyv kiadása, illetve kiadásának megtagadása

A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni. §

A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 Ft.

A jármű tulajdonjogát érintő korlátozás (elidegenítési, terhelési tilalom stb.) esetén a törzskönyv kizárólag a korlátozás által meghatározott jogosult részére adható ki. §

A törzskönyv nem adható ki §

 1. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló rendeletben meghatározott időpontig, ha a járművet a tulajdonos az állam által nyújtott járművásárlási támogatás felhasználásával vette,
 2. a jármű V betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő ellátása során,
 3. a jármű CD betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátása során,
 4. a jármű Z és SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő ellátása során,
 5. a négykerekű segédmotoros kerékpárok rendszámtáblával történő ellátása során,
 6. a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott időpontig (3 évig), ha a járművet a tulajdonos az állam által nyújtott személygépkocsi-szerzési támogatás felhasználásával szerezte meg.

A közlekedési igazgatási hatóság visszautasítja a jármű forgalomba helyezése iránti kérelmet, valamint a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását, ha a jármű tulajdonjogát és származását hitelt érdemlően nem igazolják. Ha a járművet ennek ellenére forgalomba helyezték, a közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomban való további részvételét megtiltja és a forgalmi engedélyt, valamint a törzskönyvet bevonja. §

A forgalmi engedély kiállítható annak, akinek a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság a lefoglalást megszüntető határozatában a járművet kiadni rendeli. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a jármű tulajdonjoga, a "törzskönyv kiadás megtagadva" bejegyzést feltüntetik a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban. §

Bűncselekményre utaló körülmények esetében a közlekedési igazgatási hatóság a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását visszautasító határozatot közli a kérelmező lakcíme szerint illetékes rendőrkapitánysággal. §

A törzskönyv érvénytelenítése, megsemmisítése

A forgalomból végleg kivont jármű törzskönyvét érvényteleníteni kell. §

A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át.

Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. §

A törzskönyv elvesztése, megsemmisülése, új törzskönyv kiállítása

A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsemmisülésekor annak sorszámát a közlekedési igazgatási hatóság értesítése alapján a Nyilvántartó a Hivatalos Értesítőben és a kormányzati honlapon közzéteszi. §

A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.

Amennyiben a közzétételt követően valamely érdekelt fél a járművel, vagy törzskönyvvel kapcsolatos jogosultságát a megjelölt határidőn belül igazolja, a törzskönyv nem pótolható.

Amennyiben a törzskönyv - megrongálódása ellenére - kétséget kizáróan azonosításra alkalmas, az új törzskönyv kiállításának kezdeményezése közzététel nélkül elvégezhető.

Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása a tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárás megindítását megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt érdemlően igazolja.

A tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére a közzétételt követően kerülhet sor. §

Új törzskönyvet kell kiállítani, és a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni, és érvénytelenítve a keletkezett iratokkal a Nyilvántartónak meg kell küldeni:

 1. a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba-vételekor,
 2. a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint
 3. a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor. §