Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Foglalkoztatás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A foglalkoztatás kapcsán szó lesz a munkáltató tájékoztatási kötelezettségéről a munkaszerződés megkötésekor. Lehetőség van arra is, hogy munkaviszony ne csak munkaszerződéssel, hanem alkalmi munkavállalói könyvvel jöjjön létre. Bemutatjuk a Start-kártyát is.

Cikk:

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony létrejötte
Az egyszerűsített foglalkoztatás speciális szabályai
Bejelentési szabályok
Az egyszerűsített foglalkoztatás idő- és létszámkorlátai
Az egyszerűsített foglalkoztatás további korlátai
Ellátásra való jogosultság

2012. július 1-jétől a munka törvénykönyve szabályozza az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályait és meghatározza azokat a rendelkezéseket, melyeket a hagyományos munkajogviszonytól eltérően nem kell alkalmazni. §

Érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn és a felek a munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében nem módosíthatják. §

A munkaszerződést nem kötelező írásba foglalni, a munkaviszony a bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre. §

A munka törvénykönyvével összhangban az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény meghatározza az egyszerűsített foglalkoztatás további szabályait. § A törvény hatálya kiterjed az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. §

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony létrejötte

A munkaviszony a munka törvénykönyve alapján bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre.

A nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény Melléklete szerinti szerződés megkötésével is lehet létesíteni a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett. A munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait. §

Az egyszerűsített foglalkoztatás speciális szabályai

Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként - a meghatározott feltételeknek megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. § A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 18 000 forintot. §

Az egyszerűsített foglalkoztatás egyszerűbb közteherviseléssel jár: mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként: 500 forint, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként: 1000 forint. A filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 4000 forint a fizetendő közteher. § A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap. §

A közterhet a tárgyhót követő hó 12-éig kell befizetni és a bevallási kötelezettséget is ezen időpontig kell elektronikusan teljesíteni. §

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni. §

A magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos

 1. kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
 2. - ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár - a garantált bérminimum

napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (mentesített keretösszeg).

(2022-ben a minimálbér napi összege 9200 Ft, a garantált bérminimum napi összege 11 960 Ft.)

A személyi jövedelemadó bevallásban jövedelemként az összegnek a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell figyelembe venni. Nem kell viszont jövedelmet megállapítani és bevallást benyújtani a filmipari statisztaként végzett, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmi munkából származó bevételből. §

A munkavégzés megkezdése előtt a munkaadónak kell meggyőződnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van. § Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára a munkáltató vagy az elhelyezkedni kívánó természetes személy kezdeményezésére kerülhet sor. A foglalkoztathatósági szakvélemény általában nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak, viszont erre szükség van érvényes előzetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkező fiatalkorú és idősödő munkavállaló, illetve várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák foglalkoztatása esetében. A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes. §

Bejelentési szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetében a munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a NAV-hoz az alábbi adatokat: §

 1. a munkavállaló neve,
 2. a munkáltató adószáma,
 3. a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma,
 4. az egyszerűsített foglalkoztatás jellege (mezőgazdasági/turisztikai idénymunka vagy alkalmi munka),
 5. munkaviszony napjainak száma. §

Fontos tudni, hogy a bejelentést az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt kell megtenni. 2017. január 1-jétől a munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján, vagy országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesíti. §

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására - így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén -

 1. az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy
 2. ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 9 óráig

van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. §

Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése az országos telefonos ügyfélszolgálaton, a 185-ös hívószámon intézhető. § Az ügyfélszolgálat az állami adóhatóság által rendelkezésére bocsátott elektronikus űrlapon rögzíti a szükséges adatokat, valamint a bejelentő nyilatkozatait, tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés regisztrációs számáról, majd a telefonbeszélgetés lezárását követően - ha erre a bejelentő oldalán lehetőség van - rövid szöveges üzenetben is megküldi a regisztrációs számot. §

Az egyszerűsített foglalkoztatás idő- és létszámkorlátai

Mezőgazdasági idénymunka esetén egy naptári éven belül a 120 napot nem haladhatja meg a foglalkoztatás, azonban azt a munkáltató határozza meg, hogy adott éven belül mikor foglalkoztatja a munkavállalót. §

Turisztikai idénymunka esetén egyszerűsített foglalkoztatás időtartama egy naptári éven belül a 120 napot nem haladhatja meg. §

Az alkalmi munka időkorlátai:

 1. egybefüggően legfeljebb 5 nap,
 2. egy hónapban legfeljebb 15 nap,
 3. egy évben legfeljebb 90 nap. §

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg

 1. az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
 2. egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
 3. hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
 4. húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát. §

A fenti létszámkorlátokat 2013. január 1-jétől a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatása esetén nem kell alkalmazni. §

Amennyiben a munkáltató a fenti ismertetett idő- és létszámkeretet, valamint a filmipari statisztára vonatkozó kereseti korlátot túllépi, a túllépés napjától a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja kedvezményes közteherviselés szabályait, hanem az általános szabályokat kell alkalmaznia, a feltételek megsértése feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig a kedvezményes szabályokat jogosulatlanul alkalmazta. §

Az egyszerűsített foglalkoztatás további korlátai

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony,

 1. ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn, §
 2. valamint a közszolgálati tisztviselőket vagy közalkalmazottakat foglalkoztató munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására. §

A harmadik országbeli állampolgárok - a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével - egyszerűsített foglalkoztatás keretében kizárólag mezőgazdasági idénymunkát végezhetnek. §

Az a munkáltató, aki 300 ezer forint, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette. §

Ellátásra való jogosultság

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló nem minősül biztosítottnak, álláskeresési ellátásra, nyugellátásra, illetve baleseti egészségügyi szolgáltatásra azonban jogosultságot szerez. §