Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Munka 18 éves kor alatt

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Választ kapunk arra, hogy ki számít fiatal munkavállalónak: a munkaviszony szempontjából azt a személyt kell érteni, aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be. A Munka Törvénykönyve a fiatal munkavállalókra vonatkozóan - azok védelme érdekében - számos esetben kedvezőbb szabályokat állapít meg, így a munkakörülmények, munkaidő, pihenőidő és szabadság kérdésében.

Cikk:

A fiatal munkavállaló

A fiatal munkavállaló mint a munkaviszony alanya
Törvényes képviselő hozzájárulása
Fiatal munkavállaló foglalkoztatása hivatásos sportolóként

Az új munka törvénykönyve elődjéhez hasonlóan fokozott védelemben részesíti a fiatal munkavállalókat. Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések cím alatt eltérő, szigorúbb szabályok alkalmazását rendeli el pl. a munkaidő-beosztás és a szabadság terén. §

A fiatal munkavállaló mint a munkaviszony alanya

A munka törvénykönyve alkalmazásában fiatal munkavállaló: a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló. §

Magyarországon munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet - az iskolai szünet alatt - az a tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. §

A munkavállalók meghatározott köre - az érintettek neme, kora, egészségi állapota miatt - azonos munkakörülmények mellett is fokozott veszélynek van kitéve. E körbe tartoznak a fiatal munkavállalók is. A munkavédelmi törvény előírásai szerint fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely egészségére, testi épségére, egészséges fejlődésére hátrányos következményekkel járhat. §

A fiatal munkavállalók az ún. sérülékeny csoportba tartoznak, őket a testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetik, illetve ők maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során §, ezért fokozottan óvni kell őket az egészségkárosító kockázatoktól.

Törvényes képviselő hozzájárulása

A 16. életévét még be nem töltött fiatalkorú foglakoztatásához a törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges. § A hozzájárulás megadásakor a nyilatkozat megtételére jogosult személynek egyértelműen ki kell jelentenie, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalkorú munkaviszonyt létesítsen. A hozzájárulást írásban megtenni, melyet a munkáltató a munkaviszony létesítésével kapcsolatos egyéb dokumentumokkal együtt köteles megőrizni. (Fontos annak kiemelése, hogy a hozzájáruló nyilatkozat megléte nem csak a fiatalkorú első munkaviszonya létesítésekor, hanem a 15. és 16. életév között újonnan létesítendő bármely munkaviszonyhoz szükséges előfeltétel.)

Fiatal munkavállaló foglalkoztatása hivatásos sportolóként

A gyámhatósághoz a foglalkoztatást megelőző legalább 15 nappal történő előzetes bejelentés alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható. §

A 7/2001. (X. 4.) ISM rendelet értelmében a tanköteles fiatal munkavállaló munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban hivatásos sportolóként azokban a sportágakban foglalkoztatható, amelyekben hivatásos versenyrendszer működik. Foglalkoztatáshoz a gyámhatóság engedélye, továbbá a 16. életévét be nem töltött tanköteles fiatal munkavállaló esetén a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

A gyámhatósági engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

  1. a munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő okirat tervezetét, illetve a jogviszony létesítésére vonatkozó előzetes írásbeli megállapodást;
  2. az országos sportági szakszövetség, ennek hiányában a szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetség igazolását a sportági hivatásos versenyrendszer működtetéséről;
  3. a szakszövetség nyilatkozatát arról, hogy a sportágban a tanköteles fiatal munkavállaló hivatásos sportolókénti foglalkoztatására lehetőség van;
  4. a sportegészségügyi alkalmasságról szóló orvosi igazolást. §