Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Munkakeresés

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az állam különféle támogatásokkal segíti, ösztönzi az állampolgárokat és a munkáltatókat, hogy minél többen jussanak munkához. Ezek közé tartoznak pl.: az álláskeresési járadék, álláskeresési segély és az álláskeresők költségtérítése, a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások, a képzések elősegítése. Írunk még a munkavállalás lehetőségeiről az EU-ban, a pályáztatási rendszerekről, az aktív korúak ellátásáról, valamint a munkanélküliek támogatásáról.

Cikk:

Aktív korúak ellátása

Ki jogosult aktív korúak ellátására?
Kinek nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság?
Az aktív korúak pénzbeli ellátásának típusai
Ki jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra?
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege
A támogatás folyósításának szünetelése
Ki jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra?
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának szünetelése
Ismételt folyósítás
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetése
Jogosultság felülvizsgálata
Hogyan lehet a támogatást igényelni?

Ki jogosult aktív korúak ellátására?

Aktív korúak ellátására jogosult az a 18. évet betöltött személy, aki

 1. munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve 50%-os egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
 2. vakok személyi járadékban, vagy
 3. fogyatékossági támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: "egészségkárosodottak"), vagy
 4. munkanélküli járadéka, álláskeresési járadéka, álláskeresési segélye, vállalkozói járadéka (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósításának időtartama lejárt, vagy
 5. az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
 6. az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
 7. a gyermekek otthongondozási díjának, ápolási díjának, a gyermekgondozási támogatásának, a rendszeres szociális járadékának és a bányász dolgozók egészségkorosodási járadékának, az átmeneti járadékának, a rehabilitációs járulékának, a rokkantsági nyugdíjának, a beleseti rokkantsági nyugdíjának, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának az ideiglenes özvegyi nyugdíjának folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny). 52. § (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat. §

A jogszabály akkor minősíti a megélhetést nem biztosítottnak, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona sem a kérelmezőnek, sem családjának nincsen.

A fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetét kifejező arányszámot jelenti, ahol

 1. az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik;
 2. a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9;
 3. az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8;
 4. minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7;
 5. a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermek arányszáma további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. §

Egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult aktív korúak ellátására.

Ez alól kivételt képez az az eset, ha egy családban az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási vagy a gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg. Ebben az esetben az aktív korúak ellátására egy családban két személy jogosultságát is meg lehet állapítani. §

Kinek nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság?

Annak nem lehet megállapítani a jogosultságát, aki:

 1. letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
 2. annak az 1993. évi III. tv. 3. § (3) bekezdése alá tartozó személynek, akinek tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott (kivéve a határ menti ingázó munkavállalókat);
 3. gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül;
 4. gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig;
 5. az Flt. szerint álláskeresési ellátásban részesül;
 6. katonai szolgálatot teljesít;
 7. köznevelési, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat;
 8. az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül; vagy
 9. a megváltozott képességű személyek ellátásában részesül,
 10. felzárkóztatást elősegítő megélhetési támogatásban részesül, amelyet az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján állapítottak meg. §

Az aktív korúak pénzbeli ellátásának típusai

 1. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás vagy
 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. § §

Ki jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra?

Aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

 1. egészségkárosodottnak minősül, vagy
 2. 14 év alatti gyermeket nevel, feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) szerinti gyermekgondozási támogatásban vagy díjban, csecsemőgondozási díjban, illetve örökbefogadói díjban, és a gyermek napközbeni ellátását nem tudják biztosítani akár bölcsődében vagy napközbeni gyermekfelügyelet keretében, akár alternatív napközbeni ellátást nyújtó intézményben, nyári napközis otthonban, óvodában, vagy iskolai napköziben. §

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege

A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át azzal, hogy amennyiben a támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.

A havonta folyósított támogatás összege akkor sem lehet kevesebb ezer forintnál, ha a fenti számítás eredménye kevesebb, mint ezer forint. § §

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának szorzatával.

A támogatás folyósításának szünetelése

A támogatás folyósítása szünetel, ha a támogatásra jogosult

 1. keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 120 napjában, vagy
 2. olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt, vagy
 3. közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel ideje alatt. §

Ki jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra?

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, és nem jogosult egészségkárosodási vagy gyermekfelügyeleti támogatásra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult. §

A támogatásban részesülő köteles az állami foglalkoztatási szervnél kérni az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és ezzel az együttműködésre is köteles. §

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, vagyis 22.800 Ft. §

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának szünetelése

A foglalkozást helyettesítő támogatást nem folyósítják, ha a jogosult:

 1. keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 120 napjában,
 2. közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy
 3. olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkóztatást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkóztatást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt. §

A folyósítás szünetelésére okot adó körülményekről, illetve azok megszűnéséről 8 napon belül kell értesíteni az ellátást megállapító szervet. §

Ismételt folyósítás

Abban az esetben, ha a szünetelésre okot adó körülmény bejelentésére nyitva álló időn belül, azaz 8 napon belül teljesítette a jogosult bejelentési kötelezettségét, az ismételt folyósítás a szünetelésre okot adó körülmény megszűnését követő naptól kezdődik. Ha viszont a 8 napon belüli bejelentési kötelezettségét a jogosult elmulasztotta, az ismételt folyósítás a bejelentés napjától kezdődik. §

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetése

A járási (kerületi) kormányhivatal megszünteti az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak,

 1. akikre nézve a megállapítást kizáró okok később következtek be;
 2. aki akadályozza a hatóságnak a jogosultság fennállására, illetve a támogatás összegére irányuló felülvizsgálati eljárását;
 3. aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. napjától;
 4. aki jogosultsága megszüntetését kéri;
 5. aki a reá irányuló nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjától;
 6. akinek egybefüggően, egy évet meghaladóan szünetel az aktív korúak ellátása keretében nyújtott ellátás folyósítása; valamint
 7. a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, ha:
  • az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott megfelelő munkát nem fogadja el vagy a közfoglalkoztatási jogviszonyát jogellenesen szünteti meg, illetve a munkáltató rendkívüli felmondási jogával él,
  • az álláskeresők nyilvántartásából törölték (az ellátott hibájából),
  • a megadott határidőn belül az állami foglalkoztatási szervnél nem regisztráltatja magát;
 8. aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem vett részt közfoglalkoztatásban, vagy nem folytatott kereső tevékenységet sem. Annak is meg kell szüntetni a támogatását, aki nem vett részt az Flt. szerinti, legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben, vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban, illetve nem működött közre közös termelésben a szociális szövetkezeti tagsági jogviszonya keretében és nem vett részt a munkaerőpiaci programban sem. § §

Jogosultság felülvizsgálata

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását két évente legalább egyszer, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását pedig évente legalább egy alkalommal kell a járási (kerületi) kormányhivatalnak felülvizsgálnia.

Mindhárom jogcímen megállapított támogatási forma felülvizsgálatára akkor is sor kerül,

 1. ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a változás időpontjától számított 90 napon belül, és
 2. a jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott. §

Hogyan lehet a támogatást igényelni?

Az aktív korúak ellátása megállapítása iránti kérelmet jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási (kerületi) kormányhivatalnál, a települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, vagy a közös önkormányzati hivatalnál, illetve a kormányablaknál. Ugyancsak jogszabály sorolja fel azokat az igazolásokat, amelyeket a kérelemhez mellékelni kell. §, §, §