Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Idősek ellátása

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A köznyelvben "szociális otthon"-nak nevezett intézmény olyan ápolást és gondozást nyújtó szakosított ellátási forma, amely az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről teljes körűen gondoskodik. A nappali ellátást nyújtó intézmények és az idősek gondozóháza személyes gondoskodást nyújtó ellátási forma, amelyet a szociálisan rászorultak részére az állam, valamint a helyi önkormányzat biztosít. Ebben a témakörben foglalkozunk még az időskorúak járadékával is.

Cikk:

Időskorúak járadéka

Ki jogosult az időskorúak járadékára?
A támogatás megállapításának feltételei
Ki nem jogosult az időskorúak járadékára?
Mennyi a járadék összeg?
Hogyan lehet az időskorúak járadékát igényelni?

Az időskorúak járadéka olyan szociális pénzbeli ellátás, amelyet a szociális rászorultságtól függően a megyei (fővárosi) kormányhivatal járási hivatalai állapítanak meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő időskorúaknak. §

Ki jogosult az időskorúak járadékára?

Az időskorúak járadéka olyan támogatás, amelyre jogosultságot olyan időskorú személyek szerezhetnek, akik nem rendelkeznek megélhetést biztosító jövedelemmel.

A támogatás megállapításának feltételei

Az időskorúak járadékát azon személy részére állapítja meg az illetékes hivatal, aki a 62. életévet vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és

  1. egyedülálló személyként - amennyiben még nem töltötte be a 75. életévét - a havi jövedelme nem haladja meg a 28.500 fotintot, amennyiben betöltötte a 75. életévét - a havi jövedelme nem haladja meg a 38.475 forintot, vagy
  2. nem egyedülálló személyként a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 24.225 forintot. §, §

A megyei (fővárosi) kormányhivatal járási hivatala időskorúak járadékában részesíti azokat a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyeket is, akik az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel és bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, továbbá a magas szintű képzettséget nyújtó munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat. Természetesen a járadékra való jogosultsági feltételeknek nekik is meg kell felelniük. §, §

Az időskorúak járadékára való jogosultság fennállását a járási hivatalnak két évente legalább egyszer felül kell vizsgálnia. §

Ki nem jogosult az időskorúak járadékára?

Bizonyos esetekben nem nyújtható az ellátás, illetve a folyósítást meg kell szüntetni. Ebbe az esetkörbe tartozik, ha az igénylő, vagy az ellátást igénybe vevő személy

  1. letartóztatásban van, elzárás, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
  2. 3 hónapot meghaladó időtartamot tölt külföldön; vagy
  3. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott (kivéve a határ menti ingázó munkavállalókat). Ugyancsak meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha azt a járadékban részesülő kéri, illetve a további jogosultságra irányuló felülvizsgálati eljárást akadályozza. link: type="webcompass" target="1993. évi III. tv. 32/B. § (4)-(5) bek."]

Mennyi a járadék összeg?

Az időskorúak járadékát havonta folyósítják, amelynek összege attól függ, hogy a jogosult egyedülálló vagy sem, illetve rendelkezik-e jövedelemmel, vagy jövedelme egyáltalán nincsen.

Jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a járadék összege:

  1. ha a jogosult egyedülálló és még nem múlt el 75 éves, havi 33.525 forint, abban az esetben, ha betöltötte a 75. életévét, havi 45.255 forint;
  2. ha a jogosult nem egyedülálló, akkor a járadék összege havi 28.505 forint. §, §

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén:

  1. ha a jogosult egyedülálló és nem múlt el még 75 éves, 33.525 forintnak és a jogosult havi jövedelmének különbözete;
  2. ha elmúlt 75 éves, 45.255 forintnak és a jogosult havi jövedelmének különbözete;
  3. ha a jogosult nem egyedülálló, 28.505 forintnak és a jogosult havi jövedelmének különbözete. §, §

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén, ha az ellátás összege a fenti szabályozás szerint az ezer forintot nem érné el, akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell részére megállapítani. §

Hogyan lehet az időskorúak járadékát igényelni?

Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet jogszabályban előírt formanyomtatványon kell a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes járási hivatalnál benyújtani. Ha a kérelmezőnek bejelentett lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási helye is van, a kérelmet annál a járási hivatalnál kell benyújtani, ahol életvitelszerűen tartózkodik. A kérelmet a házastársnak (élettársnak) is alá kell írnia. Ha erre az élettárs, házastárs nem hajlandó, nem utasítható el a kérelem automatikusan, hanem a járási hivatal megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt. A kérelem-nyomtatvány a járási hivataloknál beszerezhető. Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülő eléri a nyugdíjkorhatárt és ez okból megszüntetik ellátását, e döntés véglegessé válását követően anélkül, hogy ezt az ellátásban részesülő kérné, a járási hivatal haladéktalanul - hivatalból - eljárást indít az idős korúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. Az eljárás megindításáról az eljáró hatóság értesíti az érdekeltet, akinek ki kell töltenie egy nyomtatványt, amely olyan kérdéseket tartalmaz, ami alapján a jogosultságot meg lehet állapítani. Abban az esetben, ha a nyomtatványt az érdekelt 15 napon belül nem küldi vissza, az eljáró hatóság a hivatalból indult eljárást megszünteti. Abban az esetben viszont, ha a járadékot - a visszaküldött nyomtatványban szereplő adatok alapján - megállapítják, a jogosultság kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap. A jogosult ebben az esetben egyetlen napig sem marad ellátatlanul. §, §

Az időskorúak járadékát a feltételeknek megfelelő hajléktalan személyek is igényelhetik, mégpedig annál a járási hivatalnál, amelyet az ellátás igénylésekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelöl. A fővárosi, illetve megyei kormányhivatal gondoskodik a járadék folyósításáról, amennyiben erre az adott hivatalban lehetőség van, a járadék folyósítása a hivatal házipénztára útján is történhet. §