Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Szociális ellátás, járadék

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A szociális ellátásoknak két, igen jól elkülöníthető csoportját különböztetjük meg: a pénzbeli és a személyes ellátási formákat. Az alábbiakban a következő ellátásokkal és a velük kapcsolatos eljárással foglalkozunk: árvaellátás, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, ápolási díj, baleseti járadék.

Cikk:

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való szociális rászorultság feltételei
Mi tekinthető vagyonnak?
Hogyan történik a szociális rászorultság igazolása

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való szociális rászorultság feltételei

Annak lehet megállapítani az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szociális rászorultságát, akinek jövedelme nem haladja meg

  1. családban élő esetén az egy főre jutó havi jövedelemet tekintve az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, azaz 34.200 forintot, illetve
  2. egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagyis 42.650 forintot, és családjának nincs vagyona. §

Mi tekinthető vagyonnak?

Vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) és a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg (kivéve azt az összeget, amelyet nem kell a törvény szerint jövedelemnek tekinteni), amelynek

  1. külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (azaz 855.000 forintot), vagy
  2. együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (azaz 2.280.000 forintot)

meghaladja.

Nem minősül vagyonnak azonban az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű sem. §

Hogyan történik a szociális rászorultság igazolása

Az eljárásra a lakóhely - tartózkodási hely - szerinti járási hivatal illetékes, az eljárás kérelemre indul. A járási hivatal az eljárás során megvizsgálja, hogy kérelmező az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen valóban nem jogosult.

A jogosultsági feltételek megléte esetén az eljáró hivatal hatósági bizonyítványt állít ki az egészségügyi szolgáltatásra való szociális rászorultság igazolásáról, melyet 1 évig lehet felhasználni, azonban az a fentebb ismertetett jogosultsági feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható. A bizonyítvány a szociális rászorultságot a kérelemnek a hatósághoz való benyújtása napjától igazolja. § §