Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Szociális támogatás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2020. május 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A szociális támogatások körében írunk a közgyógyellátásról, a közgyógyellátási igazolvány igénylésének szabályairól. Foglalkozunk még a szociális étkeztetéssel, a gáz- és távhőszolgáltatási támogatással a szociálisan rászorult családok részére, valamint a lakásfenntartási támogatás kérdéseivel.

Cikk:

Gyermekek otthongondozási díja

A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapításának feltételei
Fogalom meghatározások
A gyermekek otthongondozási díjának havi összege
Az ellátásra már megállapított jogosultságot megszüntető okok
Milyen módon lehet a gyermekek otthongondozási díját igényelni?

A gyermekek otthongondozási díjára azok a szülők jogosultak, akik súlyos fogyatékosságukból, illetve tartós betegségükből eredően önellátásra képtelen gyermekeikről gondoskodnak és a jogszabályban előírt jogosultsági feltételeknek megfelelnek. Az ellátásra való jogosultság nem függ a gyermek életkorától, az ápolt gyermek akár kiskorú, akár nagykorú is lehet.

A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapításának feltételei

Az ellátásra elsősorban az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő jogosult, aki

 1. súlyos fogyatékosságból eredően önellátásra képtelen, vagy
 2. tartósan beteg

gyermekéről gondoskodik. §

Kivételesen, az ellátásra jogosultságot szerezhet a vér szerinti, illetve örökbefogadó szülőn kívül a gyermeknek az a hozzátartozója is, aki a gyermekkel egy háztartásban él, abban az esetben, ha korábban a gyermekre tekintettel a szülőnek már megállapították az otthongondozási díjra való jogosultságát, de a szülő

 1. meghalt,
 2. szülői felügyeleti joga a jogszabályban meghatározott okokból szünetel vagy a bíróság azt megszüntette, vagy
 3. a szülő akadályoztatva van saját egészségi állapota miatt a gyermek állandó és tartós gondozásában. (Ennek tényét és várható időtartamát jogszabályban előírt módon igazolni kell.) §, § , § §

Fogalom meghatározások

A törvényi szabályozás azt tekinti súlyosan fogyatékos személynek

 1. akinek a látóképessége segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon teljesen hiányzik; vagy
 2. aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló-életmód folytatására képes; vagy
 3. a hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszéd hallás útján, valamint spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszédének érthető kiejtése is elmarad; vagy
 4. értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy születési trauma következtében, továbbá 14. életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt, középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű;
 5. aki IQ mértékétől függetlenül a személyiség egészét érintő fejlődési zavarban szenved és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető;
 6. a helyváltoztatása tekintetében mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli; vagy
 7. az állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes. §

Tartósan betegnek az tekinthető, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan 3 hónapnál hosszabb ideig tartó - jogszabályban meghatározott szakértő szakvéleménye alapján - állandó ápolást, gondozást igényel. §

Az önellátásra képtelen állapotot szakértő, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján állapítja meg. §, §

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege

Fontos tudni, hogy egy szülő számára egyidejűleg csak egy gyermekre állapítható meg az ellátás, azonban az ellátás összegének kiszámítása során a szülő kérheti, hogy több gyermekre tekintettel is vizsgálja az eljáró hatóság a gyermekre meghatározott feltételek teljesülését. §

A törvényalkotó 2020. évre a gyermekek otthongondozási díjának összegeként havi 123.910 forintot állapított meg, amelyet nyugdíjjárulék (magánnyugdíj pénztári tagság esetén tagdíj) fizetési kötelezettség terhel, ugyanis a folyósítás időtartama szolgálati időre jogosít. A gyermekek otthongondozási díjának összegéről évente az Országgyűlés dönt a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidőben. §, §

Abban az esetben, ha a szülő több olyan gyermekről gondoskodik, akire tekintettel az ellátásra való jogosultságát meg lehetne állapítani, számára havonta 185.862 forintot kell megállapítani és folyósítani a gyermekek otthongondozási díja címén mindaddig, amíg ennek feltételei fennállnak. §

Az ellátás havi összege függ attól is, hogy a jogosult szülő részesül-e más rendszeres pénzellátásban. Abban az esetben ugyanis, ha a jogosult más rendszeres pénzellátásban is részesül, az ellátás havi összege a 123.910, vagy 185.862 forint és a más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének különbözte lesz. Amennyiben a különbözet az ezer forintot nem éri el, az ellátás összegeként a jogosult részére ezer forintot kell megállapítani. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint bizonyos rendszeres pénzellátásokat nem kell figyelembe venni az ellátás havi összegének kiszámításakor. §, §

A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság nem állapítható meg, ha a gyermek

 1. két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézetben, nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményben kap elhelyezést,
 2. óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül,
 3. köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
 4. rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja a gyermekek otthongondozási díjának összegét (a törvény felsorolja azokat a rendszeres pénzellátásokat, amelyeket a jogosultság megállapítása szempontjából nem kell figyelembe venni),
 5. szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

Kivételt jelent a fenti, jogosultság megállapítását kizáró okok alól az, amikor

 1. a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben, illetve szakképző intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg;
 2. az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg;
 3. a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak a szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg. §

Folytatva a jogosultság megállapítását akadályozó okokat, amennyiben a szülő

 1. szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója;
 2. keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja (az otthon végzett munka itt nem vehető figyelembe). §

Az ellátásra már megállapított jogosultságot megszüntető okok

Abban az esetben, ha a gyermek már nem tekinthető önellátásra képtelennek, vagy meghal, az ellátásra jogosult szülő nem teljesíti gondozási kötelezettségét, illetve akadályozza a jogosultság felülvizsgálatára irányuló hatósági eljárást, az otthongondozási díjjal érintett gyermek vagy szülő tartózkodási joga megszűnt, illetve annak gyakorlásával felhagyott, az előzőekben ismertetett, jogosultságot kizáró ok valamelyike következett be, valamint ha a szülő az ellátás megszüntetését kéri, az otthongondozási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni. Jogszabály meghatározza a megszüntetés időpontját is, amely különbözhet egymástól a megszüntetési okok szerint. §

Milyen módon lehet a gyermekek otthongondozási díját igényelni?

Az otthongodozási díj iránti igényt az ápolást végző szülő lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal járási hivatalánál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalnál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. §

A kérelmet az ápolt gyermeknek és a kérelmező szülőnek is alá kell írnia. Nem kizáró tényező azonban, ha az ápolt gyermek, illetve törvényes képviselője nem írja alá a kérelmet, ebben az esetben az eljáró hatóság megvizsgálja ennek okát és a vizsgálat eredményétől függően dönt a kérelemről. §