Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Szociális támogatás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A szociális támogatások körében írunk a közgyógyellátásról, a közgyógyellátási igazolvány igénylésének szabályairól. Foglalkozunk még a szociális étkeztetéssel, a gáz- és távhőszolgáltatási támogatással a szociálisan rászorult családok részére, valamint a lakásfenntartási támogatás kérdéseivel.

Cikk:

Közgyógyellátás, közgyógyellátási igazolvány

A közgyógyellátási igazolvány jelentősége
Gyógyszerkeret
Ki jogosult alanyi jogon közgyógyellátásra?
Ki jogosult normatív alapon közgyógyellátásra?
A közgyógyellátási rendszer működtetésével kapcsolatos szabályok
Hogyan lehet felhasználni az egyéni és az eseti gyógyszer keretet?
Hogyan lehet igényelni a közgyógyellátási igazolványt?
Jogorvoslati lehetőségek
Mik a jogosulatlan használat következményei?

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. §

Jelenleg két jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:

 1. alanyi jogon, és
 2. normatív alapon.

A közgyógyellátási igazolvány jelentősége

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ingyen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes

 1. gyógyszerekre a megállapított gyógyszerkeret erejéig,
 2. egyes - jogszabályban meghatározott - gyógyászati segédeszközökre, ideértve a
 3. protetikai és fogszabályozó eszközöket is (ideértve ezek javításának költségeit is), valamint
 4. rehabilitáció céljára igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (pl. gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre). §

A jogosult számára kizárólag személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátás rendelhető. §

Gyógyszerkeret

A gyógyszerkeret két részből tevődik össze:

 1. a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből és
 2. az év közben bármikor jelentkező akut megbetegedés kiadásaihoz kapcsolódó eseti keretből. §

Ki jogosult alanyi jogon közgyógyellátásra?

Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult:

 1. az átmeneti gondozott, a nevelésbe vett kiskorú,
 2. az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy,
 3. a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott,
 4. a rokkantsági járadékos,
 5. az, aki rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a komplex minősítés alapján - amelyet a rehabilitációs hatóság készít el - nem haladja meg a 30%-os mértéket,
 6. továbbá alanyi jogon az is jogosult ápolási díjra, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül,
 7. bizonyos, a jogszabályban meghatározott esetekben az, aki valamilyen rokkantsági ellátásban részesül, vagy részesült. §

Ki jogosult normatív alapon közgyógyellátásra?

Kérelemre akkor állapítja meg a kérelmező lakóhelye szerinti járási hivatal a közgyógyellátásra való jogosultságot, ha havi rendszeres gyógyító ellátásának a területileg illetékes, egészségbiztosítási feladatkörében eljáró megyei - ha a fővárosban van a kérelmező lakóhelye, a fővárosi Kormányhivatal (a továbbiakban: egészségbiztosítási szerv) által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 százalékát meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105 százalékát, egyedül élő esetén 155 százalékát. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 forint. §

A közgyógyellátási rendszer működtetésével kapcsolatos szabályok

A háziorvos, házi gyermekorvos kiállít egy igazolást, amely a kérelmező fennálló betegségének kódszámát és az annak gyógyításához szükséges hatóanyagok megnevezését, mennyiségét és adagolását, az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító ellátások megnevezését és mennyiségét tartalmazza. Amennyiben a közgyógyellátást igénylő személyes gondoskodást nyújtó átmeneti vagy bentlakásos intézményben, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben, nevelőotthonban van, az igazolást az intézmény orvosa állítja ki. Büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott kérelmező esetén az igazolást a büntetés-végrehajtási intézet orvosa állítja ki.

A kérelmező ezt az igazolást kérelméhez csatolja a jövedelemigazolással együtt.

Mind az alanyi jogú, mind a normatív alapú jogosultság megállapítására a kérelmező lakóhelye szerinti járási hivatalok rendelkeznek hatáskörrel. A jogosultsági feltételek megléte esetén elsősorban alanyi, másodsorban normatív alapon lehet a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapítani. A közgyógyellátásra való jogosultságot - alanyi jogosultság esetén - 4 évre, normatív jogosultság esetén pedig 2 évre állapítják meg. §, §

Az eljáró szerv továbbítja az orvosi igazolást a egészségbiztosítási szervnek abban az esetben, ha a jövedelemvizsgálat alapján a kérelmező a jogszabályban előírt jövedelmi feltételeknek megfelel.

Az egészségbiztosítási szerv megvizsgálja az orvos igazolásában foglaltak szakmai megalapozottságát, és megállapítja azok havi költségét. Ez lesz a kérelmező havi "egyéni gyógyszerkerete". A keret havi maximális összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez jelenleg 12 ezer forint/hó/jogosult.

Amennyiben az ezer forintot a rendszeres gyógyszerköltség havonta nem éri el, nem állapítható meg "egyéni gyógyszerkeret".

Minden jogosult számára sor kerül "eseti keret" megállapítására is, mely összege jelenleg maximum 6 ezer forint. Az eseti keret összegét szintén az éves költségvetési törvény állapítja meg.

Az eljáró hatóság az egészségbiztosítási szerv szakvéleménye alapján határozatot hoz, melyben megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, ennek kezdő időpontját és a gyógyszerkeret összegét (külön az egyéni és az eseti gyógyszerkeretet). A határozatot megküldi a jogosultnak és az egészségbiztosítási szervnek. A megállapított keretösszeg módosításra kerül, ha a kérelmező esetleges állapotjavulása vagy romlása következtében költsége legalább ezer forinttal emelkedik, vagy növekszik. Ekkor az év közbeni felülvizsgálatra is lehetőség van. §, §

Az igazolványt az egészségbiztosítási szerv tölti ki, miután nyilvántartásába felveszi a jogosultat. Az igazolvány postázásáról is az egészségbiztosítási szerv gondoskodik. Lehet azonban kérni, hogy az igazolványt az egészségügyi szerv ne postán küldje meg, hanem azt a jogosultnak vagy meghatalmazottjának személyesen adja át. §, §

Hogyan lehet felhasználni az egyéni és az eseti gyógyszer keretet?

A gyógyszerkeret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel.

Miután az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv nyilvántartásában rögzítette a jogosultat és a keret összegét, a következőképpen adja meg a felhasználási lehetőséget:

 1. Eseti gyógyszerkeret: a teljes összeg felhasználására lehetőség van a jogosultság kezdő időpontjától. Az alanyi jogcímen megállapított jogosultság esetében is évente kerül megnyitásra.
 2. Egyéni gyógyszerkeret: az éves gyógyszerkeret összege a jogosultság kezdő időpontjától számítva, negyedéves ütemezéssel, egyenlő részletekben használható fel. Amennyiben maradvány összeg van az előző negyedévről, azzal növekszik a következő negyedévre nyitva álló összeg. Ugyanakkor előre a következő negyedéves keretet nem lehet felhasználni. A több évre megállapított jogosultság esetén egyik évről a másikra az esetlegesen fel nem használt egyéni és/vagy eseti keret nem vihető át. Nem lehet a gyógyszer térítési díját részben a gyógyszerkeretből, részben a jogosult saját költségéből fedezni. Ha a gyógyszer térítési díját az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által megnyitott negyedéves keret nem fedezi, azt a közgyógyellátott fizeti meg. Ez a szabály nem vonatkozik az év végi maradvány összegre, ebben az esetben a gyógyszer árának különbözetére ez az összeg is felhasználható.

Az aktuálisan rendelkezésre álló keretösszegről a gyógyszertár ad felvilágosítást, a központi adatbázisból nyert adatok alapján. §

Hogyan lehet igényelni a közgyógyellátási igazolványt?

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, települési önkormányzat polgármesteri hivatalához, vagy a közös önkormányzati hivatalhoz, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani. A kérelemhez formanyomtatványt kell használni, melyet az önkormányzat ügyfélszolgálati vagy szociális irodáján, ill. a járási hivatalokban lehet beszerezni. A kérelemhez mellékelni kell:

 1. A háziorvos igazolását (az erre rendszeresített formanyomtatványon). Amennyiben azonban csupán az eseti gyógyszerkeret megállapítása iránt nyújtanak be kérelmet, és az egyéni gyógyszerkeret megállapítását nem kérik, nincs szükség az orvosi igazolás csatolására.
 2. Amennyiben alanyi jogon igénylik a közgyógyellátást, annak jogcímét igazoló iratot.
 3. A jövedelemigazolásokat (alanyi közgyógyellátás esetén ezen igazolások nem szükségesek). §

Nevelésbe vett kiskorú részére első ízben a gyámhatóság nevelésbe vételről szóló határozata alapján kerül megállapításra a közgyógyellátásra való jogosultság. Ekkor a gyámhatóság szerzi be a szükséges orvosi igazolást, majd az egy éves jogosultság lejártát követően a kérelmet a gyermekvédelmi gyám nyújtja be, és az igazolások beszerzéséről is ő gondoskodik. §

Jogorvoslati lehetőségek

A közgyógyellátásra való jogosultsággal összefüggő hatósági határozat ellen fellebbezésnek - a vonatkozó jogszabály módosítása folytán - nincs helye, azonban a határozat közigazgatási perben annak közlésétől számított 30 napon belül megtámadható. A keresetlevelet a jogorvoslattal megtámadott határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. Ez a hatóság gondoskodik a keresetlevélnek a bíróság felé való továbbításáról. §, §

Mik a jogosulatlan használat következményei?

Amennyiben a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóság tudomására jut, hogy a közgyógyellátást valaki jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe, a jogosultságot megszüntetik és rendelkeznek a felhasznált gyógyszerkeret visszafizetési kötelezettségről. §