Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Alap-, és szakellátások

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2015. november 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben áttekintjük az egészségügyi alap-, és szakellátásokat, mint például a fogászati, a háziorvosi ellátást, a fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást, valamint a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokat.

Cikk:

Járóbeteg-szakellátás

Általános és speciális járóbeteg-szakellátás
Térítésmentesen igénybe vehető járóbeteg-szakellátások
Beutaló nélküli járóbeteg-szakellátások
Utazási költségtérítés
Ártámogatással igénybe vehető járóbeteg-szakellátási szolgáltatások
Részleges térítési díjért igénybe vehető járóbeteg-szakellátások
A járóbeteg-szakellátás igénybevétele

A járóbeteg-szakellátás keretében a társadalombiztosítás szempontjából biztosítottnak tekinthető személyek, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek (a továbbiakban együtt: biztosított) térítésmentesen, gyógykezelés céljából végzett egészségügyi szakellátásokat vehetnek igénybe. A törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra az uniós rendeletekben meghatározott módon kell alkalmazni. §

A biztosítottnak tekinthető személyek körét tételesen a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (1997. évi LXXX. tv.) határozza meg. E jogszabály alapján biztosított személynek kell tekinteni, például a munkavállalókat, a közalkalmazottakat és a köztisztviselőket; valamint egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, a saját jogú nyugdíjban, a gyermekgondozási segélyben részesülő személyek.

Általános és speciális járóbeteg-szakellátás

Az általános járóbeteg-szakellátás célja az, hogy az orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján

 1. szakorvos által végzett egyszeri, vagy alkalomszerű egészségügyi ellátást;
 2. fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén pedig folyamatos szakorvosi gondozást

biztosítson a beteg lakóhelye közelében. §

Ezenkívül a biztosított személyek igénybe vehetnek speciális járóbeteg-szakellátásokat is, amelyet olyan betegségek ellátására hoztak létre, amelyek különleges szaktudást, és speciális anyagi, tárgyi és szakmai felkészülést igényelnek. §

Térítésmentesen igénybe vehető járóbeteg-szakellátások

A járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított személyek betegségük esetén térítésmentesen jogosultak

 1. az ellátás során végzett vizsgálatokra, gyógykezelésekre;
 2. az ellátás során felhasznált gyógyszerre (kivéve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszert), illetve kötszerre;
 3. a gyógykezeléshez szükséges orvosi szakvéleményre, gondozásra; valamint
 4. külön jogszabályban meghatározott esetekben a keresőképtelenség elbírálására. §

A járóbeteg-szakellátás csak abban az esetben térítésmentes, azaz ingyenes,

 1. ha az beutaló orvos (például háziorvos, házi gyermekorvos vagy másik járóbeteg-szakellátást végző orvos) beutalása alapján történik; vagy
 2. ha a szakellátás beutaló nélkül is igénybe vehető; vagy
 3. ha arra egyéb orvos szakértői vizsgálat, szakvélemény adása miatt kerül sor, feltéve, hogy ez
  • társadalombiztosítási ellátásra;
  • szociális juttatásra;
  • egyéb - jogszabályban - meghatározott kedvezményre való jogosultság megállapítására, illetve annak ellenőrzésére irányul.

Beutaló nélküli járóbeteg-szakellátások

A biztosított személyek orvosi beutaló nélkül is térítésmentesen vehetik igénybe szakorvosi rendelő által nyújtott

 1. bőrgyógyászati,
 2. nőgyógyászati és gyermeknőgyógyászati,
 3. urológiai,
 4. pszichiátriai és addiktológiai, fül-, orr-, gégészeti, valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészeti,szemészeti és gyermekszemészeti,
 5. általános sebészeti és baleseti sebészeti,
 6. onkológiai

szakellátást.

Valamint az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást azzal, hogy az ellátás igénybevételéhez már az első alkalommal sem szükséges orvosi beutaló, ha a biztosított a tüdőgondozó által nyújtott ellátást a dohányzásról történő leszokás támogatása céljából veszi igénybe.

A biztosított a fenti szakellátásokat főszabályként a választása szerinti, az adott járóbeteg-szakellátás tekintetében érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe azzal, hogy a biztosított tekintetében területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező egészségügyi szolgáltató - törvényi kivételekkel - megtagadhatja a biztosított ellátását, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli betegek fogadása veszélyeztetné.

Amennyiben bejelentett tartózkodási hely, illetve bejelentett lakóhely hiányában nem állapítható meg, hogy a biztosított tekintetében melyik egészségügyi szolgáltató rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel, a biztosított ellátását nem tagadhatja meg a hajléktalan személyek ellátására külön jogszabály alapján szerződött háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató telephelye (ennek hiányában székhelye) szerint területileg ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

Az egészségügyi szolgáltató a honlapján és az ellátás nyújtásának helyén tájékoztatóban teszi közzé azoknak az ellátásoknak a körét, amelyek esetében nem fogadja az ellátási területén kívülről érkező biztosítottakat. Ilyen ellátások esetében a biztosítottat a betegfelvétel során szóban tájékoztatni kell arról, hogy van-e lehetőség a betegfogadási lista alapján egy későbbi időpontban történő ellátás-igénybevételre.

A fent nem szereplő járóbeteg-szakellátások főszabályként csak beutalóval vehetőek igénybe. Amennyiben a biztosított a fentiekben nem szereplő járóbeteg-szakellátást nem a beutalóban megnevezett egészségügyi szolgáltatónál szándékozik igénybe venni, úgy kell tekinteni, hogy a biztosított nem rendelkezik beutalóval. §

A társadalombiztosítási ellátás, a jogszabályban meghatározott szociális juttatás vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából szintén beutaló nélkül lehet felkeresni a vonatkozó jogszabály szerint a szakvélemény (igazolás) elkészítésére jogosult egészségügyi szolgáltatót. §

Nem szükséges a beutaló akkor sem, ha a biztosított személy úgy ítéli meg, hogy az egészségi állapota miatt azonnali ellátásban kell részesíteni, és a beutaló orvos felkeresése az ellátását jelentősen késleltetné. Ebben az esetben azonban az járóbeteg-szakellátás orvosa - a vizsgálatot követően - dönt az azonnali ellátás szükségességéről. Ha a vizsgálat alapján az orvos úgy ítéli meg, hogy a beteg azonnali ellátása nem szükséges, a biztosított személyt a beutaló orvoshoz irányítja. Ha a biztosított személy ennek ellenére is ragaszkodik az azonnali ellátásához, akkor tájékoztatni kell az orvosi beutaló nélkül, indokolatlanul igénybe vett egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díjról. §

A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása orvosszakmai szempontból indokolt. Az ismételt ellátás indokoltságát a járóbeteg-szakellátás orvosa rögzíti a biztosított egészségügyi dokumentációjában, és erről írásban tájékoztatja a biztosítottat, azzal, hogy ez nem érinti az ellátás beutaló nélkül történő igénybevételének jogosultságát. §

Utazási költségtérítés

A járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt biztosítottat utazási költségeihez támogatás illeti meg,

 1. ha orvosszakértői vizsgálatra utalták vagy rendelték be; vagy
 2. ha a beutalás olyan egészségügyi szolgáltatóhoz történik,
  • amely a biztosított területi ellátására kötelezett, vagy
  • amely az előző pont szerinti egészségügyi szolgáltatónál a biztosított lakóhelyéhez (tartózkodási helyéhez) közelebb esik, ha az oda történő beutalásba a biztosított beleegyezett; vagy
 3. a megfelelő feltételekkel rendelkező, bármely más - a biztosított lakóhelyéhez (tartózkodási helyéhez) legközelebb eső - egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalás esetén, ha az egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás biztosítására a második pont szerinti egészségügyi szolgáltatók szakmai indokok alapján nem alkalmasak. §

Amennyiben a biztosított a fenti egészségügyi ellátást azért veszi beutaló nélkül igénybe, mert egészségi állapota az azonnali ellátását indokolta, az egészségügyi szolgáltatótól otthonába (tartózkodási helyére) történő utazási költségeihez való támogatásra jogosult. §

A biztosított a gyógyászati segédeszköz próbájával, illetve kiszolgáltatásával kapcsolatos utazási költségeinek támogatására akkor jogosult, ha a gyógyászati segédeszközt a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött forgalmazónál szerzi be.

A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár.

A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költséghez támogatás jár. A biztosított a támogatásra akkor jogosult, ha a jogszabályban meghatározott szűrővizsgálatot behívás alapján vette igénybe.

Az utazási költséghez nyújtott támogatás a külön jogszabályban foglaltak szerint illeti meg

 1. a 16 éven aluli gyermek kísérőjét,
 2. a 16 éven felüli biztosított kísérőjét,

amennyiben egészségi állapota miatt a kíséretet a beutaló orvos szükségesnek tartja. §

Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe vehető, a személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely- és pótjegyek árához, nem jár utazási költségtérítés. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történő utazás esetén jár az utazási támogatás. §

A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállításának kezdeményezésére van lehetőség.

Az utazási támogatás esetében 2015. január 1-jétől biztosított alatt azt az anyát is érteni kell, aki a koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatejellátása érdekében jelenik meg az egészségügyi szolgáltatónál.

A helyi utazás költségeihez támogatás nem jár. §

Ártámogatással igénybe vehető járóbeteg-szakellátási szolgáltatások

A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt számára rendelt végleges gyógyászati segédeszköz árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz javítási és kölcsönzési díjához nyújtott támogatásra, amennyiben

 1. árához
  • forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer esetében az egészségbiztosító,
  • magisztrális gyógyszerek esetében a külön jogszabály,
 2. támogatást állapít meg,
 3. azt a finanszírozott egészségügyi szolgáltató e feladatra kijelölt orvosa, illetve az egészségbiztosítóval e jogosultságra szerződést kötött orvos rendeli, és
 4. a rendelés a jogszabályban és lent részletezettek szerint történik, és
 5. az adott gyógyászati segédeszköz árához, illetve kölcsönzési díjához az egészségbiztosító a külön jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint támogatást állapít meg, továbbá javítási díjához, illetőleg a gyógyászati ellátás árához külön jogszabály támogatást rendel, és
 6. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott egyes gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatásához az egészségbiztosító ellenőrző főorvosa a miniszteri rendeletben foglaltak szerint ellenjegyzésével hozzájárult, és
 7. a kiszolgálásra, kölcsönzésre vagy javításra az egészségbiztosítóval e feladatra szerződött (a továbbiakban: szerződött) forgalmazónál vagy gyártónál kerül sor. §

A biztosított a fentieken túl akkor is jogosult a külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszköz árához nyújtott támogatásra, ha annak kiszolgáltatására egészségügyi ellátás keretében a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatónál kerül sor. §

Amennyiben a biztosított a gyógyászati segédeszköz árához, kölcsönzési díjához társadalombiztosítási támogatást vett igénybe, köteles az eszköz használata során a tőle elvárható gondossággal eljárni, az eszközt rendeltetésszerűen használni, valamint az eszköz állagának megóvására törekedni.

Gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás társadalombiztosítási támogatással történő rendelése során, illetve gyógyászati segédeszköz javításának és kölcsönzésének társadalombiztosítási támogatással történő rendelése során

 1. a rendelésre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, és
 2. a finanszírozási eljárásrendekben, ennek hiányában az érvényes szakmai protokollokban foglaltaknak, vagy
 3. az 1. és 2. pontban foglaltak hiányában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 119. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt szakmai előírásoknak

megfelelően kell eljárni. §

Részleges térítési díjért igénybe vehető járóbeteg-szakellátások

A biztosított részleges térítés mellett jogosult

 1. 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülékre;
 2. a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlásra;
 3. külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra, kivéve, ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél. §

A biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult

 1. az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra, és
 2. amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. §

A jogszabály módosítása kapcsán 2015. január 1-jétől az intézményen belüli orvosválasztásért a szolgáltató nem kérhet részleges térítési díjat, illetve a biztosított kérésére nem lehet eltérni a szakmai protokolltól és a finanszírozási eljárási rendekben foglaltakról kiegészítő térítési díj ellenében.

A járóbeteg-szakellátás igénybevétele

Az egészségügyi szolgáltatásokat, így a járóbeteg-szakellátást is csak a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány (TAJ-kártya) bemutatásával, a személyazonosság egyidejű hitelt érdemlő igazolásával (például személyazonosító igazolvány bemutatásával) lehet igénybe venni.