Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Partnereink!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér „EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem” tárgyban indítható kérelme kapcsán az e-aláírás szolgáltatásban fellépő hiba miatt a hatósági döntések kiadása vonatkozásában az elektronikus ügyintézés szünetel. 

A hiba elhárítása alatt ügyfeleinknek lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

Kérdés esetén az EESZT Kontakt Center tud felvilágosítást nyújtani.

A hiba észlelésének időpontja: 2021.01.12.

MORZSÁK

TARTALOM:Gyermekekkel kapcsolatos nem rendszeres támogatások

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2021. március 23.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gyermekvédelem elsődleges szempontja, hogy a gyermek minden olyan támogatást (mind szellemi, erkölcsi, mind pedig anyagi oldalon) megkapjon, amely egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen. Itt tárgyaljuk a kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az anyasági támogatás folyósításának feltételeit, valamint bemutatjuk a Babakötvényt.

Cikk:

Babakötvény

A fiatalok életkezdési támogatásának fogalma
A fiatalok életkezdési támogatására jogosultak köre
Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítése
Az életkezdési támogatás mértéke
Befizetés a Start-számlára

A fiatalok életkezdési támogatásának fogalma

Magyarországon a fiatalok jelentős része a felnőttkor küszöbén azzal a nagy gonddal találja magát szembe, hogy nem rendelkezik saját tőkével az önálló élet megkezdéséhez: szülői segítség nélkül vagy szülői háttér hiányában szinte lehetetlen a saját otthon megteremtése vagy a családalapítás.

Annak érdekében, hogy a nagykorúvá válás időpontjában a fiatal szülői háttér nélkül is rendelkezzen valamennyi készpénzzel, amelyet akár az otthonteremtéshez, akár a továbbtanulás anyagi hátterének kiegészítéséhez szabadon felhasználhat, törvényi szabályozás révén lehetővé vált az állami segítségnyújtás.

A törvény alapján minden 2005. december 31-ét követően született gyermek javára a költségvetés meghatározott összeget helyez el a Magyar Államkincstárban a gyermek nevére megnyitott kincstári számlán. Az összeg a szülő döntése alapján hitelintézetnél vagy befektetési szolgáltatónál megnyitott Start-számlára helyezhető, a törvényben rögzített formában befektethető, természetes személyek által teljesített befizetésekkel növelhető.

A fiatal 18. születésnapjának betöltését követően veheti fel az őt életkezdési támogatás címén megillető összeget. A nehéz körülmények között induló gyermekeket az állam további támogatással segíti, számukra hetedik és tizennegyedik életévükben is meghatározott összegeket utal át. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket évenként további támogatás illeti meg.

Ha a gyermek nevére bármilyen oknál fogva nem nyitnak Start-számlát, a gyermeket megillető összeget a Magyar Államkincstár tartja nyilván, a számlán lévő összeg után évenként az ötéves állampapír hozamával egyező mértékű kamatot ír jóvá.

Ezekről a szabályokról a 2005. évi CLXXIV. törvény rendelkezik és a köznyelvben "babakötvény"-ként is hívják az életkezdési támogatást.

A külföldi szülő vagy külföldi gyermek hozzátartozója kötelezettséget vállal a meglévő életkezdési támogatási letéti számla esetében a külföldi gyermek adataiban bekövetkezett változások kiutaló felé történő 30 napon belüli bejelentésére. §

A fiatalok életkezdési támogatására jogosultak köre

Babakötvény címén önálló életkezdéséhez életkezdési támogatás illeti meg a 2005. december 31. napja után született belföldi gyermeket és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermeket. §

Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítése

Start-számla

 1. a 2005. december 31. napja után született belföldi gyermeket és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermeket életkezdési támogatásként megillető utalási összegek, valamint e gyermek javára történő befizetések,
 2. a 2006. január 1. napja előtt született belföldi gyermek és a 2017. július 1. napja előtt született külföldi gyermek javára történő befizetések

kezelésére nyitható és vezethető.

A gyermek egyidejűleg csak egy Start-számlával rendelkezhet. A Start-számla megnyitásának kezdeményezésekor a kincstár jogosult a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálni, hogy a gyermek rendelkezik-e Start-számlával.

A számlavezető a törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítése - így különösen az életkezdési letéti számlán lévő követelés áthelyezése, a támogatás igénylése - céljából jogosult a Start-számla megnyitására, továbbá a gyermek, a szülő és a hozzátartozó természetes személyazonosító adatainak, adóazonosító jelének és a Start-számlára történő befizetésekkel, az azon jóváírt támogatásokkal összefüggő adatok kezelésére

 1. amennyiben a Start-számla megnyitásának feltételei fennállnak;
 2. a Start-számla követelés áthelyezés esetén. §

A kiutaló Start-számlával nem rendelkező gyermek esetében

 1. az életkezdési letéti számlán nyilvántartott követelés után
  • évenként február 1-jei fordulónappal,
  • a nyilvántartott követelés Start-számlára történő áthelyezése esetén az utalást megelőző napon,
  • a gyermek magyar állampolgárságáról való lemondásának napján,
  • a gyermek adóazonosító jelének passzívvá válása napján,
  • a gyermek halála esetén az elhalálozás napján,
  • a gyermek jogosultságának bármely okból történő megszűnésének napján
  • a jóváírás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamat, negatív éves fogyasztói árindex esetén nullaszázalékos kamat alapján a nyilvántartott követelés utolsó fordulónapjától számított időszakban meghatározott átlagos állománya után számított támogatást,
 2. a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a naptári évet követő év február első munkanapjáig megküldött - a nevelés naptári évben fennálló időtartamára vonatkozó adatszolgáltatást is tartalmazó - értesítés alapján a jogosultság időszakával arányosan az igénylés kézhezvételétől, de legkorábban a benyújtási határidő lejártától számított 30 naptári napon belül évi 12 ezer forint támogatást,
 3. a tárgyévben legalább hat hónapig Magyarországon nevelésbe vett és az adatszolgáltatás napján is nevelés alatt álló, 2005. december 31-ét követően született gyermek javára a kiutaló a területi gyermekvédelmi szakszolgálat adatszolgáltatása alapján 2. pont szerinti támogatáson felül további 12 ezer forint támogatást ír jóvá. §

A 2014. január 31-ét követően született gyermek részére a kincstárnál vezetett Start-számla követelést a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott,

 1. január hónapban született gyermek esetén a születési évet megelőző évben,
 2. decemberig terjedő hónapokban született gyermek esetén a születési évben

kibocsátásra kerülő, 19 éves futamidejű állampapírban kell kezelni. §

A Start-számlával rendelkező gyermek javára átutalt, befizetett összegeket, fizetett késedelmi kamatokat, továbbá a választás alapján elért kamatokat, hozamokat - a díj fedezetének visszatartásával - a számlavezető a gyermek javára haladéktalanul a Start-számla megállapodásban meghatározott befektetési formába fekteti mindaddig, amíg a szülő vagy a gyermek a jogosultságával nem él. §

Az életkezdési támogatás mértéke

Az életkezdési támogatás a fiatal felnőttet az utalási összegek alapján illeti meg.

Az utalási összeg

 1. a gyermek születésének évében vagy a gyermek törvény hatálya alá kerülésének évében (első utalási összeg), továbbá
 2. a belföldi gyermek születésének évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a belföldi gyermek születésének évét követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében, valamint a Magyarországon nevelésbe vett gyermek esetében

jár.

Az utalási összegeket az éves költségvetési törvény határozza meg.

Ha a belföldi gyermek a 2006. évben született, az első utalási összeg 40 ezer forint, a második és a harmadik utalási összeg 42-42 ezer forint.

Az első utalási összeg 42 500 forint, ha a gyermek 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban vagy 2017-ben született.

A második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban vagy 2017-ben született.

A 2007. és 2008. évben született gyermek után az összeg 42 500, illetve 44 600 forint. A 2009. és a 2010. évben született gyermek után az összeg 44 600 forint. §

Befizetés a Start-számlára

A Start-számla követelés - utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig - kiegészíthető

 1. természetes személy által történő befizetéssel;
 2. magyarországi települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel

azzal, hogy az önkormányzati rendelet az életkezdési támogatás felhasználására vonatkozó korlátozást csak az önkormányzat által befizetett összeg vagy összegek mértékéig tartalmazhat.

A Start-számlán lévő állampapír befektetéséből származó kamatjövedelem nem minősül befizetésnek.

Támogatás illeti meg

 1. a befizetés évében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket a naptári évben befizetett összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb évi 12 ezer forint összegben;
 2. a Magyarországon nevelésbe vett gyermeket a fenti befizetéstől függetlenül évi 12 ezer forint összegben;
 3. az 1. pontban nem említett gyermeket az 1. pont szerinti befizetés esetén a naptári évben befizetett összeg 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6 ezer forint összegben. §