Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Partnereink!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér „EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem” tárgyban indítható kérelme kapcsán az e-aláírás szolgáltatásban fellépő hiba miatt a hatósági döntések kiadása vonatkozásában az elektronikus ügyintézés szünetel. 

A hiba elhárítása alatt ügyfeleinknek lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

Kérdés esetén az EESZT Kontakt Center tud felvilágosítást nyújtani.

A hiba észlelésének időpontja: 2021.01.12.

MORZSÁK

TARTALOM:Gyermekekkel kapcsolatos nem rendszeres támogatások

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2021. március 23.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gyermekvédelem elsődleges szempontja, hogy a gyermek minden olyan támogatást (mind szellemi, erkölcsi, mind pedig anyagi oldalon) megkapjon, amely egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen. Itt tárgyaljuk a kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az anyasági támogatás folyósításának feltételeit, valamint bemutatjuk a Babakötvényt.

Cikk:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás

A pénzbeli ellátás fogalma
Ki jogosult pénzbeli ellátásra?
Ki állapítja meg a pénzbeli ellátásra való jogosultságot?
Mennyi a pénzbeli ellátás összege?
Az ellátás folyósításának szabályai
A pénzbeli ellátással együtt járó pótlék
Jogorvoslati lehetőség

A pénzbeli ellátás fogalma

A pénzbeli ellátás olyan gyermekvédelmi támogatás, amelyet az alább felsorolt törvényi kitételnek megfelelő családba fogadó kirendelt gyám hozzátartozó számára biztosítanak abban az esetben, ha gyámoltja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesül.

Ki jogosult pénzbeli ellátásra?

A pénzbeli ellátásra az a gyám jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyámoltjának hozzátartozója és egyben tartására is köteles, amennyiben

 1. nyugellátásban,
 2. korhatár előtti ellátásban,
 3. szolgálati járandóságban,
 4. táncművészeti életjáradékban,
 5. átmeneti bányászjáradékban,
 6. megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban,
 7. időskorúak járadékban vagy
 8. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. §

Ki állapítja meg a pénzbeli ellátásra való jogosultságot?

A jogosultság megállapítása iránti eljárás a gyám kérelmére vagy hivatalból, a gyámhatóság gyámkirendelő határozatának véglegessé válását követően indul. A támogatásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerinti települési önkormányzat jegyzője határozatlan időre állapítja meg, miután megvizsgálta a benyújtott igazolást és nyilatkozatokat, beszerezte a gyámrendelő határozat másolatát (amennyiben az nem áll rendelkezésre) és megvizsgálta, hogy a gyám a gyámoltnak a Polgári Törvénykönyv 4:196. és 4:197. §-ában foglaltaknak megfelelő tartására valóban köteles-e. A jogosultsági feltételek meglétét a jegyző évente egy alkalommal felülvizsgálja. Amennyiben a feltételekben lényeges változás következik be, erről a gyám köteles 15 napon belül őt értesíteni. §

Mennyi a pénzbeli ellátás összege?

Az ellátás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a (2018-ban 6.270 forint). §

Az ellátás folyósításának szabályai

Amennyiben a kérelmet a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtotta be a gyám - és a jogosultságot a jegyző végleges határozattal megállapította - a teljes havi összegre lesz jogosult. A tárgyhónap tizenötödike után benyújtott kérelem esetén az ellátás ötven százalékát fogják kifizetni. Ugyanez a szabály vonatkozik a hivatalból indult eljárásra is. Abban az esetben, ha a jegyző az eljárást tárgyhó 15. napjáig kezdte meg, a teljes havi összegre, ha ezt követően indult az eljárás, a fél havi összegre lesz jogosult a gyám.

Ha a jogosultság

 1. a tárgyhónap tizenötödikéig szűnik meg, a támogatás ötven százalékát,
 2. a tárgyhónap tizenötödikét követően szűnik meg, a támogatás teljes összegét

fogják kifizetni.

Ha a jogosultságot a jegyző megállapította, az a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy a tárgyhónapot követő 5. napig utólag kerül sor a támogatás folyósítására. § §

Amennyiben a támogatásra jogosult gyám lakóhelye megváltozik, ezt be kell jelentenie.

A pénzbeli ellátással együtt járó pótlék

Amennyiben a pénzbeli ellátásra való jogosultság tárgyév

 1. augusztus 1-jén fennáll, július hónapban,
 2. november 1-jén fennáll, november hónapban

a pénzbeli ellátás mellett pótlékot folyósít a települési önkormányzat jegyzője.

A pótlék összege alkalmanként és gyermekenként 2018-ban 8.400 Ft. Ezt az összeget minden évben a költségvetési törvény elfogadásával egyidejűleg az Országgyűlés határozza meg. §

A pótlék folyósításáról a jogosult külön döntést az önkormányzat jegyzőjétől nem fog kapni. §

Jogorvoslati lehetőség

A kérelmet elutasító I. fokú határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az I. fokú döntést hozó jegyzőnél kell benyújtani, de a megyei (fővárosi) kormányhivatal szociális és gyámhivatalához kell címezni. A fellebbezés illetékmentes. §