Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gyógykezelések

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. január 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Tájékoztatást kap az olvasó a hazai és külföldi (EU tagállamban) gyógykezelések lehetőségeiről, valamint a gyógyfürdőellátásról.

Cikk:

Gyógykezelés másik EU-tagállamban

A külföldi gyógykezelés
Gyógykezelés az Európai Unióban
Gyógyító eljárás külföldön történő igénybe vétele
Kapcsolódó anyagok:

A külföldi gyógykezelés

A külföldi gyógykezelés alatt kétféle egészségügyi szolgáltatást érthetünk. Egyrészt könnyen előfordulhat az, hogy külföldi tartózkodásunk, utazásunk alatt meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat vagy sürgősségi betegszállítást kell igénybe vennünk (külföldi tartózkodás közben szükségessé vált gyógykezelés). Másrészt olyan betegségek is előfordulhatnak, amelyeknek a gyógyítása Magyarországon nem lehetséges, s ezért a szükséges gyógyító eljárást (például valamilyen speciális műtétet) más országban kell igénybe venni (gyógyító eljárás külföldön történő igénybe vétele).

Mindkét egészségügyi szolgáltatásra csak a társadalombiztosítás szempontjából biztosítottnak tekinthető személyek, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosult (a továbbiakban együtt: biztosított) személyek jogosultak. A biztosítottnak, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak tekinthető személyek körét tételesen a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény határozza meg. E jogszabály alapján biztosítottnak kell tekinteni például a munkavállalókat, a közalkalmazottakat és a köztisztviselőket; valamint egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például a táppénzben, a terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermekgondozási díjban részesülő személyek.

Az Európai Unión belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra, és családtagjaikra az 1408/71/EGK rendelet (Közösségi rendelet) szabályai vonatkoznak, így a biztosítottakra vonatkozó szabályok alkalmazásánál figyelemmel kell lenni a Közösségi rendelet rendelkezéseire is. §

Gyógykezelés az Európai Unióban

Amennyiben a biztosított az uniós rendeletek hatálya alá tartozik, a tagállam területén az egészségügyi szolgáltatást az uniós rendeletek rendelkezései szerint veheti igénybe. §

Ha viszont a biztosított az EGT tagállam területén a háziorvos általi a rendelőben vagy a beteg otthonában történő ellátást, illetve az háziorvos kezdeményezésére a szakorvosi ellátást, a fogászati ellátást, a háziorvos és egyéb arra jogosult orvos beutalója alapján, vagy amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi, beutaló nélküli járóbeteg-szakellátást nem az uniós rendeletek alapján veszi igénybe, az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején érvényes belföldi költség, legfeljebb azonban a tényleges költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. § A közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel hivatásos szolgálati jogviszonyban, valamint a Magyar Honvédséggel hivatásos vagy szerződéses, illetve önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló tartósan harmadik államban foglalkoztatott biztosított, a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti külképviselet által foglalkoztatott házastársa, továbbá a biztosított Magyar Honvédségnél a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyban harmadik államban foglalkoztatott házastársa, élettársa által indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85 százalékát az egészségbiztosító megtéríti. Ha a Magyarországon történő ellátás és a haza- és visszaszállítás vagy utazás együttes költsége nem éri el a külföldi ellátás költségeinek 85 százalékát, az egészségbiztosító a haza- és visszaszállítás vagy utazás költségét teljes mértékben megtéríti. Ha az e bekezdés hatálya alá tartozó személy - a sürgős szükség esetét kivéve - az ellátás céljából történő haza- és visszaszállítást vagy utazást nem vállalja, az egészségbiztosító a külföldön igénybe vett ellátás költségeit a belföldi költségmértéknek megfelelően téríti meg. Ha a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel hivatásos szolgálati jogviszonyban, valamint a Magyar Honvédséggel hivatásos vagy szerződéses, illetve önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló tartósan valamely EGT tagállamban foglalkoztatott biztosított választhat, hogy a kiküldetés helye szerinti EGT tagállamban az egészségügyi szolgáltatást az uniós rendeletek rendelkezései szerint veszi igénybe vagy az általa igénybe vett egészségügyi ellátás költségei 85 százalékának megtérítését kéri az egészségbiztosítótól. §

Az eljárásban fellebbezésnek van helye. §

Az egészségbiztosító engedélyezheti valamennyi magyar biztosítottnak valamely EGT tagállam területéről történő hazaszállítási költségeinek megtérítését is. §

A biztosított által valamely EGT tagállam területén történő ideiglenes tartózkodása során igénybe vett egészségügyi szolgáltatásra az egészségbiztosító által kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártya jogosít. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, illetve az azt helyettesítő nyomtatványt az egészségbiztosító díjmentesen bocsátja a kérelmező biztosított rendelkezésére. §

Az EU-Kártya kiadásáért az általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a biztosítottnak, ha annak kiadása a még érvényes EU-Kártyának a jogosult birtokából való kikerülése (lopás, elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódása miatt vált szükségessé. §

Gyógyító eljárás külföldön történő igénybe vétele

A Magyarországon nem hozzáférhető gyógyító eljárások más országban való igénybevételéhez a biztosítottaknak - ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat - az Egészségbiztosítási Alap terhére támogatás nyújtható. §

  1. a biztosított recipiensbe való átültetés céljából külföldön történő szerv- és szöveteltávolításnak,
  2. az előző pont szerinti szerv és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításának, ideértve a külföldi donor külföldön történő kivizsgálásának, valamint
  3. a biztosított recipiens külföldi vagy nemzetközi várólistára helyezésének

igazgatási költségeit, amelyek máshonnan nem térülnek meg. §

Kapcsolódó anyagok:

Social security rights for migrant workers in other countries

Social security for employed and self-employed posted workers

Egészségügyi ellátás a más EU tagországban folytatott tanulmányok során

Ha orvoshoz kell fordulnunk külföldön

Egészségbiztosítás külföldre költözés esetén

Orvoshoz fordulás külföldre költözés esetén

Egészségügyi ellátással kapcsolatos jogok külföldre költözés esetén