Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Hátrányos helyzetűek támogatása, kedvezményei

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Tájékoztatást adunk a fogyatékos személyeknek havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatásról, a fogyatékossági támogatásról, s kitérünk a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyére is. Bemutatjuk a mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatását, valamint szó esik az akadálymentesítési támogatás igényléséről és annak mértékéről.

Cikk:

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Milyen előnyökkel jár a parkolási igazolvány?
Ki jogosult az igazolványra?
Hol lehet a kérelmet benyújtani?
Az igazolvány kézhezvétele
Az igazolvány érvényessége (hatályossága)
Érvénytelen igazolvány
Adatváltozások
Igazolvány cseréje
Az igazolvány használata
Igazolvány ellenőrzése

A parkolási igazolvány közokirat és a KRESZ-ben meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít.

Milyen előnyökkel jár a parkolási igazolvány?

 1. Azon a területen, ahol a "Gyalogos övezet" jelzőtábla található, jármű közlekedése és várakozása tilos, azonban a mozgáskorlátozott személyt szállító járműre ez a tiltás nem vonatkozik. §
 2. A "Gyalogos és kerékpáros övezet" területe a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás is tilos, kivéve a mozgáskorlátozott személyt szállító járműveket. §
 3. A "behajtani tilos" jelzőtáblánál mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) a tilalom ellenére behajthat, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg. A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni. §
 4. A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével a járdán - meghatározott feltételek fennállása esetén - akkor is megállhat, ha ezt jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg. §
 5. A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével - egy óra időtartamig - ellenőrző órával vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat. §

Ki jogosult az igazolványra?

Parkolási igazolványra az a személy jogosult, aki a vonatkozó jogszabályok meghatározása szerint:

 1. látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; illetve mozgásszervi fogyatékosnak minősül; §
 2. vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül; § továbbá,
 3. akit 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek; § illetve
 4. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott. §

Valamennyi esetben feltétel, hogy a jogosultságot az azt meghatározó jogszabály szerint kiadott szakvélemények valamelyikével kell igazolni. Azonban ha a szakvélemény nem áll rendelkezésre, a kérelemhez azokat az orvosi dokumentumokat kell csatolni, amelyekből megállapítható a kérelmező közlekedési képessége. A kormányhivatal ezeket a dokumentumokat megküldi a rehabilitációs szakértői szervnek, aki szakvéleményt ad ki arról, hogy kérelmező rendelkezik-e a parkolási engedély kiadásának feltételeivel, vagy sem.

Parkolási igazolványra nem csupán magánszemély, de jogszabályban meghatározott tevékenységi kört ellátó intézmények is jogosultak abban az esetben, ha az intézmény a gépkocsival mozgásában korlátozott személyt, vagy személyeket szállít. §

Hol lehet a kérelmet benyújtani?

Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban a kérelmező lakóhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (budapesti kerületi) hivatala, kormányablak, valamint a közúti közlekedési nyilvántartó jár el.

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemhez mellékelni kell a vonatkozó jogszabályban előírt iratokat. §

Az igazolvány kiadására irányuló eljárásban a jogosultnak - fő szabályként - személyesen kell eljárnia, de a személyes megjelenésben akadályozott jogosult az igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki azt megvizsgálja és - szükség esetén - a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, majd ezt követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy ha valaki nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni, akkor helyette meghatalmazottja járjon el.

Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról arcképmás felvételt készül. A kérelemhez igazolványképét csak akkor kell mellékelni, ha nem személyesen történt a kérelem benyújtása.

A kérelmet saját kezűleg kell aláírni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha meghatalmazott jár el (kivéve, ha a jogosult írásképtelen).

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje 20 nap. §

Az igazolvány kézhezvétele

Az igazolványt - a kérelmező választása szerint - postai úton kell továbbítani, vagy azt a kérelmező személyesen, illetve az általa írásban meghatalmazott személy útján a járási hivatalnál veheti át. Az át nem vett igazolványt - az átvételre való felhívást követően - a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisítik. §

Az igazolvány érvényessége (hatályossága)

Az igazolvány érvényességének (a továbbiakban: hatályosságának) időtartama a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben az igazolvány kiadásának alapját képező irat a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, az igazolvány hatályának időtartama megegyezik a kérelemhez mellékelt iratban rögzítettekkel.

A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra, illetve a kérelemhez csatolt irat hatályosságának megfelelő időtartamra meghosszabbítható. Lejárati határidő nélkül abban az esetben állítják ki az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt irat szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

Az igazolvány időbeli hatályának a meghosszabbítását az igazolvány lejárta előtt 90 nappal lehet kezdeményezni. §

Érvénytelen igazolvány

Érvénytelen az igazolvány, ha:

 1. a jogosult meghalt, az intézmény megszűnt, vagy annak működési engedélyét visszavonták;
 2. időbeli hatálya lejárt;
 3. a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;
 4. meghamisították;
 5. a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte;
 6. az igazolvány elveszett, megsemmisült, vagy azt eltulajdonították, és ezt a tényt a járási hivatal, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv a nyilvántartásba bejegyezte. §

Adatváltozások

Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, a kérelmező köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni, és a kérelmet annak megfelelően módosítani. A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a járási hivatalban. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérni kell.

Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani. §

Igazolvány cseréje

Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált - így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be -, az igazolvány cseréjét kell kérni. A csere iránti kérelem benyújtása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (budapesti kerületi) hivatala a jogosultság további fennállása esetén új igazolványt ad ki. Cserére sor kerülhet akkor is, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás. §

Az igazolvány használata

Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (budapesti kerületi) hivatalában. Szintén be kell jelenteni, ha az igazolványt ellopták, megsemmisült vagy elveszett.

Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. §

Igazolvány ellenőrzése

Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni.

A rendőr vagy a közterület-felügyelő az igazolványt a helyszínen elveszi, ha

 1. az igazolvány érvénytelen, vagy
 2. megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.

Az igazolvány elvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatát ellenőrző más személy igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén értesíti a rendőrséget vagy a közterület-felügyeletet. §