Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Adózási szabályok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2021. március 23.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az adó a közszükségletek kielégítését szolgáló közbevételek legismertebb fajtája. Az adóigazgatási eljárásban az adóhatóság az adózóra nézve jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg, ellenőrzi az adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás törvényességét, az adózást érintő tényekről, adatokról, körülményekről nyilvántartást vezet, valamint adatot igazol, és ellenőrzést végez.

Cikk:

Adózói jogok, kötelezettségek az ellenőrzés során

Az adózó kötelezettségei
Jelenlét, képviselet joga
Kérelem halasztás, szünetelés iránt
Iratbetekintés, jog az információkhoz, az észrevételezés joga
Kifogás az ellenőrzés határidejének be nem tartása miatt

Az adózó kötelezettségei

Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, az adóhatóság felhívására az adóhatóság által meghatározott módon nyilatkozatot tenni. §

Az adózó az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra az adóhatóság által közzétett formátumban rendelkezésre bocsátja, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja. Az ellenőrzés során az adózó és foglalkoztatottja az adóhatóság részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja. Nem kötelezhető az adózó olyan nyilvántartás, összesítés, számítás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő.

Ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani. §

Jelenlét, képviselet joga

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. biztosítja az adózónak, hogy

  1. az ellenőrzést végző - ideértve a külföldi adóhatóság tisztviselőjét is - személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződhessen,
  2. az ellenőrzési cselekményeknél jelen lehessen, továbbá
  3. megfelelő képviseletről gondoskodhasson. §

Kérelem halasztás, szünetelés iránt

Ha a természetes személy adózó jogainak gyakorlásában akadályozott - a jogkövetési vizsgálat kivételével - egy alkalommal kérheti az akadály megszűnéséig, de legfeljebb hatvan napig az ellenőrzés megkezdésének vagy az ellenőrzési cselekményeknek az elhalasztását. § Az ellenőrzés szünetelése az ellenőrzés időtartamába nem számít bele. Lényeges azonban, hogy a jogkövetési vizsgálat, azaz egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló, az adatok gyűjtését célzó, illetőleg az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés esetében a fentiek szerinti jog gyakorlására nincs lehetősége az adóalanynak. §

Iratbetekintés, jog az információkhoz, az észrevételezés joga

Az adózónak joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba az eljáró adóhatósággal történő előzetes egyeztetést követően betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő tizenöt napon belül, adóellenőrzés esetén harminc napon belül észrevételt tenni. Az észrevétel megtételére nyitva álló határidők jogvesztők. §

Ha az adóhatóság a vizsgálat megállapításait más adózónál végzett kapcsolódó vizsgálat eredményével vagy ennek során beszerzett adatokkal, bizonyítékokkal támasztja alá, az erről szóló jegyzőkönyvnek, határozatnak, illetve a kapcsolódó vizsgálat során feltárt adatoknak, bizonyítékoknak az adózót érintő részét az adózóval részletesen ismertetni kell. §

Kifogás az ellenőrzés határidejének be nem tartása miatt

Az adózó, ha megítélése szerint az ellenőrzés határidejét az adóhatóság túllépte, az általa számított határidő lejártát követően kifogással fordulhat a felettes szervhez. A felettes szerv az adózó észrevételeinek figyelembevételével végzésben dönt a kifogás elutasításáról, az eljárási határidő meghosszabbításáról, vagy az eljáró adóhatóságot az ellenőrzés lezárására utasítja. Az eljárási határidő meghosszabbítására kizárólag akkor van lehetőség, ha az ellenőrzési határidő még nem járt le. Az ellenőrzési határidő meghosszabbításakor figyelemmel kell lenni az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 94. § (3)-(4) bekezdésében és a 95. §-ában foglaltakra. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.