Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Pénzügyi támogatások

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az állami lakástámogatási rendszerben a fiatalok otthonteremtési támogatásáról, a központi lakbértámogatásról, kamattámogatásról, valamint a lakáscélú hitelek felvételéhez nyújtható állami kezességvállalásról a lakáshitelekhez kapcsolódó illetékkedvezményről, visszterhes vagyonátruházási illeték részleteiről tájékozódhat az olvasó.

Cikk:

Állami kezességvállalás lakáscélú hitelekhez

Mit jelent az állami garancia?
Ki jogosult állami kezességvállalásra?
Az ingatlan vételárára vonatkozó követelmények
Tulajdonszerzési feltételek
Pénzügyi feltételek
Kezességvállalási díj

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-a értelmében 2009. július 1-jén vagy azt követően

 1. a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményre,
 2. a fiatalok otthonteremtési támogatására,
 3. jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatására,
 4. kiegészítő kamattámogatásra,
 5. az értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakásépítés kamattámogatására

benyújtott támogatási kérelmek alapján az e rendelet szerinti állami támogatás nem nyújtható!

Azaz, ezen állami támogatások folyósítása 2009. július 1-jével felfüggesztésre került!

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó részletes rendelkezések hatályukban fennmaradtak, úgy azokat az alábbiak szerint közöljük.

Jelen ismertetőben a fiatalok által igényelhető állami garancia feltételeit ismertetjük, a közszférában dolgozókra vonatkozó előírásokat külön leírásban találhatják meg.

Mit jelent az állami garancia?

Az állam meghatározott feltételek mellett készfizető kezességet vállal a központi költségvetés terhére a lakáscélú ingatlan építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére legfeljebb a hitelbiztosítéki érték 100%-áig (garantált hitelrész). Az állami kezességvállalás mértéke a garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség 100%-a. A hitelt felvevő részére ez azért jelent nagy előnyt, mert a hitelintézet jóval kisebb önerőt követel meg a lakáscélú hiteligény elbírálása során. §

Ki jogosult állami kezességvállalásra?

Az állami kezességvállalással biztosított hitelt házastársak, élettársak, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személyek vehetik igénybe, ha:

 1. a hitelkérelem benyújtásakor a házastársak vagy az élettársak egyike sem, illetve a gyermeket nevelő egyedülálló személy nem töltötte be a 35. életévét;
 2. a kölcsön felvételénél az adós(ok) mellett adóstárs csak az adós(ok) közeli hozzátartozója (vagyis házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, valamint testvére); §
 3. az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs; §
 4. az eladó az igénylőnek nem a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és nem élettársa; §
 5. az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak nincs államilag támogatott lakásépítési, lakásvásárlási, lakásbővítési célú kölcsönük, vagy azt 360 napon belül visszafizetik; §
 6. a magyar állampolgár és az a személy, akit külön törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, a hontalan. §

Az ingatlan vételárára vonatkozó követelmények

Az állami kezességvállalás csak akkor jár, ha a hitellel vásárolt ingatlan vételára, új lakás építése vagy vásárlása esetén pedig a telekár nélkül számított általános forgalmi adót tartalmazó építési költsége vagy vételára nem haladja meg:

 1. Budapesten és megyei jogú városokban használt lakás esetén a 12 millió forintot, új lakás esetén a 15 millió forintot,
 2. más településeken használt lakás esetén a 8 millió forintot, új lakás esetén a 12 millió forintot. §

Fontos előírás, hogy a nyújtott kölcsön teljes összege nem haladhatja meg a hitellel vásárolt ingatlan vételárának, új lakás vásárlása vagy építése esetében pedig a telekárral együtt számított, általános forgalmi adót tartalmazó vételárának vagy építési költségének 70%-át. §

Tulajdonszerzési feltételek

Az állami kezességvállalás feltétele, hogy

 1. a házastársak vagy az élettársak a kölcsön adósai legyenek és a hitelcél szerinti ingatlanban közös tulajdonjogot szerezzenek, illetve
 2. a gyermeket nevelő egyedülálló személy a kölcsön adósa legyen és a hitelcél szerinti ingatlanban tulajdonjogot szerezzen.

Fontos tudni, hogy a hitelcél szerinti ingatlanban kizárólag a házastársak, az élettársak, a gyermeket nevelő egyedülálló személy, valamint gyermekeik szerezhetnek tulajdonjogot. §

Pénzügyi feltételek

A készfizető kezességvállalás további feltétele egyebek mellett, hogy

 1. a nyújtott kölcsön fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti ingatlan hitelbiztosítéki értékét a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozták meg,
 2. az adós(ok), illetve adóstársak hitelképessége jövedelmi helyzetüket is figyelembe véve a kölcsön teljes összegére vonatkozóan - a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint - fennáll,
 3. a kölcsönt forintban nyújtják és a törlesztése is csak forintban történhet, árfolyamkockázatot a kölcsönt igénybe vevő nem visel, §
 4. a kölcsön teljes hiteldíj mutatójának mértéke kisebb, mint a kölcsönt nyújtó hitelintézet által állami kezességvállalás nélkül, forintban, kamattámogatás szempontjából azonos feltételekkel nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíj mutatója. §

Kezességvállalási díj

A hitelfelvevő az állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat köteles fizetni, amit kérésére a hitelintézet meghitelez. A garantált hitelrész folyósított hányadára számított kezességvállalási díj összegét a hitelintézet - a garantált hitelrész folyósítási napját követő hónap 5. napjáig - átutalja a központi költségvetés részére a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01034004 Különleges bevételek számlára.

Amennyiben a hitelfelvevő nem kéri a kezességvállalási díj meghitelezését, egy összegben megfizetheti a díj összegét a hitelintézet részére. A hitelintézet e hitelek esetében is az előző bekezdésben meghatározott időpontban utalja át a kezességvállalási díj összegét a központi költségvetés részére.

A díj mértéke a garantált hitelrész - kezességvállalási díj nélkül számított - összegének 2%-a.

A kezességvállalási díj hitelintézet által történő meghitelezése esetén a díj összege növeli az állami kezességvállalással biztosított garantált hitelrész összegét, illetve mértékét. §