Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Pénzügyi támogatások

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az állami lakástámogatási rendszerben a fiatalok otthonteremtési támogatásáról, a központi lakbértámogatásról, kamattámogatásról, valamint a lakáscélú hitelek felvételéhez nyújtható állami kezességvállalásról a lakáshitelekhez kapcsolódó illetékkedvezményről, visszterhes vagyonátruházási illeték részleteiről tájékozódhat az olvasó.

Cikk:

Jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása

A kamattámogatás nyújtásának egyes feltételei
Kizáró ok: fennálló államilag támogatott kölcsön
A kamattámogatás időtartama
A támogatás összege
Hol igényelhető a támogatás?
Milyen dokumentumokat kell csatolni új és használt lakás vásárlása esetén?
Milyen dokumentumokat kell csatolni lakás építése esetén?
A támogatott személy további kötelezettségei
A támogatást biztosító jelzálogjog

Az állam a magánszemélyek részére nyújtott lakáscélú jelzáloghitelek kamatainak csökkentése érdekében jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamattámogatásával támogatást nyújt. A támogatást a kibocsátó jelzálog-hitelintézet azok után a jelzáloglevelek után jogosult igénybe venni, amelyekkel finanszírozott jelzáloghitel-ügylet a jogszabályban rögzített valamennyi feltételnek együttesen megfelel. § Ezt a támogatási formát a mindennapi szóhasználatban államilag támogatott hitelnek vagy állami lakáshitelnek is szokták nevezni. A támogatás közvetve jut el az állampolgárokhoz, mivel az állam a hitelintézeteknek folyósítja azt. Ez teszi lehetővé, hogy az adósok a lakáshiteleik után alacsonyabb kamatot fizessenek.

A kamattámogatás nyújtásának egyes feltételei

Az állam a támogatott személyek részére nyújtott lakáscélú jelzáloghitelek kamatainak csökkentése érdekében jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamattámogatásával támogatást nyújt. A támogatást a kibocsátó jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevelei után jogosult igénybe venni, amelyekkel finanszírozott jelzáloghitel-ügylet az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 1. célja lakás vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy a lakásszövetkezet korszerűsítéséhez;
 2. lakásvásárlás esetén az eladó a jelzáloghitel adósának, adóstársának nem - a Ptk. szerinti - közeli hozzátartozója és nem élettársa. (Ez alól kivétel a közös tulajdon megszüntetése, ide nem értve a házasság, illetve az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak, illetve élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését);
 3. legalább egyik adósa támogatott személy;
 4. összege nem haladhatja meg lakás építése, új lakás vásárlása esetén a 15 millió forintot, használt lakás vásárlásánál, lakásbővítésnél és korszerűsítésnél az 5 millió forintot;
 5. lakás építése, vásárlása, bővítése esetén az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak írásban tett nyilatkozata alapján a kamattámogatás valamint a korábban hatályban volt jogszabályok alapján államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bővítési célú fennálló kölcsönük nincs, illetve
  • ha a fenti pontban szereplő személyeknek államilag támogatott kölcsönük van, és együttes nyilatkozatukban vállalják, hogy azt a korábbi kölcsönt folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik,
  • a nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén az új kölcsön kamattámogatására való jogosultság megszűnik, és az igénybe vett kamattámogatást a folyósítás napjától a Ptk. szerinti kamatokkal együtt 30 napon belül vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, az új kölcsönt folyósító hitelintézeten keresztül;
 6. az előző pontban foglalt feltétel nem vonatkozik arra a szülőre, nagyszülőre, aki csak nagykorú gyermekének, unokájának államilag támogatott kölcsön ügyletében - tulajdont nem szerző - adóstárs, vagy kamattámogatás alapján azzá válik;
 7. ügyleti kamatának és a támogatás időtartama alatt - a szerződésszegést, valamint az előtörlesztési díjat kivéve - bármilyen címen felszámított költségének és egyéb ellenszolgáltatásának együttes éves mértéke szerződéskötéskor és a kamatperiódus lejártakor legfeljebb a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes, a (4) bekezdés szerint számított állampapírhozamnak vagy referenciahozamnak a 110%-a, növelve

Kizáró ok: fennálló államilag támogatott kölcsön

Lakás építése, vásárlása és bővítése esetén a támogatás igénybevétele nem lehetséges, ha az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bővítési célú fennálló kölcsönük van (erről egyébként írásban kell nyilatkozniuk). § Ezek a korlátozások nem vonatkoznak arra a szülőre, nagyszülőre, aki csak nagykorú gyermekének, unokájának államilag támogatott kölcsön ügyletében - tulajdont nem szerző - adóstársa.

Lakás bővítése esetén a jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek lakástámogatása akkor is igénybe vehető, ha az igénylőnek ugyanezen lakás vásárlását vagy építését finanszírozó államilag támogatott kölcsöne még fennáll. Ebben az esetben a bővítési kölcsön összege nem haladhatja meg az 5 millió forint és a korábban már folyósított kölcsön szerződéskötéskori összegének különbözetét. §

Elhárul a kizáró ok, ha a felsorolt személyeknek államilag támogatott kölcsönük van, és együttes nyilatkozatukban vállalják, hogy azt a korábbi kölcsönt folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik. Amennyiben a visszafizetésre nem kerül sor, az időközben felvett támogatásra való jogosultság megszűnik, és az igénybe vett kamattámogatást a folyósítás napjától a késedelmi kamatokkal együtt 30 napon belül vissza kell fizetni. §

A kamattámogatás időtartama

A kamattámogatást a jelzáloglevél teljes futamidejére, de legfeljebb a támogatás alapjául szolgáló jelzáloghitel-ügylet futamidejének első 20 évére, a fent megjelölt feltételekkel rendelkező jelzáloghitel-állományt meg nem haladó összegű jelzáloglevél-állomány után lehet igénybe venni. A jelzáloghitel-ügyletek forrásául a támogatás időtartama alatt több, különböző alkalommal kibocsátott jelzáloglevél is szolgálhat. §

A támogatás összege

A kamattámogatás mértéke megegyezik

 1. új lakás építésénél, vásárlásánál a (4) bekezdés szerint számított
  • állampapírhozam vagy referenciahozam 60%-ával;
 2. használt lakás vásárlásánál, bővítésénél, korszerűsítésénél a (4) bekezdés szerint számított
  • állampapírhozam vagy referenciahozam 40%-ával.

Az ügyleti kamat, költség és egyéb ellenszolgáltatás, valamint a kamattámogatás (3) bekezdés szerinti mértékét

 1. az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának figyelembevételével megállapított, a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre vonatkozó állampapírhozam,
 2. a fenti pont szerinti állampapírhozam hiányában, az érintett futamidő tekintetében az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett, a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre vonatkozó referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlagának

alapulvételével kell meghatározni. §

Amennyiben a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre vonatkozó állampapírhozam vagy referenciahozam sincs, akkor az ügyleti kamat, költség és egyéb ellenszolgáltatás, valamint a kamattámogatás mértékét a legközelebbi futamidőre vonatkozó állampapírhozam, ennek hiányában a legközelebbi futamidőre vonatkozó referenciahozam alapulvételével kell meghatározni azzal, hogy amennyiben két legközelebbi futamidő is felmerül, akkor az ezekhez tartozó állampapírhozamok, vagy referenciahozamok számtani átlagát kell figyelembe venni.

[A futamidőként a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének 56. pontja szerinti hátralévő átlagos futamidőt kell figyelembe venni, kiegészítve azzal, hogy azt az adott három hónapos időszakba eső hónapok tizenötödik napján - amennyiben pedig ez a nap nem kereskedési napra esik, akkor az ezt követő első kereskedési napon - fennálló referenciahozam-értékekhez tartozó hátralévő átlagos futamidők számtani átlagaként kell számítani. A támogatás mértékét fix kamatozású jelzáloglevéllel biztosított forrás esetén a jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes állampapírhozam vagy referenciahozam alapján kell meghatározni a jelzáloglevél teljes futamidejére, de legfeljebb 20 évre.] §

Fontos tudni, hogy amennyiben a kamattámogatást jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsön után veszik igénybe, úgy ahhoz az ügylethez a kiegészítő kamattámogatás nem vehető igénybe. §

Hol igényelhető a támogatás?

Támogatott jelzáloghitelt jelzáloglevél kibocsátására jogosult jelzálog-hitelintézeteknél, valamint a velük megállapodást kötött hitelintézeteknél, biztosítóintézeteknél lehet igényelni A jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevél állománya után is jogosult az e § szerinti kamattámogatást igénybe venni, amely

 1. hitelintézet által nyújtott kölcsönügyletek megvásárlását, vagy
 2. hitelintézet javára, Magyarország területén lévő ingatlanon alapított önálló jelzálogjog megvásárlását

finanszírozza, és a megvásárolt követelés, illetve a megvásárolt önálló jelzálogjog által biztosított követelés legkésőbb a megvásárlásának időpontjától mindenben megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. §

Milyen dokumentumokat kell csatolni új és használt lakás vásárlása esetén?

Új lakás vásárlása esetén a támogatott személynek legkésőbb az utolsó kölcsönrész folyósításáig köteles bemutatni az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló, saját nevére kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat. §

Használt lakás vásárlása esetén az illetékes ingatlanügyi hatósághoz igazoltan benyújtott végleges adásvételi szerződést vagy a tulajdonjoga bejegyzését igazoló tulajdoni lap másolatot kell bemutatni. §

Milyen dokumentumokat kell csatolni lakás építése esetén?

 1. Lakás építése vagy építtetése, bővítése, korszerűsítése, illetve akadálymentesítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön és közvetlen támogatások együttes összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére kiállított számlákat,
 2. épülő (de használatbavételi engedéllyel még be nem fejezett) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése előtti átruházása esetén történő megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építő (építtető) nevére kiállított számlákat,
 3. 2006. június 30-ig az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti import esetén a nevére szóló számlát, vámhatósági határozatot, valamint az abban előírt vám, nem közösségi adók és díjak befizetését igazoló banki átutalásról szóló igazolást,
 4. ha a lakás felépítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építkezésért felelős műszaki vezető által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó építési költségek 20%-át. §

A támogatott személy legkésőbb az utolsó kölcsönrész folyósításáig köteles bemutatni a fenti dokumentumokat.

A támogatott személy további kötelezettségei

Az igénybevétel célját és a hitelképességet a bank által kért dokumentumokkal kell igazolni, a folyósítás feltételeit a bankok által rendelkezésre bocsátott tájékoztatók tartalmazzák.

A támogatott személy és az együttköltöző magánokiratban hozzájárul ahhoz, hogy

 1. természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét valamint a támogatásra vonatkozó információkat a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal, illetőleg az állami adóhatóság részére,
 2. az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a közvetlen támogatások, illetőleg a 12. § és 13. § szerinti kamattámogatások igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen (a lakásban is) ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse. §

A hitelintézet az eredeti számlákat - letörölhetetlen jelzéssel ellátva - a támogatott személynek köteles visszaadni. A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni. §

A támogatást biztosító jelzálogjog

Az építkezés idejére és a 21. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott időszak leteltéig a lakásépítési kedvezményre, a fiatalok otthonteremtési támogatására - az 5. § (6) és (7) bekezdések szerinti esetekben a támogatási szerződés megkötésének időpontjától számítva -, a megelőlegező kölcsönből átalakult lakásépítési kedvezményre - csökkentve a megelőlegező kölcsönszerződés megkötésétől a gyermekvállalás teljesítéséig eltelt időtartammal - az 5/A. § (8) bekezdése szerint esetlegesen visszafizetendő összeg biztosítékaként az állam javára az épülő, a felépült, a bővített vagy a megvásárolt lakást jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

Az 5/A. §, illetve 12. és 13. § alapján felvett, vagy a 12. §-ában foglalt jelzáloglevél fedezetének céljára előzetesen nyújtott kölcsönök biztosítékaként elfogadott ingatlanokat a kölcsönt nyújtó hitelintézet javára az államot megelőző ranghelyen jelzálogjog (önálló zálogjog), valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Amennyiben a hitelintézet által nyújtott állami kamattámogatású kölcsönökből épített, vásárolt, bővített, illetve korszerűsített ingatlan nem fedezete a kölcsönnek, úgy erre az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba az állam javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését - az 5/A. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi. Amennyiben a hitel futamideje alatt annak céljául szolgáló ingatlan válik a hitel fedezetévé, vagy a hitelcél szerinti ingatlan értékesítésre kerül, vagy az ingatlan lebontása természeti katasztrófa következtében vált szükségessé, ezen ingatlant a hitelhez kapcsolódóan terhelő, az állam javára fennálló elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedélyt - az adósok kérelmére - a kormányhivatal adja ki. §

Ha a lakást az állam javára jelzálogjog terheli és hitelintézet utóbb a lakás felépítését, vásárlását, bővítését, illetőleg korszerűsítését szolgáló kölcsönt vagy munkáltatói, illetőleg helyi önkormányzati támogatást folyósít, valamint, ha utóbb lakás-takarékpénztári áthidaló-, illetőleg lakáskölcsön folyósítására kerül sor, úgy ezek biztosítékául a jelzálogjog az állam képviselőjének a hozzájárulása nélkül jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba. Ha a lakás építését, vásárlását, bővítését, korszerűsítését szolgáló kölcsönt jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom biztosítja és ezt követően a lakás bővítését szolgáló támogatott kölcsön felvételére, illetőleg a fennálló kölcsöntartozás kedvezménnyel vagy fiatalok otthonteremtési támogatásának igénybevételével történő törlesztésére kerül sor, úgy a hitelintézet nem tagadhatja meg a hozzájárulását e támogatások biztosítására az állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. §