Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szocpol.

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az olvasók egyebek között megtudhatják, hogy a szocpol és a félszocpol igényléséhez milyen dokumentumokat kell benyújtani, és milyen feltételeket kell nyilatkozatban igazolni. Kik jogosultak rá és melyek a jogosultság feltételei, hogyan történik a folyósítás.

Cikk:

Szocpol-lakások adásvétele

Visszafizetés felfüggesztése
Visszafizetés folytatása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-a értelmében 2009. július 1-jén vagy azt követően

 1. a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményre,
 2. a fiatalok otthonteremtési támogatására,
 3. jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatására,
 4. kiegészítő kamattámogatásra,
 5. az értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakásépítés kamattámogatására

benyújtott támogatási kérelmek alapján az e rendelet szerinti állami támogatás nem nyújtható!

Azaz, ezen állami támogatások folyósítása 2009. július 1-jével felfüggesztésre került!

Tekintettel arra, hogy a szocpolra vonatkozó részletes rendelkezések hatályukban fennmaradtak, úgy azokat az alábbiak szerint közöljük.

A támogatás igénybevételével épített, bővített, vásárolt lakást 10 éven belül lebontják (kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé), illetőleg elidegenítik, vagy az nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek átengedik, akkor a lakás tulajdonosa köteles a támogatás(ok) folyósított összegét megfelelő módon bejelenteni és visszafizetni.

E szabályt a fiatalok otthonteremtési támogatása körében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a fenti időtartama ebben az esetben 5 év. Ha a lakást a tulajdonos tehermentesíteni kívánja, és nem kéri a támogatások visszafizetésének jegyzői felfüggesztését, akkor köteles a támogatás(ok) folyósított összegét visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség érvényesítése iránt a kormányhivatal intézkedik. §

Visszafizetés felfüggesztése

Ha a támogatott személy a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás elidegenítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében 3, vásárlási szándék esetében 1 évig a tulajdonos kérelme alapján a kormányhivatal felfüggeszti.

Az elidegenítés esetén - a lakáscserét is ideértve - a megvásárlásra kerülő másik lakás eladója a támogatott személynek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy egyéni vállalkozó, a támogatott személy nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

A felfüggesztés feltétele, hogy a támogatott személy az igénybevett támogatás összegét a "10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára" befizesse.

A felfüggesztés időtartamát az igénybevett támogatás összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani.

A felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, ha ezt a támogatott személy a határidő lejárta előtt legfeljebb 30 nappal kérelmezi.

A felfüggesztés időtartama alatt a lakás tulajdonosának kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem történt meg, a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített, vásárolt, bővített, vagy a fiatalok otthonteremtési támogatásával vásárolt lakást a kormányhivatal tehermentesíti.

A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a kormányhivatal határozatban dönt, megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget és intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A kormányhivatal a felfüggesztés megszüntetéséről szóló végleges határozatot annak véglegessé válását követő 10 napon belül megküldi a Kincstárnak, amely a kormányhivatali értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

A támogatott személy akkor is köteles a másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt az elidegenítési tilalomra irányadó időtartam lejár.

Ha a támogatott személy a másik lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű lakás megszerzését igazolja, a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a kormányhivatal intézkedik. §

Visszafizetés folytatása

Ha a támogatott személy lakásának egy részét elidegeníti, a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítéséből származó bevételnek csak egy részét fordította az újabb lakás megszerzésére, a támogatásnak az eladási és a vételár különbözetével arányos részét kell visszafizetnie.

A visszafizetési kötelezettség alá nem eső támogatási összegnek megfelelő jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy a támogatott személy a támogatás összegének - az eladási és a vételár különbözetének csökkentett - arányos részét visszafizesse.

Ha a támogatott személy a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételével épített, vásárolt vagy bővített lakásnak a jogszabályban meghatározott időszakon belül történő elidegenítését követően, de legfeljebb 60 napon belül

 1. a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás elidegenítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki és
 2. az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, csereszerződés, használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja,

a kormányhivatal intézkedik a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, a megelőlegező kölcsön időszaka alatt az állam által fizetett ellenszolgáltatások és a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

Ha a támogatott személy a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételével épített, vásárolt vagy bővített lakásnak az elidegenítését legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően

 1. a lakásigényét másik lakás építése vagy vásárlása útján elégítette ki és
 2. az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja,

a kormányhivatal intézkedik a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, a megelőlegező kölcsön időszaka alatt az állam által fizetett ellenszolgáltatások és a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetését biztosító jelzálogjognak valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

A visszafizetési kötelezettség alá nem eső támogatási összegnek megfelelő jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy

 1. az újabb lakás vételára vagy építési költsége az elidegenített lakás vételárát meghaladja, vagy
 2. a támogatott személy a támogatás összegének - az eladási és a vételár vagy építési költség különbözetének csökkentett - arányos részét visszafizesse.

Ha a támogatott személy a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant visszavásárolja, ennek tényéről a Lebonyolító az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül értesíti a kormányhivatalt. A kormányhivatal hatósági határozatával intézkedik a teljes támogatási összeg visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a 21. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti időtartamból még fennmaradó időszakra vonatkozóan a támogatott személy által visszavásárolt lakásra történő bejegyezéséről. A támogatott személyt a 21. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség az eredeti határidő lejártáig terheli. §