Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Diplomák honosítása

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az elismerési eljárásban az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy diploma jogi hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak nyilvánítja. A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít.

Cikk:

Külföldi diplomák, bizonyítványok hazai elismerése

Az elismerés és a honosítás különbsége
Milyen iratokat kell magunkkal vinni?
Hol készíttethetünk hiteles fordítást?
Milyen intézmények jogosultak lefolytatni az elismerési eljárást?
Mennyi időn belül kapjuk meg az elismert, honosított dokumentumot?

Az elismerés és a honosítás különbsége

Az elismerési eljárásban az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy diploma jogi hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak nyilvánítja. A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít.

A honosítási eljárásban az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát az eljáró hatóság által kiállított oklevél jogi hatályával - törvényben foglalt módon - azonosnak nyilvánítja. §

Milyen iratokat kell magunkkal vinni?

A bizonyítvány vagy oklevél elismertetéséhez, honosíttatásához szükséges dokumentumok (a kérelem benyújtásakor be kell mutatni):

 1. a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány,
 2. valamely EU-tagállam vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország állampolgára esetében az adott tagállam belső joga szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat,
 3. más személy esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki.

A benyújtandó kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell:

 1. az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolatát,
 2. a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. tantárgyjegyzék, oklevélmelléklet, tantárgyháló, leckekönyv, ellenőrző könyv), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák stb.) sikeres teljesítését,
 3. az előző pontokban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
 4. ha az eljárásért díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat megfizette. §

Hol készíttethetünk hiteles fordítást?

Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodában és ennek kirendeltségein, a magyar külképviseleti szerveknél és magyar közjegyzőknél készíttethetünk. §

Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá az eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített és hitelesített (bélyegzővel és záradékkal ellátott) másolat, továbbá az a másolat, amely valamely uniós tagállam joga szerint hitelesnek minősül, továbbá jogszabály által hitelesnek minősített másolat, végül a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzővel és záradékkal ellátott másolat. §

Milyen intézmények jogosultak lefolytatni az elismerési eljárást?

Az elismerési eljárást lefolytatja:

 1. főszabályként: az oklevelek elismeréséért felelős hatóság hatáskörébe tartozik (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ); §, §
 2. az az oktatási intézmény, amelyben a kérelmező tanulmányait folytatni szándékozik, ha a bizonyítvány, oklevél által tanúsított végzettségi szint / szakképesítés / szakképzettség elismerése továbbtanulás céljából történik; §
 3. a külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozat honosítása esetében azon hazai felsőoktatási intézmény, amely a felsőoktatásról szóló törvény szerint a külföldi oklevélnek megfelelő tudományágban vagy művészeti ágban doktori fokozat odaítélésére jogosult; §
 4. külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak hazai felsőoktatási intézményben foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató képesítésként történő elismerése azon hazai felsőoktatási intézmény feladata, amely a külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okirattal rendelkező kérelmezőt foglalkoztatni kívánja; §
 5. külföldi oklevelének hazai felsőoktatási intézmény oktatói vagy tudományos kutatói munkakörének betöltése céljából hazai mesterfokozatként történő elismerése azon hazai felsőoktatási intézmény feladata, amely a külföldi oklevéllel rendelkező kérelmezőt foglalkoztatni kívánja; §
 6. a hitéleti szakképzettség esetében az a hazai vallási közösség által fenntartott felsőoktatási intézmény, amely a megfelelő hazai oklevél kiállítására jogosult. §

Mennyi időn belül kapjuk meg az elismert, honosított dokumentumot?

Az eljáró hatóság - a kérelem benyújtását követően - az alábbi határidők szerint hozza meg döntését:

 1. Az általános iskolai, középiskolai és a felsőfokú végzettségi szint elismerése, valamint tudományos fokozat honosítása esetében a kérelem megérkezését követő naptól számított negyvenöt napon belül dönt.
 2. Az alapfokú iskolai végzettséghez kapcsolódó szakképesítés és a középfokú iskolai végzettséghez kapcsolódó szakképesítés, illetve szakképzettség elismerése, valamint a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettség elismerése tárgyában hetvenöt napon belül dönt.
 3. A képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok elismerése (önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként, szakmai képesítés birtoklásához kötött szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni Magyarországon), szakmai részleges gyakorlása, szakmai gyakornoki időszak elismerése, szakmai tapasztalat elismerése, képzés sikeres elvégzését tanúsító egyes okiratok feltétel nélküli elismerése, közös képzési keret, közös alkalmassági vizsga eljárásában az ügyintézési határideje harminc nap.
 4. Hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány és a más EGT-állami hatóságok általi megkeresések teljesítése, valamint az európai szakmai kártya eljárásában egy hónapon belül dönt. Ha a kérelem célja olyan európai szakmai kártya létrehozása, amellyel előzetes ellenőrzés alá nem tartozó határon átnyúló szolgáltatást kíván nyújtani a kérelmező, az eljáró hatóság huszonegy napon belül dönt. Az egy hónapos, illetve huszonegy napos határidő kezdőnapja az eljárás megindításáról szóló értesítés kiállítása határidejének utolsó napja, vagy ha a kérelmezőt hiánypótlásra hívták fel, akkor az a nap, amelyen a kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.
 5. Ha a kérelmező európai szakmai kártya igénybevételével kéri a képesítése VII. Fejezet szerinti elismerését (önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként, szakmai képesítés birtoklásához kötött szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni Magyarországon, ezért a képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratok elismerését kéri), vagy előzetes ellenőrzés alá tartozó szolgáltatást kíván nyújtani, az eljáró hatóság vagy az előzetes ellenőrzést végző hatóság a kérelem vagy bejelentés megérkezését követő naptól számított negyvenöt napon belül dönt.
 6. Ha a kérelmező európai szakmai kártya igénybevételével kéri a képesítése elismerését szakmai tapasztalat elismerése, képzés sikeres elvégzését tanúsító egyes okiratok feltétel nélküli elismerése, közös képzési keret, vagy közös alkalmassági vizsga eljárásában, az eljáró hatóság a kérelem megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül dönt.

Ez utóbbi két esetben az eljáró hatóság a határidőt két héttel meghosszabbíthatja, azzal, hogy a meghosszabbítás okát meg kell indokolnia. A közegészséget vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének biztonságát érintő esetben az eljáró hatóság a határidőt további két héttel meghosszabbíthatja. §

Az eljáró hatóság húsz napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be. §