Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Diplomák honosítása

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. június 12.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az elismerési eljárásban az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy diploma jogi hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak nyilvánítja. A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít.

Cikk:

Külföldi diplomák, bizonyítványok hazai elismerése

Az elismerés és a honosítás különbsége
Milyen iratokat kell magunkkal vinni?
Hol készíttethetünk hiteles fordítást?
Milyen intézmények jogosultak lefolytatni az elismerési eljárást?
Mennyi időn belül kapjuk meg az elismert, honosított dokumentumot?

Az elismerés és a honosítás különbsége

Az elismerési eljárásban az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy diploma jogi hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak nyilvánítja. A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít.

A honosítási eljárásban az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát az eljáró hatóság által kiállított oklevél jogi hatályával - törvényben foglalt módon - azonosnak nyilvánítja. §

Milyen iratokat kell magunkkal vinni?

A bizonyítvány vagy oklevél elismertetéséhez, honosíttatásához szükséges dokumentumok (a kérelem benyújtásakor be kell mutatni):

 1. a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány,
 2. valamely EU-tagállam vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország állampolgára esetében az adott tagállam belső joga szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat,
 3. más személy esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki,
 4. magyarországi lakóhelyet lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, "Szálláshely bejelentőlap harmadik országbeli állampolgár részére" elnevezésű dokumentummal, illetve regisztrációs igazolással lehet igazolni.

Nem kell igazolnia magyarországi lakóhelyét annak, aki

 1. az elismerést továbbtanulási céllal kéri,
 2. valamely európai uniós tagállam állampolgáraként Magyarországon szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni, és a küldő államban vagy származási országban jogosult ugyanannak a szakmának a gyakorlására,
 3. a résztanulmányainak beszámítását kéri.

A benyújtandó kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell:

 1. az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolatát,
 2. a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet, ellenőrző könyvet), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését,
 3. az előző pontokban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
 4. ha az eljárásért díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat megfizette. §

Hol készíttethetünk hiteles fordítást?

Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodában és ennek kirendeltségein, a magyar külképviseleti szerveknél és az erre feljogosított magyar közjegyzőknél készíttethetünk. §

Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá az eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat, továbbá az a másolat, amely valamely uniós tagállam joga szerint hitelesnek minősül. §

Milyen intézmények jogosultak lefolytatni az elismerési eljárást?

Az elismerési eljárást lefolytatja:

 1. főszabályként: az oklevelek elismeréséért felelős hatóság hatáskörébe tartozik (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ); §, §
 2. az az oktatási intézmény, amelyben a kérelmező tanulmányait folytatni szándékozik, ha a bizonyítvány, oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerése továbbtanulás céljából történik; §
 3. a külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozat honosítása esetében azon hazai felsőoktatási intézmény, amely a felsőoktatásról szóló törvény szerint a külföldi oklevélnek megfelelő tudományágban vagy művészeti ágban doktori fokozat odaítélésére jogosult; §
 4. a hitéleti szakképzettség esetében az a hazai vallási közösség által fenntartott felsőoktatási intézmény, amely a megfelelő hazai oklevél kiállítására jogosult. §

Mennyi időn belül kapjuk meg az elismert, honosított dokumentumot?

Az eljáró hatóság - a kérelem benyújtását követően -

 1. az általános iskolai, középiskolai és a felsőfokú végzettségi szint elismerése, valamint tudományos fokozat honosítása esetében a kérelem megérkezését követő naptól számított negyvenöt napon belül,
 2. szakképesítés elismerése, felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettség elismerése, valamint az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Unió valamely polgára által szerzett, képzést tanúsító okiratok elismerése esetében a kérelem megérkezését követő naptól számított két hónapon belül

dönt. §

Az eljáró hatóság húsz napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be. §