Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tanulmányi támogatások

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. augusztus 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Felsőoktatási támogatások kapcsán bemutatjuk a juttatások elemeit, a szociális és tanulmányi ösztöndíjat és a támogatási formákat.

Cikk:

Válasszon ügyleírást:

Felsőoktatási támogatások

A hallgatói juttatások elemei
Szociális ösztöndíj
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Tanulmányi ösztöndíj
Doktorandusz ösztöndíj
Szakmai gyakorlati ösztöndíj
Kapcsolódó anyagok:

A felsőoktatási intézmények évente az államilag támogatott, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatóik után különböző nagyságú összegeket igényelhetnek ösztöndíj-támogatásra, diákotthoni elhelyezésre, lakhatási támogatásra, doktori képzés normatívájára, köztársasági ösztöndíjra, tankönyv- és jegyzettámogatásra, sportra és kulturális tevékenységre. §

A hallgatói juttatások elemei

A költségvetés által biztosított hallgatói juttatásoknak két eleme van, azok lehetnek szociális (rendszeres szociális ösztöndíj, rendkívüli szociális ösztöndíj, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, alaptámogatás, szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása) vagy teljesítmény alapon (tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj), pályázati úton elnyert támogatások, doktorandusz ösztöndíj, egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj.

A szociális alapú támogatások egyik része azt jelenti, hogy a 2007-től új elemként, a tanulmányok kezdő szakaszában, az első félévben, iskolakezdő alaptámogatásban részesülhet a hallgató. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben megfelel a rendszeres és rendkívüli szociális támogatás feltételeinek (lásd lentebb). Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben megfelel a rendszeres és rendkívüli szociális támogatás feltételeinek (lásd lentebb). §

Szociális ösztöndíj

A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni

 1. a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
 2. a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
 3. amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
 4. a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,
 5. a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
 6. a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára,
 7. az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. §

A hallgatói normatíva minimum 20%-ának megfelelő összegű rendszeres szociális ösztöndíjat kell nyújtani annak a hallgatónak, aki a szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és aki

 1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorul, vagy
 2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 3. családfenntartó, vagy
 4. nagycsaládos, vagy
 5. árva.

A hallgatói normatíva minimum 10%-ának megfelelő összegű rendszeres szociális ösztöndíjban részesül az a hallgató, aki a szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és aki

 1. hátrányos helyzetű, vagy
 2. félárva, vagy
 3. gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt. §

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére - az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint - folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. §

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: Önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) a köznevelésért felelős miniszter évente a minisztérium honlapján teszi közzé a https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere című weboldalon.

Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.

Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak. A felsőoktatási intézmény kötelessége a kifizetés megkezdése előtt megvizsgálni a jogosultságot. §

Tanulmányi ösztöndíj

A hallgató a második képzési időszaktól, félévtől tanulmányi ösztöndíjban részesülhet, amelynek minimális értéke a hallgatói normatíva 5%-a. A tanulmányi ösztöndíj esetében - tekintettel arra, hogy a különböző képzésekben nem azonos feltételekkel lehet jó eredményt elérni - a tanulmányi teljesítmény alsó értéke képzési területenként az intézményi térítési és juttatási szabályzatokban kerül meghatározásra. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott hallgatók legfeljebb 50%-a részesülhet. §

Doktorandusz ösztöndíj

Az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató doktorandusz ösztöndíjának éves összege a felsőoktatási törvényben e célra megállapított normatíva éves összege, megnövelve a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-ával. A bejelentkezett doktoranduszok számára az előbbiekben meghatározott éves összeg egy tizenketted részét kell havonta kifizetni. §

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítélésének feltételeiről a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzata rendelkezik oly módon, hogy az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak. A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. §

A hallgató részére nyújtható szociális, illetve teljesítmény alapú támogatáson túlmenően a felsőoktatási intézmény saját bevétele terhére, szabályzatában meghatározott módon, pályázati úton egyéb ösztöndíjat adományozhat. §

Kapcsolódó anyagok:

Pénzügyi segítség a más EU tagországokban tanuló uniós diákok számára

Szakképzés, illetve munkahelyi gyakorlat más EU tagországokban