Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Állampolgárság

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az állam szuverenitásának egyik leginkább meghatározó tényezője annak lakossága. A szuverenitásból adódóan az állam határozza meg azokat az alapvető feltételeket, amelyek alapján valaki az adott állam állampolgára lehet. Szó esik a magyar állampolgárság keletkezéséről és visszavonásáról, valamint a kettős állampolgárságról.

Cikk:

A magyar állampolgárság keletkezése

Ki a magyar állampolgár?
Az állampolgárság keletkezése
Származási elv
Területi elv
Állampolgársággal kapcsolatos rendelkezések az Alaptörvényben
Választójog
Közhivatal viselésének joga
Állampolgári jogok biztosítása, hátrányos megkülönböztetés tilalma
Szociális biztonsághoz való jog
Művelődéshez való jog
Honvédelmi és polgári védelmi kötelezettség

Ki a magyar állampolgár?

Magyar állampolgár az, aki a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki az Alaptörvény, vagy a 1993. évi LV. törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, illetve e törvény alapján magyar állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg. §

Az állampolgárság keletkezése

A magyar állampolgárság keletkezésénél két elve van: az egyik a származás elve, a másik a területi elv.

Származási elv

A születés napjára visszaható hatállyal keletkezik magyar állampolgársága annak a nem magyar állampolgár szülő gyermekének, ha másik szülője - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, utólagos házasságkötés, továbbá az apaság vagy az anyaság bírói megállapítása alapján - magyar állampolgár. § Gyakorlatilag az utóbbi esetben is magyar állampolgártól való származásról van szó, de a különbség ebben az esetben az, hogy a gyermek magyar állampolgár szülője a gyermek megszületésekor még nem ismert.

Területi elv

Területi elv alapján szerez magyar állampolgárságot az, akinek szülei születéskor nem ismertek (Magyarországon talált gyermek), így a leszármazás elve nem alkalmazható. Magyar állampolgár az a Magyarországon született gyermek is, akinek hontalanok a szülei (azaz szülei egyik államnak sem állampolgárai). Utóbbi esetben a hontalan szülőknek magyarországi lakóhellyel kell rendelkezniük. Ez az állapot azonban csak addig áll fenn, amíg nem bizonyítják a feltételezett helyzet ellentétét (például a szülők valójában nem hontalanok). §

Állampolgársággal kapcsolatos rendelkezések az Alaptörvényben

Az Alaptörvényben az állampolgársággal kapcsolatos rendelkezések az Alapvetés fejezetben találhatóak. § Ezek közül a legfontosabbak:

  1. Ez alapján születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos törvény a magyar állampolgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is meghatározhatja.
  2. Magyarország védelmezi állampolgárait.
  3. Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani.
  4. Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

Választójog

Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.

Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.

Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó.

Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. §

Közhivatal viselésének joga

Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. §

Állampolgári jogok biztosítása, hátrányos megkülönböztetés tilalma

Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. §

Szociális biztonsághoz való jog

Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Magyarország a szociális biztonságot a fenti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.

Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.

Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja. §

Művelődéshez való jog

Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. §

Honvédelmi és polgári védelmi kötelezettség

Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére.

Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn.

Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A katonai szolgálat teljesítésének formáit és részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.

Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára rendkívüli állapot idejére - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - honvédelmi munkakötelezettség írható elő.

Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - polgári védelmi kötelezettség írható elő.

Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető. §