Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Hivatalos személy elleni bűncselekmények

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Aki a hivatalos személyt vagy a külföldi hivatalos személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el. Megmagyarázzuk többek között a bűncselekmény elkövetési magatartását, az elkövetés módját, a súlyosabban minősülő eseteket.

Cikk:

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

A bűncselekmény sértettjei
A bűncselekmény egyéb jellegzetességei
A támogató személy elleni erőszak

A jogalkotó fokozott jogi védelmet biztosít az olyan személyeknek, akiknél ez az általuk betöltött munkakör közérdekű volta és jelentősége folytán indokolt. A törvény kizárólag azokat a közfeladatokat ellátókat kívánja fokozott büntetőjogi védelemben részesíteni, akiknek a zavartalan, rendeltetésszerű tevékenysége a közösség szűkebb vagy tágabb körének érdeke. A közfeladatot ellátó személy feladatait jogszabály alapján látja el, bár eljárása nem hivatalos eljárás. Közérdekű tevékenységével kapcsolatban az állampolgárokra közvetlenül hatásokkal bíró intézkedéseket hozhat.

A hivatalos személy elleni erőszak szabályai szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el. §

A közfeladatot ellátó személyek körét a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény értelmező rendelkezéseiben határozza meg részletesen. §

A bűncselekmény sértettjei

Közfeladatot ellátó személynek az alábbiak minősülnek:

 1. a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája,
 2. a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy,
 3. a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben § meghatározott tevékenységének ellátása során,
 4. az egyházi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja,
 5. a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, a jogi képviselő (védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd járhat el §; jogi képviselőként eljárhat ügyvéd vagy a jogtanácsos, és a jogszabályokban meghatározott szervek képviseletére feljogosított alkalmazott is), a szakértő, és a hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó,
 6. az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott esetekben §,
 7. az állami mentőszolgálat, valamint a mentésre feljogosított más szervezet (pl. nem állami mentőszolgálat, valamint a mentésügyben közreműködő társadalmi szervezetek) tagja a mentéssel és betegszállítással összefüggésben (e körbe tartozik a mentőorvos, a mentőápoló és a mentőszolgálat gépkocsivezetője, de a nem közvetlenül az életmentésben, elsősegélynyújtásban és a betegápolásban résztvevő mentőszolgálati tagokra nem terjed ki a rendelkezés),
 8. az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóság, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása során,
 9. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben § meghatározott esetben a pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben § meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény oktatója, tanára és tudományos kutatója,
 10. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben §, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben § meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenységének gyakorlása során,
 11. az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagja az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben § meghatározott tevékenysége körében,
 12. a hivatásos vadász a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben 1996. évi LV. törvényben § meghatározott tevékenysége körében,
 13. a halőr a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben § meghatározott tevékenysége körében,
 14. a közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személy e tevékenysége során,
 15. az egyetemes postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy e tevékenysége során,
 16. az iskolaőr a Rendőrségről szóló törvényben § meghatározott tevékenysége körében,
 17. a fegyveres biztonsági őr a szolgálatának teljesítése során,
 18. az országos és a helyi közutakon, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás biztosítását célzó parkolási közszolgáltatást a közúti közlekedésről szóló törvény § szerint ellátó szervezetnél a parkolóhelyek rendeltetésszerű működtetését és a parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának ellenőrzését végző személy e tevékenysége során,
 19. az útellenőr, és a kezelői ellenőr a közúti közlekedésről szóló törvényben § meghatározott tevékenysége körében.

A bűncselekmény egyéb jellegzetességei

Az elkövetési magatartások és egyéb szabályok megegyeznek a hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményére vonatkozóakkal.

A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének megvalósulásához az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a sértett közfeladatot ellátó személy, illetve hogy e minőségében jár el. Az elkövetőnek ebben a tényben való tévedése kizárhatja a büntetőjogi felelősségét e bűncselekményre nézve.

A kialakult bírói gyakorlatból az alábbi jogesetek kiemelése indokolt:

 1. Ha a terhelt a közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot úgy valósítja meg, hogy könnyű testi sértést § is okoz, ez utóbbi cselekmény tekintetében nincs helye magánvádas eljárás külön lefolytatásának és ennek keretében a feljelentés visszavonása miatti eljárás megszüntetésének.
 2. Bűnhalmazat helyett egy rendbeli bűncselekmény megállapításának van helye, ha az elkövető két vagy több közfeladatot ellátó személy ellen, azok egységes eljárása során alkalmaz erőszakot.

A támogató személy elleni erőszak

A hivatalos személy § elleni erőszakra irányadó rendelkezések szerint büntetendő, ha a bűncselekményt a közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követik el. § A hivatalos és a közfeladatot ellátó személyek jogszerű eljárását támogató személyek nem minősülnek sem hivatalos, sem közfeladatot ellátó személynek. Fokozott büntetőjogi védelmük a hivatalos és közfeladatot ellátó személyek jogszerű eljárásához kapcsolódó körben és mértékben érvényesül.