Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Közbizalom, közélet tisztasága elleni bűncselekmények

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Ebben a témakörben megismerkedhetünk a magánokirat-hamisítás és az okirattal visszaélés fogalmával, az aktív és passzív vesztegetés törvényi tényállásával.

Cikk:

Hamis magánokirat felhasználása

A magánokirat fogalma
A bűncselekmény elkövetési magatartása
Elhatárolás

Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, megvalósítja a bűncselekményt. §

A magánokirat fogalma

Magánokirat minden olyan okirat, amely nem rendelkezik a közokirat kellékeivel. Magánokirat esetében hiányzik a közhitelesség; a magánokiratok ugyanis nem bizonyítják, hogy tartalmuk megegyezik a valósággal.

E helyett a magánokirat - egyéb formai feltételek fennállta esetén - ellenkező bizonyításig azt igazolja, hogy a feltüntetett és nevesített kiállító a magánokirat tartalmát kitevő nyilatkozatot megtette, elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el. Ilyen formai feltétel:

  1. ha a magánokiratot az okirat kiállítója saját kezűleg írta és aláírta;
  2. ha két tanú aláírásával azt igazolja, hogy a nem a kiállító által készített magánokiratot előttük aláírta, vagy a magánokiraton már szereplő aláírását sajátjaként ismerte el;
  3. a kiállító aláírását bíróság vagy közjegyző hitelesítette;
  4. gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
  5. ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával aláírt vagy minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
  6. az elektronikus okiraton kiállítója minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt helyezett el;
  7. olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli, és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el. §

A magánokiratok lehetnek teljes bizonyító erejűek. Ekkor azt bizonyítják, hogy a magánokirat a rajta feltüntetett kiállítótól származik, és annak nyilatkozatát (a nyilatkozatot megtette, elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el) tartalmazza.

A hamis magánokirat felhasználása bűncselekmény elkövetési tárgya azonban - az elkövető célzatából adódóan - csak olyan magánokirat lehet, amely alkalmas jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének igazolására.

A bűncselekmény elkövetési magatartása

A bűncselekmény elkövetési magatartása a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokirat felhasználása.

Hamis a magánokirat, ha nem a kiállítóként feltüntetett személytől származik, míg hamisított, ha nem a kiállítóként feltüntetett személy nyilatkozatát tartalmazza. Így hamis a MÁV arcképes igazolvány, ha azt az elkövető készítette, míg meghamisított, ha a korábban létező igazolványon az érvényesség dátumát átjavította.

Valótlan tartalmú a magánokirat, ha a benne foglaltak nem egyeznek meg a valósággal. Így a MÁV arcképes igazolvány valótlan tartalmú lesz, ha az abban feltüntetett születési dátum az elkövető vonatkozásában nem fedi a valóságot.

A bűncselekmény lényegi eleme a felhasználás. A hamis magánokirat készítése vagy magánokiratok meghamisítása nem jelent bűncselekményt. A felhasználással az elkövető a külvilág számára érvényesíti a magánokirathoz kapcsolódó bizalmat és bizonyító erőt, például bemutatja vagy becsatolja.

Elhatárolás

Nem a hamis magánokirat felhasználásának speciális esete, hanem a hamis tanúzás bűntette § áll fenn, ha az elkövető büntető vagy polgári ügyben hamis magánokirattal kívánja igazát bizonyítani. Az ún. perben csaláshoz hasonlóan ítéltetik meg annak a cselekménye is, aki például hamis végrendeletet készít az örökséghez való hozzájutás érdekében az e tárgyban indított örökösödési perben.