Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Közrend elleni bűncselekmények

Létrehozva: 2011. április 1.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A közrend fogalma alatt a Magyar Köztársaság törvényes állapotát kell érteni. A közrend elleni bűncselekmények a polgárok nagyobb vagy szűkebb csoportját veszélyeztetik. Ilyenek például: az önbíráskodás, garázdaság, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, a közveszélyokozás, garázdaság, közokirat hamisítás és visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel.

Itt tárgyaljuk továbbá az állatok büntetőjogi védelmére vonatkozó és környezetünk védelmével kapcsolatos szabályokat.

Cikk:

Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés

Az engedély hiánya, illetve túllépése
Elkövetési magatartások
Az elkövető bűnössége
Súlyosabban minősülő esetek
Enyhébben minősülő eset
A szabálysértési alakzat

Aki

 1. működőképes lőfegyvert engedély nélkül megszerez vagy tart,
 2. működőképes lőfegyvert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz,
 3. lőfegyvert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,
 4. a lőfegyver készítésére, kereskedelmére, illetve a működőképes lőfegyver megszerzésére, tartására vonatkozó engedély kereteit túllépi,
 5. engedéllyel tartott lőfegyverét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja,

bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. §

A lőszerre vonatkozóan szintén a fenti magatartásokat rendeli büntetni a törvény, ugyanilyen büntetési tétellel fenyegetve az elkövetőket. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 2013. július 1-jétől annyiban változtatta meg a korábban hatályos szabályozást, hogy a lőszerek körében:

 1. a kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó csekély mennyiséget meg nem haladó lőszer megszerzését és tartását, illetve
 2. az engedéllyel tartott kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó csekély mennyiséget meg nem haladó lőszer engedéllyel nem rendelkező személynek történő átadását

nem minősíti bűncselekménynek, ezen cselekmények szabálysértést valósítanak meg. §

A nem a felsorolt lőfegyverekhez tartozó bármilyen mennyiségű lőszer engedély nélküli megszerzése, tartása, illetve engedéllyel nem rendelkezőnek történő átadása azonban továbbra is bűncselekmény.

A csekély mennyiség felső határát a Btk. - a korábbi szabályozásban szereplő három darabhoz képest - tíz darabban állapítja meg. §

A bűncselekmény védett jogi tárgya a veszélyes anyagok és eszközök megfelelő, a hatósági előírások és engedélyek alapján meghatározott tartásához, forgalmához fűződő érdek.

A bűncselekmény elkövetési tárgya a lőfegyver és a lőszer. A lőfegyver a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki. § A lőszer olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz. §

Ebből következően nem minősül e bűncselekménynek, ha a magatartást nem a fenti kritériumokkal rendelkező eszközre, például ha 7,5 joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú légpuskára vagy gázpisztolyra követik el.

Az engedély hiánya, illetve túllépése

A bűncselekmény elkövetési magatartása az engedély nélküli vagy engedély kereteit túllépő készítés, megszerzés, tartás és kereskedés.

Az engedélyhez kötött lőfegyverekről és az engedélyezési eljárásról különféle jogszabályok rendelkeznek, ezek közül legjelentősebb a fegyvertörvény (a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv.) és a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet. Ezek kimondják, hogy mind a lőfegyverek, mind a lőszerek gyártásához és megszerzéséhez rendőrségi engedélyre van szükség. § Az engedélyes számára kiadott, lőfegyver tartására vonatkozó engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza

 1. az igazolvány birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;
 2. az engedélyes által jogszerűen tartott lőfegyver(ek) azonosító adatait és a bejegyzés keltét;
 3. a lőfegyvertartási célt;
 4. a lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmasság igazolására szolgáló bejegyzéseket;
 5. a lőfegyvernek az engedélyes lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét. §

Engedéllyel nem rendelkezés esetén az elkövető az adott lőfegyver vonatkozásában semmilyen hivatalos okirattal nem rendelkezik. Az engedély keretei túllépésének lényege, hogy az elkövető ugyan bír ezekkel az okiratokkal, azonban vagy a darabszám, vagy a fegyver típusa, vagy egyéb jellemzők tekintetében eltér az abban foglaltaktól.

Elkövetési magatartások

Megszerzés az adott lőfegyver vagy lőszer birtokba vétele, függetlenül attól, hogy milyen jogviszony formájában történik. Tartás az adott lőfegyver vagy lőszer olyan elhelyezése, amely huzamosabb időn keresztül biztosítja a tartó számára az adott lőfegyverhez vagy lőszerhez való azonnali hozzáférést: ilyennek minősül a birtoklás, a viselés és a tárolás. § A készítés a korábban nem létező lőfegyver vagy lőszer előállítása, alkotórészeinek összeszerelése. § Forgalomba hozatal a lőfegyver vagy lőszer ellenérték fejében történő értékesítése. Fontos eleme, hogy ennek során az adott eszköz bárki által hozzáférhetővé válik. §, §

Aki a lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behozza, onnan kiviszi, vagy azon átszállítja, szintén elköveti a bűncselekményt. §

A bűncselekmény további elkövetési magatartása, ha a lőfegyver, lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi az egyébként engedéllyel rendelkező személy. §

Végül elkövetési magatartás, ha a lőfegyverrel vagy lőszerrel rendelkező, aki egyébként a megszerzésre, tartásra stb. vonatkozó előírásokat betartja, olyan személynek adja át a lőfegyvert vagy lőszert, akinek erre vonatkozó engedélye nincs. § Ide tartozik az az eset is, amikor az átvevőt a jogszabályok egyébként a tartásra feljogosítják és az engedélyt kérelemre minden további nélkül meg is kapná; csakúgy, mint amikor az átvevő rendelkezik ugyan engedéllyel, de az más lőfegyver-típusra, lőszer-csoportra vonatkozik. Az átadás lényeges jellemzője, hogy az a tartós átengedés szándékával történik, ezért nem valósítja meg e cselekményt például az, aki barátnője unszolására adja kezébe saját hatástalanított fegyverét, vagy aki az eladás során próbalövésre adja azt oda a potenciális vevőnek.

A bűncselekmény az elkövetési magatartások tanúsításával válik befejezetté.

Az elkövető bűnössége

A bűncselekmény csak szándékosan § követhető el. Az elkövetőnek ismernie kell az adott lőfegyver vagy lőszer tartására, készítésére, forgalomba hozatalára vonatkozó előírásokat, vagy legalább azzal tisztában kell lennie, hogy az ilyen tevékenységek engedélykötelesek. E tények tudtával - ezekbe belenyugodva - cselekszik.

Súlyosabban minősülő esetek

Súlyosabban minősíti a törvény az elkövetést, ha azt üzletszerűen § vagy bűnszövetségben § követik el. §

Üzletszerűen valósul meg a bűncselekmény, ha az elkövető ilyen vagy ehhez hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik. §

Bűnszövetségben valósul meg a cselekmény, ha két vagy több személy szervezetten követi el a bűncselekményeket, vagy ebben megállapodnak és ennek alapján legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, feltéve, hogy nem jön létre bűnszervezet. §

Enyhébben minősülő eset

A Btk. 2013. július 1-jétől vétség elkövetése miatt enyhébben rendeli büntetni azt az esetet, ha valaki az engedéllyel tartott kézilőfegyverét, vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét, illetve az ahhoz tartozó - bármilyen mennyiségű - lőszert bejelentés nélkül az ország területére behozza, onnan kiviszi, vagy azon átszállítja. §

A fenti privilegizált eset kivételével a törvény három évig tartó szabadságvesztés büntetéssel rendeli büntetni a bűncselekmény előkészületét is. §

A szabálysértési alakzat

Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg abban az esetben, ha például az elkövető az engedély kereteit nem lépi ugyan túl, de kisebb mértékben megszegi a lőfegyver vagy lőszer gyártására, tartására, kereskedelmére, javítására és használatára vonatkozó szabályokat, vagy ha az engedéllyel nem rendelkező elkövető nem lőfegyvert vagy lőszert, hanem lőfegyverdarabot - lőfegyver-fődarabot (pl. zárat, csövet vagy ezeket egybefogó tokot) - vagy lőszerelemet készít, szerez meg, tart vagy hoz forgalomba engedély nélkül.

Szintén szabálysértést követ el az, aki kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedély nélkül megszerez vagy tart, illetve az is, aki az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez tartozó csekély mennyiségű lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átadja.

Aki a légfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a muzeális fegyver, a színházi fegyver, a festéklövő fegyver, illetve a hatástalanított lőfegyver, a flóberttöltény, a gáztöltény, a riasztótöltény, illetve a vaktöltény gyártására, forgalmazására, javítására, megszerzésére, birtoklására, viselésére, tartására vagy használatára vonatkozó szabályokat megszegi, vagy a lőtér üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szintén szabálysértést követ el. §