Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vagyon elleni bűncselekmények

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Megtudhatják, jogilag mikor valósul meg egy lopás, rablás, vagy éppen hűtlen kezelés és szót ejtünk a csalásról, sikkasztásról, rongálásról és az orgazdaságról.

Cikk:

Hűtlen és hanyag kezelés

Hűtlen kezelés
A hűtlen kezelés elkövetési tárgya
A hűtlen kezelés elkövetési magatartása
A vagyoni hátrány és kötelességszegés fogalma
A hűtlen kezelés súlyosabban minősülő esetei
Magánindítvány, tevékeny megbánás
Elhatárolás
Hanyag kezelés
A hanyag kezelés elkövetési tárgya
A hanyag kezelés elkövetési magatartása és a bűnösség
A hanyag kezelés súlyosabban minősülő esetei

Hűtlen kezelés

Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és az ebből adódó kötelezettségének megszegésével vagyoni hátrányt § okoz, megvalósítja a hűtlen kezelés törvényi tényállását. § A bűncselekmény elkövetője csak az idegen vagyon kezelésével megbízott személy lehet.

A hűtlen kezelés elkövetési tárgya

A bűncselekmény elkövetési tárgya az idegen vagyon. A vagyon ingó, ingatlan dolgok és egyéb vagyoni jogosultságok összességét jelenti. Idegennek akkor minősül, ha nem az elkövető, hanem rajta kívül álló harmadik személy - a sértett - tulajdonában van.

A hűtlen kezelés elkövetési magatartása

A hűtlen kezelés elkövetési magatartása a vagyonkezelői kötelezettségek megszegése. A vagyonkezelő kötelezettségeinek pontos körét az a jogi forma határozza meg, amelyben a vagyon kezelésével megbízzák. Ez alapulhat jogszabályon, szerződésen vagy eredhet az elkövető munkaviszonyából. A vagyonkezelő feladata általában a rábízott vagyon állagának megóvása, ami szükség esetén magában foglalja az azzal való rendelkezést, a vagyon rendeltetésszerű felhasználását, a kárveszély elhárítását, illetve - jogszabály vagy szerződés kifejezett rendelkezése alapján - annak gyarapítását.

Az elkövető a kötelezettségek megszegésével valósítja meg a cselekményt, ha azzal okozati összefüggésben a sértettnél vagyoni hátrány keletkezik.

A kötelezettségszegés mind tevéssel, mind mulasztással megvalósulhat. Tevéssel valósul meg, ha az elkövető kötelezettsége a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől történő vásárlás, ő azonban nem ettől, hanem más személytől veszi meg az adott dolgot, és ezzel az adott cégnek vagyoni hátrányt okoz. Mulasztással valósul meg a cselekmény, ha a cég vagyonának kezelőjeként felismeri a meghatározott időpontban fennálló fizetési kötelezettségét, azonban ennek nem tesz eleget, és ennek következtében vagyoni hátrány keletkezik a tulajdonosnál.

A vagyoni hátrány és kötelességszegés fogalma

A bűncselekmény abban az esetben válik befejezetté, ha az elkövető a kötelességszegéssel okozati összefüggésben a sértettnél jelentkező vagyoni hátrányt okoz.

A vagyoni hátrány nemcsak a vagyonban okozott kárt, hanem az elmaradt vagyoni előnyt is magában foglalja. § Az elmaradt vagyoni előny az a vagyongyarapodás, mely akkor következett volna be, ha a vagyonkezelő a rá vonatkozó szerződés vagy jogszabály alapján kötelezően előírtak szerint járt volna el.

Fontos feltétel az okozati összefüggés fennállta. Amennyiben ugyanis az elkövető megszegte ugyan a rá vonatkozó kötelezettségeket, de a vagyoni hátrány nem ezzel okozati összefüggésben, hanem más harmadik személy magatartásának vagy egyéb kívülálló történésnek folyományaként keletkezett, a bűncselekmény nem válhat befejezetté.

A kötelességszegés szándékosan valósul meg §, az elkövetőnek tehát át kell látnia az adott helyzetben őt terhelő kezelői kötelezettségeit és azt is, hogy ezek megszegése eredményeként a sértettnél, annak vagyonában vagyoni hátrány keletkezik. E következményt az elkövető felismeri és kívánja, vagy abba belenyugszik. Belenyugvásnak minősül az is, ha valamilyen eseményre vagy a véletlenre alapozva bizakodott a negatív eredmény elmaradásában.

A hűtlen kezelés súlyosabban minősülő esetei

A minősítés szempontjából itt is jelentősek az értékhatárok. §

Magánindítvány, tevékeny megbánás

Speciális szabály, hogy ha a hűtlen kezelés sértettje az elkövető hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve ha az elkövető egyben a sértett gyámja vagy gondnoka. § Ez esetben a sértett dönti el, hogy a történteket a büntető igazságszolgáltatás elé kívánja-e vinni vagy sem.

Nagyon fontos szabály, hogy az elkövető nem büntethető vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a hűtlen kezelés elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás § keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette. §

Elhatárolás

Nem hűtlen kezelés, hanem sikkasztás § valósul meg, ha a használat kizárásával, megőrzésre bízzák a személygépkocsit az elkövetőre, és ő ezt a tilalom ellenére használja. Ha azonban a gépkocsit meghatározott útvonalon, meghatározott feladat ellátása érdekében bízzák rá, és ő ettől eltérően más útvonal, illetve más tevékenység végzése érdekében is használja, hűtlen kezelést állapít meg a bíróság.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben új tényállásként jelent meg a gazdasági csalás bűncselekménye, amelyet az követ el, aki jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenységet végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz. § A törvényjavaslat indokolása szerint ez utóbbi tényállás létrehozásának az volt elsősorban az oka, hogy a gyakorlatban többször is előfordult az, hogy jellemzően állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetői olyan tevékenységet végeztek, amely a gazdasági társaságnak milliárdos kárt okozott. Természetes személy megtévesztésének hiányában a csalás § ezen esetekben nem volt megállapítható, holott magát a gazdasági társaságot, illetve annak szerveit tévedésbe ejtették. A hűtlen kezelés törvényi tényállása pedig nem értékelte megfelelően ezen cselekmények legfőbb jellegzetességét, azaz a megtévesztő magatartást.

A hűtlen kezelésnek szabálysértési alakzata is van. Ha a hűtlen kezeléssel okozott vagyoni hátrány összege nem haladja meg az ötvenezer forintot, az elkövető nem bűncselekményért, hanem szabálysértésért felel. §, §

Hanyag kezelés

Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, az megvalósítja a hanyag kezelést. §

A hanyag kezelés számos elemében hasonló a hűtlen kezeléshez, több ponton azonban elhatárolható tőle.

A bűncselekmény elkövetője nem csak a vagyon kezelője, hanem felügyelője is lehet. A vagyon felügyelője az a vagyonkezelőtől eltérő személy, akinek feladata általában épp a vagyonkezelést végző személy tevékenységének ellenőrzése, adott esetben irányítása.

A hanyag kezelés elkövetési tárgya

E bűncselekmény elkövetési tárgya olyan idegen vagyon, amelynek kezelése, illetőleg felügyelete törvényen alapul. Ez azt jelenti, hogy a rábízásról és a kötelezettségek köréről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján valamely más jogszabály rendelkezik. Ilyen lehet például a felszámoló vonatkozásában a 1991. évi XLIX. törvény, vagy a gyám esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A hanyag kezelés elkövetési magatartása és a bűnösség

A hanyag kezelés elkövetési magatartása a vagyonkezelési, illetőleg a vagyonfelügyelői kötelesség megszegése vagy elhanyagolása. A megszegés aktív, míg az elhanyagolás passzív magatartást jelent. A bűncselekmény itt is abban az esetben válik befejezetté, ha a vagyoni hátrány az elkövetési magatartással okozati összefüggésben következik be.

Szemben a hűtlen kezeléssel, a cselekmény gondatlan bűncselekmény §, a vagyoni hátrány vonatkozásában ugyanis az elkövetőt csakis gondatlanság terhelheti. Ez nem zárja ki, hogy a vagyonkezelői, illetve felügyelői kötelesség megszegése vagy elhanyagolása szándékosan történjék. Ezen túl azonban az elkövető vagy azért nem látta, hogy magatartása eredményeképp vagyoni hátrány keletkezik, mert elmulasztotta a tőle elvárható figyelmet és körültekintést, vagy látta ugyan előre ezt a lehetséges következményt, azonban könnyelműen bízott abban, hogy ez az eredmény elmarad.

A hanyag kezelés súlyosabban minősülő esetei

A hanyag kezelés csak akkor minősül súlyosabban, ha különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz. § A cselekménynek - eltérően a vagyon elleni bűncselekmények többségétől - nincs szabálysértési alakzata, és fontos tudni, hogy nem minősül bűncselekménynek, ha a hanyag kezelést százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva követik el. §