Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Partnereink!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér „EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem” tárgyban indítható kérelme kapcsán az e-aláírás szolgáltatásban fellépő hiba miatt a hatósági döntések kiadása vonatkozásában az elektronikus ügyintézés szünetel. 

A hiba elhárítása alatt ügyfeleinknek lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

Kérdés esetén az EESZT Kontakt Center tud felvilágosítást nyújtani.

A hiba észlelésének időpontja: 2021.01.12.

MORZSÁK

TARTALOM:Büntetőeljárás résztvevői

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. október 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A büntetőeljárásban arról folytatnak bizonyítást, gyűjtenek adatokat és arról döntetnek, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, ki követte el, meg kell-e őt büntetni, kell-e vele szemben intézkedést alkalmazni. A büntetőeljárás két sajátosságával lényegesen eltér más jogi peres eljárásoktól, nevezetesen azzal, hogy a bírósági eljárási szakaszt megelőzi a nyomozás vagy a vizsgálat, illetve, hogy a hatóságok és a bíróság kényszerítő eszközök széles skálájának alkalmazására jogosult. Ebben a témakörben körbejárjuk a sértett fogalmát és az egyes speciális eljárásokat, mint például a katonával, vagy fiatalkorúval szembeni büntetőeljárást.

Cikk:

Sértett mint magánvádló

A sértett mint magánvádló
A magánvádas eljárás
Tárgyalás a magánvádas eljárásban

A sértett mint magánvádló

Könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése esetén § - a sértett magánindítványára megindult eljárásban - a vádat nem az ügyész, hanem a sértett mint magánvádló képviseli. A becsületsértés és a rágalmazás ugyanakkor mégis közvádra üldözendő, ha bíró, ügyész vagy rendvédelmi szerv tagjának sérelmére, annak hivatalos eljárása alatt, illetve emiatt követik el. § További lényeges szabály még, hogy sem fiatalkorúval szemben §, §, sem a katonai büntetőeljárásban §, § magánvádnak nincs helye. Mindezekben az ügyekben a vádat az ügyész, illetve a katonai ügyész képviseli.

A magánvádló halála esetén helyébe egy hónapon belül hozzátartozója, törvényes képviselője vagy a sértett által jogszabály, illetve szerződés alapján eltartott személy léphet. A terhelt bűnösségének bizonyítása a magánvádlót terheli, így az általa emelt vád tekintetében megilletik a vád képviseletével járó jogok. §, § Bár a magánvádló az ügyész "helyén" szerepel a perben, az ügyész hatósági-közhatalmi jogosítványai természetesen nem illetik meg, így pl. nem rendelhet el kényszerintézkedést, nyomozást és nem is végezhet nyomozati cselekményeket. A magánvádló a vádat indokolás nélkül elejtheti, ha azonban az ügyész korábban a vádképviseletet a magánvádlótól átvette - ezt bármikor megteheti -, az ügyész csak elállhat a képviselettől, ezután a vádat ismét a magánvádló fogja képviselni.

A magánvádló a bizonyítékok megszerzése során nem rendelkezik a sértetti pozícióján túlmenő különleges nyomozati vagy bizonyítási jogkörrel. A nyomozást ilyenkor a bíróság rendel el, illetve az ügyész, feltéve, hogy a vádképviseletet átvette. § A magánvádló gyakorolhatja a sértett törvényben biztosított jogait, így a jelenlét, az iratbetekintés, az indítványtétel és észrevételezés, a felvilágosítás kérés, a felszólalás, ezen túlmenően a polgári jogi igény érvényesítésének a jogát. Másrészről főszabály szerint a vád képviseletével járó jogok illetik meg. Ez utóbbi legfőbb korlátja az, amikor az ügyész átveszi a vád képviseletét, és ezáltal a magánvádló már csak a sértetti jogokkal élhet. A magánvádlónak csak vádképviseleti joga van, de nem köteles a vádat képviselni. Ez annyit jelent, hogy nincs akadálya a vád elejtésének, és nem köteles azt indokolni. §

A magánvádas eljárás

A magánvádas eljárás feljelentésre indul meg, amelyet szóban vagy írásban a bíróságon kell megtenni. A feljelentésben elő kell adni, hogy a sértett ki ellen, milyen cselekmény miatt és milyen bizonyítékok alapján kéri a büntetőeljárás lefolytatását. § Ha a feljelentést magánvádra üldözendő bűncselekmény miatt a nyomozó hatóságnál tették, a nyomozó hatóság a feljelentést továbbítja az ügyészségnek. Az ügyészség a feljelentést akkor küldi meg a bíróságnak, ha a vád képviseletét nem veszi át. § A bíróság az iratokat megküldheti az ügyészságnek, ha pl. szükségesnek tartja, hogy az ügyészség a vád képviseletének átvételét megfontolja. § A magánvádas eljárásban a bíróság a sértettet és a feljelentettet kötelezően személyes meghallgatásra idézi és ülést tart. A bíróság megkísérli a sértett és a feljelentett kibékítését. Ha a békítés eredménytelen, a továbbiakban a sértett magánvádlóként, a feljelentett vádlottként vesz részt az eljárásban. Ezt követően a bíróság megkérdezi a vádlottól, hogy a vádban foglaltakat beismeri-e, és védekezésének alátámasztására milyen bizonyítási eszközöket jelöl meg. § Az eredménytelen békítést tárgyalás követi.

Tárgyalás a magánvádas eljárásban

A tárgyaláson a bíróság ismerteti a vád, illetőleg - amennyiben van - a viszonvád lényegét, ha a magánvádlónak nincs képviselője vagy ő nincs jelen, illetve a vádlottnak nincs védője. A tárgyaláson a bíróság hallgatja ki a vádlottat és a tanút, illetőleg hallgatja meg a szakértőt. §

Ha az ügyészség a vád képviseletétől eláll és a sértett jelen van, a tárgyalást folytatni kell, ellenkező esetben a bíróság a tárgyalás elnapolásával egyidejűleg új tárgyalást tűz ki, a sértettet pedig tájékoztatja, hogy a vádat ismét ő képviseli. §

Az elsőfokú bíróság ítéletének kihirdetése után a bíró megkérdezi a jelen lévő fellebbezésre jogosultakat, hogy kívánnak-e fellebbezni. A fellebbezési nyilatkozatok sorrendje a következő: a magánvádló, a magánfél, az egyéb érdekeltek, a vádlott és a védő nyilatkozata. § A jogosult fellebbezését nyomban bejelentheti, vagy erre három munkanapi határidőt tarthat fenn. E határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak. A magánvádló köteles a fellebbezést írásban indokolni. § Az indokolást az iratok felterjesztéséig az elsőfokú bíróságnál, az iratok felterjesztése után a másodfokú bíróságnál - legkésőbb a másodfokú tanácsülést vagy tárgyalást megelőző tizenötödik napon - kell előterjeszteni. § A kézbesítés útján közölt ítélet ellen a magánvádló nyolc napon belül írásban vagy szóban fellebbezhet. § A vádlott felmentése esetén - bizonyos kivételek mellett - a bűnügyi költséget a magánvádló viseli. §