Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kényszerintézkedések (személlyel kapcsolatos)

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A kényszerintézkedések az eljárás alanyainak magánszférájába való beavatkozást jelentik, illetve az eljárás sikerességét előmozdító cselekmények tartoznak e fogalom alá. Tehát ezek nem büntetések, nem szankciók. Ebben a csoportban az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet, a távoltartás, az ideiglenes kényszergyógykezelés, az intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására, az elővezetés, motozás, ujj- és tenyérnyomat, DNS-mintavétel és a bíróság elé állítás kerül bemutatásra.

Cikk:

Őrizet

Az őrizet fogalma és feltételei
Az őrizet elrendelése, és az azt követő intézkedések
Jogorvoslati lehetőségek
Az őrizet tartama és megszüntetése
Az őrizet és a tetten ért elkövető elfogásának elhatárolása
Az őrizet és az előállítás elhatárolása
Az őrizet és a szabálysértési őrizet elhatárolása

Az őrizet fogalma és feltételei

Az őrizet a terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy személyi szabadságának átmeneti elvonása. §

A terhelt, vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy őrizetét a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén az alábbi esetekben rendelheti el:

  1. tettenérés, ha a személyazonossága nem állapítható meg,
  2. vele szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés (távoltartás, bűnügyi felügyelet, letartóztatás vagy előzetes kényszergyógykezelés) § elrendelése valószínűsíthető, vagy
  3. ha a tárgyaláson rendzavarást követ el. §

Az őrizet elrendelése, és az azt követő intézkedések

Az őrizet elrendeléséről és megszüntetéséről a bíróság, az ügyészség, illetőleg a nyomozó hatóság határoz. Ha az őrizetet a nyomozó hatóság rendelte el, erről az ügyészséget huszonnégy órán belül tájékoztatja. Amennyiben az őrizetet a bíróság rendzavarás miatt rendelte el (ún. tárgyalási őrizet), erről haladéktalanul tájékoztatja a rendzavarás alapjául szolgáló bűncselekmény tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészséget. §

A hatóság az őrizet elrendeléséről és a fogva tartás helyéről legkésőbb nyolc órán belül tájékoztatja a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy által megjelölt nagykorú személyt. §

A terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermeke, illetve az általa gondozott más személy elhelyezéséről, valamint a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy felügyelet nélkül maradó vagyonának és lakásának biztonságba helyezéséről az őrizetet elrendelő bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság gondoskodik. §

Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyész vagy a nyomozó hatóság őrizetbe vételt elrendelő határozatával szemben a közléstől számított nyolc napon belül panasszal élhet az őrizetbe vett. § Ha a határozatot hozó ügyészség vagy nyomozó hatóság a panaszt nem tartja alaposnak, az ügyészség határozata elleni panaszt a felettes ügyészség, a nyomozó hatóság határozata elleni panaszt az ügyészség az ügyiratok érkezésétől számított tizenöt napon belül bírálja el. §

A panaszt elbíráló határozat ellen további panasznak nincs helye. §

A panasznak a megtámadott határozat végrehajtására általában nincs halasztó hatálya, de kivételesen indokolt esetben a határozatot hozó, illetőleg a panaszt elbíráló a határozat végrehajtását a panasz elbírálásáig felfüggesztheti. §

Az őrizetbe vétel körülményei vagy a bánásmód vonatkozásában az őrizetbe vett közvetlenül az ügyészséghez fordulhat panasszal.

Az őrizet tartama és megszüntetése

Az őrizet a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés tárgyában hozott döntésig, de legfeljebb hetvenkét óráig tarthat, ebbe az időtartamba az őrizet elrendelését megelőző hatósági fogva tartást is be kell számítani. Amennyiben a bíróság hetvenkét órán belül nem rendelt el bírói engedélyes kényszerintézkedést, a terheltet szabadon kell bocsátani. Ha a körülmények nem változtak, a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy őrizete ismételten nem rendelhető el. §

Az őrizet és a tetten ért elkövető elfogásának elhatárolása

Az őrizetet csak a hatóság rendelheti el, így az nem összetévesztendő a tetten ért elkövető elfogásával, amely szerint a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban őt a nyomozó hatóságnak haladéktalanul átadni, vagy ha erre nincs módja, a rendőrséget tájékoztatni. §

Az őrizet és az előállítás elhatárolása

Az őrizetet meg kell különböztetni az előállítástól is, amelyet a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény nem a kényszerintézkedések, hanem a jelenlét biztosítását szolgáló eljárási cselekmények között szabályoz. Az előállítás a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy személyi szabadságának átmeneti elvonása annak érdekében, hogy az érintettet eljárási cselekmény elvégzése céljából a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság elé kísérjék és biztosítsák a jelenlétét az eljárási cselekményen. Az ügyészség és a nyomozó hatóság eljárási cselekmény elvégzése érdekében elrendelheti a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy előállítását, ha idézésének feltételei fennállnak, azonban a megjelenés idézés útján történő biztosítása az eljárás érdekeire figyelemmel nem célszerű. Az előállítást a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve, illetve az általa folytatott nyomozás során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törvényben meghatározottak szerint hajtja végre. Az előállítás érdekében az előállítást végrehajtó szerv törvényben meghatározott intézkedést és kényszerítő eszközt alkalmazhat. §

A hatóság az előállítással a személyi szabadságot legfeljebb 8 órán át korlátozhatja. Indokolt esetben ezt az időtartamot a rendőri szerv vezetője egy alkalommal 4 órával meghosszabbíthatja. Az előállítás időtartamát a rendőri intézkedés kezdetétől kell számítani. Az előállítottat szóban vagy írásban az előállítás okáról tájékoztatni kell, és az előállítás időtartamáról részére igazolást kell kiállítani. §

Az őrizet és a szabálysértési őrizet elhatárolása

Az őrizetet szintén meg kell különböztetni a szabálysértési őrizettől. Utóbbi esetben a rendőrség elzárással is sújtható szabálysértés esetén (pl. járművezetés eltiltás hatálya alatt, önkényes beköltözés, tiltott prostitúció) - ha tettenérésre kerül sor - az eljárás alá vont személyt gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából őrizetbe veheti.

A szabálysértési őrizet a bíróság érdemi határozatának meghozataláig, de legfeljebb hetvenkét óráig tart. Az eljárás alá vont személyt nyomban szabadon kell bocsátani, ha a szabálysértési őrizet tartama alatt a bíróság a gyorsított eljárást nem folytatta le, vagy nem szabott ki szabálysértési elzárást. §