Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. szeptember 4-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Végrehajtási eljárás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. szeptember 20.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A bíróság, illetőleg a végrehajtható okiratot kiállító szerv a végrehajtható okiratot - azon végrehajtható okiratok kivételével, melyek alapján történő végrehajtás a megyei bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozik - megküldi az adós lakóhelye, illetőleg székhelye szerinti végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek. Ebben a témakörben a végrehajtás foganatosításának általános szabályai mellett az egyes végrehajtási formákkal foglalkozunk, mint például az ingó és ingatlan végrehajtással, a munkabérre és egyéb járandóságra, valamint a pénzügyi intézetnél kezelt összegre elrendelt végrehajtással.

Cikk:

Meghatározott cselekmény végrehajtása

Meghatározott cselekmény végrehajtásának közös szabályai
Egyes speciális cselekmények végrehajtása
1. Meghatározott ingóság kiadása
2. Gyermek átadása
3. Lakásügyben hozott bírsági határozat végrehajtása

Bírósági végrehajtás nem csupán meghatározott pénzösszeg behajtása iránt folyhat, de mód van arra is, hogy a kötelezettet meghatározott cselekmény végrehajtására vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra kényszerítsük ily módon.

Meghatározott cselekmény végrehajtásának közös szabályai

Ha a végrehajtás meghatározott cselekményre irányul, végrehajtható okiratot (végrehajtási lapot) a végrehajtó a feleknek postán kézbesítteti.

A végrehajtható okiratban a bíróság az adóst, illetőleg a kötelezettet - megfelelő határidő kitűzésével - felhívja az önkéntes teljesítésre. A végrehajtó pedig a végrehajtást kérőhöz fordul felhívással, hogy az önkéntes teljesítésre kitűzött határidő eltelte után a teljesítést vagy elmaradását közölje a végrehajtóval.

Ha a végrehajtást kérő közlése szerint a kötelezett a meghatározott cselekményt önként nem teljesítette, a végrehajtó ezt - szükség esetén - a helyszínen ellenőrzi. A teljesítés elmaradása esetén a végrehajtó a végrehajtást kérő közlését és a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul beterjeszti a végrehajtást foganatosító bírósághoz.

Ezt követően a bíróság a következő eszközök, végrehajtási módok közül választhat, hogy a kötelezettet milyen módon próbálja teljesítésre bírni:

  1. a kötelezettet a meghatározott cselekmény pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti,
  2. feljogosíthatja a végrehajtást kérőt, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze, vagy mással elvégeztesse; egyúttal a kötelezettet az előreláthatólag felmerülő költség előlegezésére kötelezheti,
  3. a kötelezettel szemben 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki,
  4. a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.

Ha a kötelezett jogi személy, a pénzbírságot mind a jogi személlyel szemben, mind pedig a vezetőjével szemben egyidejűleg is ki lehet szabni. Ha a kötelezett jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a pénzbírságot mind a szervezet vezetőjével szemben, mind pedig az intézkedésre köteles tagjával szemben egyidejűleg is ki lehet szabni.

Ha a kötelezett a pénzbírságot kiszabó végzésben megállapított határidő alatt sem teljesítette a kötelezettségét, a pénzbírság ismételten kiszabható.

A bíróság a végrehajtásnak azt a módját köteles - a fent felsoroltak közül - elrendelni, amely - az ügy körülményeit figyelembe véve - a leghatékonyabban mozdítja elő a kötelezettség teljesítését. A bíróság a végrehajtás módjáról a végrehajtást kérő kívánságát is figyelembe véve - szükség esetén a felek meghallgatása után - határoz. §

Egyes speciális cselekmények végrehajtása

1. Meghatározott ingóság kiadása

A végrehajtó a meghatározott ingóság (pl. egy zongora, bontóper után személyes ingóságok) kiadására kötelezettnek a végrehajtható okiratot a végrehajtást kérő jelenlétében a helyszínen adja át.

Ha az ingóság a helyszínen fellelhető és azt a végrehajtást kérő megjelölte, a végrehajtó azt részére átadja. A végrehajtást kérő köteles az ingóságot az átadásától számított 15 napig, ha pedig a bíróságtól ez alatt az idő alatt igényperről kapott értesítést, a per befejezéséig gondosan megőrizni.

Ha a kötelezett a végrehajtást kérő által megjelölt ingóság kiadását megtagadta, a végrehajtó a rendőrség közreműködését közvetlenül igénybe veszi, és a végrehajtást így azonnal elvégzi.

Ha a kötelezett a helyszíni eljáráson nincs jelen, ez az eljárás lefolytatásának nem akadálya, ilyenkor a végrehajtható okiratot a helyszíni eljárásról készült jegyzőkönyvvel együtt postán kell részére kézbesíteni.

Mentesek a végrehajtás alól a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényben meghatározott tanúsítványban felsorolt kulturális javak a különleges védelem időtartama alatt.

Ha a végrehajtást kérő a meghatározott ingóságot nem tudta megjelölni, vagy az ingóság bármely okból nem lelhető fel, a végrehajtó - szükség esetén a lakás vagy helyiség felnyitásával - az ingóság valószínű értéke erejéig a kötelezett egyéb vagyontárgyait lefoglalja. Ha a kötelezett vagyontárgyainak lefoglalására kerül sor, a végrehajtó a foglalási jegyzőkönyvet beterjeszti a végrehajtást elrendelő bírósághoz, amely a felek meghallgatása után megállapítja az ingóság értékét. A meghallgatás mellőzhető, ha a végrehajtás alapjául szolgáló határozat az értéket már megállapította. A további végrehajtás az ingóság értékének megfelelő összeg behajtása iránt folyik. §

2. Gyermek átadása

A bíróság a végrehajtható okiratban - megfelelő határidő tűzésével - felhívja a kötelezettet az önkéntes teljesítésre és ennek elmaradása esetére egyidejűleg elrendeli a gyermek rendőrség közreműködésével történő átadását.

A bíróság mind a végrehajtó, mind a gyámhatóság számára kézbesíti a végrehajtható okiratot (végrehajtási lapot), valamint a gyermek átadására, elhelyezésére vonatkozó bírósági határozatot (a bíróság által jóváhagyott egyezséget).

A gyámhatóság feladata ennek nyomán, hogy 15 napon belül helyszíni eljárás keretében próbálja az önkéntes teljesítésről meggyőzni a kötelezettet, tehát lehetőség szerint a gyámhatóság közreműködésével teljesül a gyermek átadása.

A végrehajtó - ha az önkéntes teljesítés elmarad - a helyszíni eljárásra időpontot tűz és erről a végrehajtást kérőt, meghatalmazottját, a gyámhatóságot és a rendőrséget értesíti.

Ha az eljárás eredménytelen, a végrehajtó a következő helyszíni eljárásra kitűzött időpontról rövid úton küld értesítést az előzőekben felsoroltaknak.

A végrehajtó a kötelezett tartózkodási helyén - ha a gyermek nem tartózkodik ott, a gyermek tartózkodási helyén - a gyámhatóság és a rendőrség közreműködésével foganatosítja az átadást. (E tekintetben lakó- és tartózkodási helynek minősül a be nem jelentett, akár életvitelszerű, akár ideiglenes vagy alkalomszerű tartózkodásra szolgáló hely is.)

A gyermeket a végrehajtást kérőnek, távollétében a gyámhatóság által jóváhagyott meghatalmazottjának vagy a gyámhatóságnak kell átadni. A meghatalmazottnak és a gyámhatóságnak haladéktalanul intézkednie kell a gyermek végrehajtást kérőnek történő átadása iránt.

A kötelezett a gyermek átadásakor köteles tájékoztatást adni az átvevő személynek a gyermek egészségi állapotáról, és egyéb olyan körülmény fennállásáról, amelynek nem ismerete a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetheti.

A kötelezett az eljárás késleltetése nélkül köteles a gyermek személyes iratait, a gyermek által használt tárgyakat, a szükséges ruházati cikkeket, a rendszeres tanulmányok folytatásához nélkülözhetetlen eszközöket, a gyermek betegsége vagy testi fogyatékossága miatt szükséges gyógyszereket, gyógyászati és technikai segédeszközöket az átvevő személynek átadni. Egyéb tárgyak átadása - ha az késleltetheti a gyermek átadását - külön eljárás keretében teljesíthető.

A végrehajtó az eljárása kezdetén tájékoztatja a kötelezettet az előbbiekben foglalt kötelezettségéről.

A végrehajtó indítványára a rendőrség eltávolíthatja a kötelezettet és más személyeket - a végrehajtást akadályozó magatartásuk miatt - a gyermek átadásának helyszínéről. A rendőrség intézkedésének igénybevételére a végrehajtó előzetesen figyelmezteti az érintetteket, ennek tényét - amely tartalmazza indokolt esetben a rendbírság kiszabására teendő indítványra történő figyelmeztetést is - jegyzőkönyvben rögzíti.

Ha a kötelezett vagy a kiadni rendelt gyermek a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén, továbbá a hatóságok által ismert címen nem lelhető fel, felkutatására a végrehajtó személykörözést - és ha annak szükségessége felmerül - nemzetközi körözést rendel el.

Ha a személykörözés végrehajtása során a rendőrség a gyermeket előállítja, erről haladéktalanul - rövid úton is - értesíti a végrehajtót, a gyermeket pedig - a végrehajtó egyidejű értesítése mellett - a legközelebbi, ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt gyermekotthonban helyezi el. Az elhelyezésig biztosítani kell az előállítás időpontjában a gyermekkel együtt tartózkodó hozzátartozó számára - kivéve, ha a gyermeket vagy az eljárás sikerességét veszélyezteti -, hogy a gyermekkel együtt legyen, részére a szükséges ellátást biztosítsa.

A gyermek előállítása jogszabályban meghatározott költségtérítésének összegét a kötelezett viseli, az végrehajtási költségnek minősül, amelyet előlegezni nem kell. A költségtérítés igazolására, megállapítására, behajtására és megfizetésére az ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőrségi közreműködés költségtérítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. §

3. Lakásügyben hozott bírsági határozat végrehajtása

A lakás és más - nem lakás céljára szolgáló - helyiség kiürítésére, átadására vagy használatára irányuló, illetőleg a felmondás érvényességét megállapító bírósági határozatban, a bíróság által jóváhagyott egyezségben vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott okiratban megállapított kötelezettség végrehajtása során, az eljárás attól függ, hogy a kötelezett vagy képviselője jelen van-e a "kilakoltatásnál". §

Ha a kötelezett vagy képviselője nincs jelen a végrehajtás foganatosításánál, a kiürítendő lakásban lévő ingóságokat a végrehajtó összeírja.

Ha a távol lévő kötelezett másik lakásra tarthat igényt, ingóságait ebben a másik lakásban kell elhelyezni és a lista egy példányát itt is el kell helyezni. Ha az ingóságok elhelyezése olyan lakásban történt, amelyet kizárólag a kötelezett vagy családtagjai használnak, a végrehajtás foganatosítása után a lakást le kell zárni és le kell pecsételni.

Az ingóságoknak raktárba vagy más alkalmas helyiségbe való elhelyezéséről a végrehajtást kérő akkor köteles gondoskodni, ha az ingóságokat (azok egy részét) a másik lakásban nem lehetett elhelyezni.

Ugyanez a kötelezettség - tehát az ingóságoknak raktárba vagy más alkalmas helyiségbe való elhelyezésének kötelezettsége - terheli a végrehajtást kérőt akkor is, ha a végrehajtás foganatosításánál jelen nem lévő kiürítésre kötelezett nem tarthat igényt elhelyezésre. A végrehajtást kérő az ingóságokat 30 napig köteles tárolni.

Ha a kötelezett vagy képviselője jelen van a foganatosításnál, úgy a kiürítésre kötelezett maga köteles gondoskodni ingóságai elhelyezéséről. Ha a kötelezett ennek nem tesz eleget, a végrehajtó oly módon köteles a végrehajtást foganatosítani, hogy az eltávolított ingóságok lehetőleg ne zavarják a forgalmat, ne akadályozzák a közterületek használatát, ne veszélyeztessék a közrendet, ne sértsék kívülálló harmadik személyek jogos magánérdekét.

A végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását a december 1-jétől március 1-jéig terjedő időszakot követő időszakra halasztja el, ha a kötelezett magánszemély. Ezen időszak lejártát követően a lakóingatlan kiürítésének foganatosításáról a végrehajtó soron kívül intézkedik.

Nincs helye halasztásnak az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése során, vagy ha a kötelezettel szemben korábban rendbírságot szabtak ki.

Ezen kívül a bíróság - erre irányuló végrehajtási kifogás esetén - a kiürítés foganatosítására utasítja a végrehajtót, ha

  1. a kötelezett vagy a vele egy háztartásban élő személy a kiürítendő lakóingatlan helyett más beköltözhető lakóingatlan használatára jogosult,
  2. a végrehajtást kérő a halasztás időtartamára a kötelezett elhelyezéséről gondoskodik, vagy
  3. a magánszemély végrehajtást kérő valószínűsíti, hogy a kiürítendő lakóingatlan birtokba vétele nélkül lakhatása nem biztosított. §

A jogi személy végrehajtást kérő által lakás kiürítése iránt kezdeményezett végrehajtási eljárásban a lakóingatlanának elhagyására köteles természetes személy kötelezett kérelmére a végrehajtó a lakóingatlan önkéntes kiürítésére - a végrehajtható okiratban - megállapított határidőt 90 nappal meghosszabbítja, ha a kötelezettel szemben korábban rendbírságot nem szabtak ki. A kötelezett ezt a kérelmet a végrehajtható okirat kézhezvételét követő 15 napon belül terjesztheti elő. A határidő meghosszabbításáról szóló jegyzőkönyvet a végrehajtó a feleknek kézbesíti. §