Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Fogyasztóvédelem

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. június 12.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A tisztességtelen piaci magatartás elleni fellépést és a fogyasztókat védő rendelkezéseket mutatják be a fejezethez tartozó cikkek. Szó lesz többek között a játékok és műszaki termékek biztonságáról, az élelmiszerbiztonságról, a fogyasztóvédelmi bírságról.

Cikk:

Termékek visszahívása, letiltott termékek

Milyen kötelezettség terheli a termék gyártóját vagy forgalmazóját fogyasztókra veszélyes termék esetén?
Mit jelent a termék visszahívása?
Melyek a termékek visszahívásának alapelvei?
Mit jelent a termék kivonása?
Milyen ellenőrzési jogosultságokkal rendelkeznek a piacfelügyeleti hatóságok?
Mi a RAPEX-rendszer?
Hol tekinthetők meg a nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság felé bejelentett, a fogyasztók egészségére és biztonságára súlyos veszélyt jelentő termékek?
Milyen információkat tartalmaz a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR)?

Milyen kötelezettség terheli a termék gyártóját vagy forgalmazóját fogyasztókra veszélyes termék esetén?

A termékbiztonság megteremtésére való törekvés az európai uniós szervek és a nemzeti hatóságok számára egyaránt kiemelt feladat. Ugyanakkor az általános termékbiztonsági irányelv nem csak a hatóságokkal, hanem a termékek gyártóival és forgalmazóival szemben is kötelezettségként támasztja, hogyha a gyártók vagy a forgalmazók tudják, hogy az általuk forgalmazott termék a fogyasztókra nézve veszélyes, erről tájékoztatniuk kell a tagállamok illetékes hatóságait. [Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve 5. cikk (3) bekezdés]

Mit jelent a termék visszahívása?

A visszahívható termékek körébe a fogyasztási cikkek tartoznak. A termékvisszahívás olyan intézkedés, amelynek célja a fogyasztók számára a gyártó vagy a forgalmazó által már leszállított vagy rendelkezésre bocsátott veszélyes termék visszaadása. Ennek részeként a gyártók vagy a forgalmazók több fajta korrekciós intézkedést hajthatnak végre, hogy elhárítsák az általuk forgalomba hozott nem élelmiszeripari termékben keletkező biztonsági kockázatot. A korrekciós intézkedések közé tartoznak:

 1. a termékek tervezésének átalakítása,
 2. a termékkivonás az értékesítési láncból,
 3. a termék megfelelő használatával kapcsolatos információ és figyelmeztetés megküldése a fogyasztók részére,
 4. a termék átalakítása a helyszínen a vevőnél vagy másutt,
 5. termékvisszahívás a fogyasztóktól árucsere vagy vételár visszatérítés útján.

Melyek a termékek visszahívásának alapelvei?

Az Európai Bizottság 2004-ben kiadott egy olyan útmutatót, amely részletesen tartalmazza mindazokat a korrekciós eljárásokat és intézkedéseket, amelyeket a gyártónak vagy forgalmazónak a hibás termék forgalomba kerülése után alkalmaznia kell. Ez a "Termékbiztonság Európában" címet viselő útmutató (http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/action_guide_hu.pdf) a hibás termékeknek az egységes piacról való kivonása érdekében részletesen kitér a termékek visszahívásával kapcsolatos szabályokra és eljárásokra is.

Az útmutatóban foglaltak alkalmazása önkéntes és célja elsősorban a segítségnyújtás. Azoknak az Európai Unióban működő vállalkozásoknak készült, amelyek készek a fogyasztási cikkekre vonatkozó korrekciós akciók hatékony, következetes és gyors végrehajtására.

Mit jelent a termék kivonása?

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény értelmében a termékek kivonása olyan intézkedést jelent, amelynek célja a termék forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban. §

Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban gyártott termék forgalomból történő kivonásáról dönt, úgy köteles a rendelkezésre álló elérhetőségen az eljárás során ismertté vált gyártót a döntés meghozatalát követő 3 napon belül írásban tájékoztatni. §

Milyen ellenőrzési jogosultságokkal rendelkeznek a piacfelügyeleti hatóságok?

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a külön jogszabály alapján piacfelügyeleti feladat- és hatáskört ellátó hatóságok ellenőrzik az áruk biztonságosságára vonatkozó követelmények betartását. § A piacfelügyeleti hatóságok a rendelkezésükre álló, a fogyasztók egészségére és biztonságára veszélyes árukkal kapcsolatos információkat az átláthatóság követelményével összhangban, a piacfelügyeleti hatósági tevékenység akadályozása és sérelme nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik. A nyilvánosság számára különösen az áru azonosítását segítő, a veszély természetére és a meghozott intézkedésekre vonatkozó információkhoz való hozzáférést kell biztosítani. §

Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult

 1. a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését előírni,
 2. széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről időben és megfelelő módon - szükség esetén a rádiós vagy audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben - a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek,
 3. a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni,
 4. a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, és előírni az erről való tájékoztatást a 2. pontban meghatározott módon,
 5. elrendelni a termék visszahívását, vagy - ha ez indokolt - a gazdasági szereplőkkel együttműködve megszervezni a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívását és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehajtását,
 6. határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplőt,
 7. a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását, értékesítését,
 8. bírságot kiszabni. §

Mi a RAPEX-rendszer?

A RAPEX-rendszer (Rapid Exchange of Information - Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer), amelyet az Európai Unió fogyasztóvédelmi hatóságai 1984-ben hoztak létre, a fogyasztók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat hivatott kivédeni azáltal, hogy gyors információcserét biztosít az uniós tagországok között. A rendszer lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy értesítsék az Európai Bizottságot, amennyiben az európai piacon veszélyes, nem élelmiszer jellegű termék kerül forgalomba. A többi tagállam riasztását követően a Bizottság a kérdéses árucikket kivonhatja a forgalomból vagy annak értékesítését feltételekhez kötheti. §

Hol tekinthetők meg a nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság felé bejelentett, a fogyasztók egészségére és biztonságára súlyos veszélyt jelentő termékek?

A RAPEX-rendszeren keresztül bejelentett, súlyos veszélyt jelentő termékeket közzéteszik az Európai Bizottság honlapján. (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm#search)

A bejelentések fogadásáért felelő nemzeti hatóságok listája megtalálható az Európai Bizottság honlapján (http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/contact_points.pdf). Magyarország esetén a RAPEX-rendszer a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen működik, e hatóságnál lehet a bejelentéseket megtenni.

Milyen információkat tartalmaz a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR)?

A piacfelügyeleti hatóságok - figyelembe véve a külön jogszabályban meghatározott információszolgáltatási kötelezettségeket is - kötelesek a tudomásukra jutott tények vagy körülmények alapján a KPIR-en keresztül haladéktalanul tájékoztatni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot mindazon árukról, amelyek nem felelnek meg a biztonságossági követelményeknek. A fogyasztóvédelmi hatóság a piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat és beszerzett dokumentumokat a KPIR-ben feldolgozza és nyilvántartja.

A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság számára nyújtott tájékoztatása az alábbi információkat tartalmazza:

 1. a termék azonosítását lehetővé tevő információk, ideértve a termék gyártóját is,
 2. a fennálló veszély leírása, ideértve a veszély szintjének értékelése szempontjából jelentős vizsgálatok eredményeinek és az azokból levont következtetések összefoglalását,
 3. a meghozott vagy elhatározott intézkedések, lépések jellege és időbeni hatálya,
 4. a termék értékesítési láncára és forgalmazására vonatkozó információk, különös tekintettel a rendeltetési országokra,
 5. a gazdasági szereplő által hozott önkéntes intézkedések. §

A veszélyes termékekre vonatkozó riasztások között a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hatósági és Intézeti Adatbázisában lehet keresni ( http://www.piacfelugyelet.hu/th_nyilvanos/ListRiasztasInitFilter.do).