Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A közigazgatási hatósági eljárás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2021. október 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A közigazgatási hatósági eljárás olyan eljárási cselekmények összessége, amelyben a közigazgatási hatóság az állampolgárt (ügyfelet) érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez. Közigazgatási hatósági ügy továbbá a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés - a fegyelmi és etikai ügyek kivételével - ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti. Ebben a blokkban szó lesz a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról és menetéről a felek jogairól és kötelezettségeiről.

Cikk:

Hiteles fordítás az eljárásban

Hiteles fordításra jogosult intézmények
A hiteles fordítás a bírósági eljárásban
A fordítási szolgáltatás
A fordítás díja és határideje

A hatóságok eljárása során - főként külföldi fél esetén - szükséges lehet idegen nyelvű okirat csatolása, mégpedig hiteles fordítással. Például a letelepedési és a bevándorlási engedély kiadásának elengedhetetlen feltétele a külföldi hatóság által kiadott okirat, igazolás vagy azok másolatának hiteles magyar nyelvű fordítással együtt történő csatolása, és a földhivatalok előtti ingatlan-nyilvántartási eljárásban is kizárólag hiteles fordításban használhatók fel az idegen nyelvű dokumentumok.

Hiteles fordításra jogosult intézmények

Az olyan fordítást, amelynek tartalmát a hatóságok minden kétséget kizáróan az idegen nyelvű szöveg pontos magyar változatának fogadnak el, hiteles fordításnak nevezzük. Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet. §

Szeretnénk felhívni arra a figyelmüket, hogy az OFFI hitelesítési joga kizárólag Magyarországra terjed ki. A külföldre irányuló hiteles fordítások tekintetében javasoljuk, hogy érdeklődjenek az adott külföldi hatóságnál, hogy az milyen fordítást igényel.

Az OFFI mellett az a közjegyző, aki idegen nyelven okirat készítésére jogosult, ezen a nyelven a közjegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben keletkezett okiratról szintén készíthet hiteles fordítást, vagy a fordítás helyességét tanúsíthatja. A külképviseleteknek jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározottan hatáskörébe tartozik fordítások, valamint idegen nyelvű iratmásolatok készítése és azok hitelesítése.

A hiteles fordítás a bírósági eljárásban

Amennyiben a bírósági eljárás során idegen nyelvű okiratot, bizonyítványt használ fel valamelyik fél, nem feltétlenül kell hiteles magyar fordítást készíttetnie. A bíróság nem minden esetben tartja fontosnak, hogy a bizonyító fél a nem magyar nyelven kiállított okiratot fordításban is csatolja. Egy útlevél például idegen nyelven is bizonyítja tulajdonosának személyi adatait. A bíró dönti el, hogy az adott dokumentumot magyar nyelven kéri csatolni. A fordítás esetén is lehetséges, hogy a bíró csak egyszerű fordításra kötelezi a felet.

Fordítás szükségessége esetén - jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű fordítás alkalmazható. Ha a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel, hiteles fordítást kell alkalmazni. §

Ha a fél tényállításait okirattal kívánja bizonyítani, az okiratot beadványához kell csatolnia vagy a tárgyaláson be kell mutatnia. Idegen nyelvű okirathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását is. Ha a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel, hiteles fordítást kell alkalmazni; ennek hiányában az okiratot a bíróság figyelmen kívül hagyja. §

A fél által becsatolt okirat hiteles fordítására a bíróság csak akkor kötelezheti a felet, ha a tényállás más módon nem állapítható meg. §

Az idegen nyelven kiállított meghatalmazás hiteles magyar fordítását csak akkor kell bemutatni, ha ezt a bíróság szükségesnek tartja. §

Az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását. §

A bíróság az idegen nyelvű beadvány tárgyában ugyanolyan intézkedést tesz, mintha az magyar nyelven készült volna. Ha a beadvány nyelvét a bíróság nem érti, vagy ha a bíróság egyébként szükségesnek tartja, arról hitelest fordítást az OFFI-val készíttet. A bíróság által külföldre továbbítandó dokumentumokat is az OFFI fordítja le.

A fordítási szolgáltatás

A hiteles fordítás mellett az OFFI tevékenységi körébe tartozik a lektorálás, hitelesítés, tolmácsolás, szinkrontolmácsolás és konferenciák, rendezvények szervezése, de ezeket természetesen más is jogosult végezni. Az intézet jelenleg rövid határidőre 26, hosszabb határidőre 42 nyelvre vállal fordítást, ezen belül pedig angol, német, francia, olasz, román és szerb nyelvekre rendkívül rövid határidővel dolgoznak.

Postai úton és személyesen egyaránt kérhetünk hiteles fordítást, illetve egyéb szolgáltatást. Célszerűbb megoldás, ha személyesen adjuk be az iratokat, mert így minden lényeges információról értesülhetünk. Nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy hiteles fordítást csak eredeti vagy közjegyző által hitelesített dokumentumról készítenek.

Az OFFI a fordítást Magyarország címerével ellátott okiraton (nyomtatványon) készíti el, s ezen elhelyezi a körbélyegzőjét is. §

A fordítás díja és határideje

A fordítás díja a fordítandó nyelvtől, a fordítani kért szöveg jellegétől (alapirat, szakszöveg) és a megrendelés határidejétől függ. 10 oldalt meg nem haladó fordítás esetén jelenleg 15 naptári nap a fordítási alaphatáridő, de magasabb összegért kérhető ennél gyorsabb eljárás is.