Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:A könyvviteli szolgáltatás

Létrehozva: 2011. május 23.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Ismertetésre kerülnek a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személyek, e személyek nyilvántartásával és szakmai továbbképzésével kapcsolatos szabályok.

Cikk:

Válasszon ügyleírást:

A könyvviteli szolgáltatás

A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személyek
Szakterületi besorolás
A nyilvántartás
A nyilvántartásba vétel iránti kérelem
Határozat a kérelemről
Törlés a nyilvántartásból
A nyilvántartásba vétel egyéb szabályai
Szakmai továbbképzés

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásáról szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletet a mérlegképes könyvelői - vagy azzal egyenértékű - képesítéssel, valamint az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezőknek érdemes áttanulmányozni, függetlenül attól, hogy szerepelnek-e már a nyilvántartásban, vagy felvételüket a jövőben kérik. Nem terjed ki a rendelet hatálya a Magyar Könyvvizsgálói Kamara könyvviteli szolgáltatást végző tagjaira, akiknek a nyilvántartását a Kamara vezeti. §

A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személyek

Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik. §

Szakterületi besorolás

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása 4 szakterületen történik:

 1. vállalkozási területen,
 2. államháztartási területen,
 3. pénzügyi területen, illetve
 4. egyéb szervezeti (nonprofit) területen.

Azoknál a kérelmeknél, amelyeknél az oklevél, bizonyítvány vagy mérlegképes könyvelői igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a könyvviteli szolgáltatás végzését vállalkozási szakterületen, vagy a kérelmező kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelően kell a szakterületek egyikének megjelölésével engedélyezni. Vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterület nyilvántartásban való megjelölésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kérelmező a kérelmezett egyéb szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol. §

Ha a nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban korábban megjelölt szakképesítési szakterületétől eltérő további szakterület nyilvántartásba vételét és a szakterület megjelölését is tartalmazó új igazolvány kiállítását kérelmezi, akkor a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell a kérelmezett szakterület szakképesítésének megszerzését, valamint ezen szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelmezett szakterületre előírt továbbképzés teljesítését. §

A nyilvántartás

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása tartalmazza az engedéllyel rendelkezők felvettek

 1. regisztrálási számát,
 2. természetes személyazonosító adatait,
 3. lakcímét és levelezési címét,
 4. hatósági igazolványának számát, a hatósági igazolvány kiadásának időpontját,
 5. szakképesítését - mérlegképes könyvelői szakképesítés esetében a szakot is -, valamint az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítésnek elismert szakirányú egyetemi, főiskolai végzettségét,
 6. a fenti pont szerinti szakképesítését, végzettségét igazoló oklevél, bizonyítvány számát, a kiállító intézmény nevét, a kiállítás keltét,
 7. az engedélyezéshez előírt számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlata megszerzésének helyét, időtartamát, valamint annak a munkakörnek vagy tevékenységnek a megnevezését, amelyben a szakmai gyakorlatot jellemzően megszerezték,
 8. regisztrálási szakterületét, valamint
 9. szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítését. §

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása tartalmazhatja, a könyvviteli szolgáltatást végző önkéntes adatszolgáltatása alapján a nyilvántartásba felvettek

 1. telefonszámát,
 2. elektronikus elérhetőségét,
 3. könyvviteli szolgáltatás végzésénél hasznosítható egyéb szakképesítéseit, ezen szakképesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány számát, a kiállító nevét, a kiállítás keltét,
 4. államilag elismert idegennyelv-tudását igazoló, eredményes nyelvvizsga (nyelvvizsgák) típusát, valamint fokozatát. §

A nyilvántartásba vételt végző szervezet a tárgyévben nyilvántartásba vett és nyilvántartásból törölt természetes személyek nevét, születési nevét, anyja születési nevét, regisztrálási számát, igazolványszámát, regisztrálási szakterületét, valamint hozzájárulása esetén egyéb, a nyilvántartásban szereplő adatait, valamint a nyilvántartásba vettek ezen adataiban bekövetkezett változásokat az egységes Kormányzati Portálon évente közzéteszi, továbbá internetes honlapján valamennyi nyilvántartásba vett természetes személy előbbi adatait nyilvánosságra hozza, és biztosítja, hogy a nyilvános adatokról a nyilvántartásba vételt végző szervezettől bárki tájékoztatást kapjon. §

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Az engedély iránti kérelmet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalommal kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy

 1. megfelel a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában előírt feltételeknek, valamint
 2. az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. §

Az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a kérelmezőnek egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet is be kell nyújtania az igazolvány kiállításához. §

Határozat a kérelemről

A kérelmező adatait, ha a kérelmező a számviteli törvényben és az 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelel, és az adatok a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, a nyilvántartásba vételt végző szervezet az engedély megadásával egyidejűleg a nyilvántartásba felveszi.

A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül gondoskodik a kérelmező részére a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalmú igazolvány elkészíttetéséről, és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.

Amennyiben a kérelem adatai hiányosak, nem megfelelően igazoltak, akkor a kérelmezőt a kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül hiánypótlásra kell felhívni 30 napos hiánypótlási határidő megadásával.

Ezeket az előírásokat kell megfelelően alkalmazni a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására, az igazolvány cseréjére, pótlására, az engedély visszavonására, valamint a továbbképzés alóli kimentésre irányuló eljárásban is. §

Törlés a nyilvántartásból

A nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt

 1. aki az előírt továbbképzésben nem vesz részt, akinek részvételét a továbbképzésben közreműködő szervezet nem igazolja, illetve aki nem tudja kimenteni a továbbképzésben való részvételének hiányát,
 2. aki büntetett előéletűvé vált,
 3. akit a bíróság a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltott,
 4. aki az engedélyezéskor, vagy az engedély megadását követően valótlan adatot közölt, az engedély visszavonására okot adó körülményt 30 napon belül nem jelentette be, a valótlan adatközlés, illetve a bejelentés elmulasztása utólagos megállapításakor,
 5. aki azt kéri,
 6. akit jogerős bírói ítélet a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett,
 7. aki elhalálozott. §

A nyilvántartásba vétel egyéb szabályai

Minden egyéb, nem szabályozott kérdésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni. §

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi díja 9.000 forint, új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosítás (ideértve a nyilvántartásban szereplő szakterület kiegészítését, törlését is) díja 3.000 forint. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok módosításának, valamint az engedély visszavonásának és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésnek a díja 2.000 forint. §

Szakmai továbbképzés

A számviteli törvény 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a könyvviteli szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart.

A nyilvántartásba vett személyek szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek 10/A. § (1) bekezdése szerinti akkreditációs eljárásával, valamint a kreditpont-minősítési eljárással kapcsolatos tájékoztatót a nyilvántartásba vételt végző szervezet közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon. §

A kreditpont elismerésének feltétele, hogy a szervezet kérje a szakmai szervezetként történő elismerését, valamint a gazdálkodó kérje a szakmai szerveződés szakmai szervezetként történő elismerését a nyilvántartásba vételt végző szervezettől (a továbbiakban: szakmai szervezeti minősítési eljárás). Szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott követelmények, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásával a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 12. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. §

A könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezet akkreditációs eljárás díja 15 000 forint. §