Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Partnereink!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér „EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem” tárgyban indítható kérelme kapcsán az e-aláírás szolgáltatásban fellépő hiba miatt a hatósági döntések kiadása vonatkozásában az elektronikus ügyintézés szünetel. 

A hiba elhárítása alatt ügyfeleinknek lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

Kérdés esetén az EESZT Kontakt Center tud felvilágosítást nyújtani.

A hiba észlelésének időpontja: 2021.01.12.

MORZSÁK

TARTALOM:Ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatása

Létrehozva: 2011. május 25.
Módosítás: 2012. február 29.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az alábbiakban arról tájékozódhat, hogy milyen kötelezettségek terhelik, ha ingatlanközvetítői, ingatlan értékbecslői és -közvetítői tevékenységet kíván folytatni. A vonatkozó szabályozás eltérő attól függően, hogy a tevékenységet belföldön, letelepedés keretében vagy határokon átnyúlóan folytatja.

Cikk:

Ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatása

Bevezető
I. Fejezet - Letelepedés
Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására jogosító engedélyezési eljárás (magánszemélyként)
Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése (gazdálkodó szervezet esetén)
II. Fejezet - Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Bevezető

Az ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység végzése részben engedély-, részben bejelentés köteles tevékenységnek minősül Magyarországon. Végezhető magánszemélyként és társas vállalkozásként egyaránt, a társas vállalkozási forma azonban csak akkor alkalmazható, amennyiben a gazdálkodó szervezet rendelkezik olyan alkalmazottal, aki jogszabályban meghatározott képesítési követelményekkel rendelkezik. Az alapvető előírások ugyanúgy vonatkoznak mind a magánszemélyekre, mind a gazdálkodó szervekre az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése, bejelentésköteles eljárása során. A feltételek bemutatásánál a I. fejezet tartalmazza a letelepedés esetén alkalmazandó szabályokat, a II. fejezet pedig a határon átnyúló szolgáltatás szabályait elemzi.

Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:

 1. az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével,
 2. a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével,
 3. a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint
 4. az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével
 5. összefüggő feladatokat látja el §.

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:

 1. az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
 2. az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
 3. az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
 4. az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
 5. a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
 6. a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével
 7. összefüggő feladatokat látja el §.

I. Fejezet - Letelepedés

A letelepedés keretében történő szolgáltatásnyújtás a gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatását jelenti erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján §. A valamely más EGT-államban honos szolgáltató letelepedés keretében a Magyarországon honos szolgáltatókkal azonos feltételek szerint kezdheti meg és folytathatja szolgáltatási tevékenységét, és vele szemben a Magyarországon honos szolgáltatókkal azonos követelményeket kell alkalmazni §.

Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet végezhet gazdálkodó szervezet és magánszemély egyaránt Magyarországon.

Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet az a személy folytathat, aki:

 1. rendelkezik ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szakmai képesítéssel, valamint
 2. köztartozásmentes adózó.

Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek

 1. legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik az előírt engedéllyel, valamint
 2. az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett.

Nem adható ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői engedély annak,

 1. aki büntetett előéletű,
 2. akit az ilyen tevékenység végzésétől jogerős bírói ítélet eltiltott,
 3. aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján nem lehet vezető tisztségviselő.

Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására jogosító engedélyezési eljárás (magánszemélyként)

Eljárás célja: A Magyarországon letelepedett szolgáltatók esetében az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelői és közvetítői tevékenység folytatása előzetes engedélyhez kötött. A hatóság az ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékbe kerülést megelőzően, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének feltételeként előzetes döntést hoz, vagyis engedélyezi a szolgáltatási tevékenység folytatását, ha a kérelmező teljesítette a jogszabályi feltételeket.

Ügyintézés feltételei:

Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet az a személy folytathat, aki:

 1. rendelkezik ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szakmai képesítéssel, valamint
 2. köztartozásmentes adózó.

Nem adható ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői engedély annak,

 1. aki büntetett előéletű,
 2. akit az ilyen tevékenység végzésétől jogerős bírói ítélet eltiltott,
 3. aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján nem lehet vezető tisztségviselő.

Eljáró szerv: Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezéséről az ingatlanvállalkozás felügyeleti hatósága dönt. Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenység esetében az engedélyező hatóság, valamint a szolgáltatás nyilvántartást vezető hatóság az ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltató lakóhelye, székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője.

Hivatalkereső (Jegyző)

Ügyintézés módja: Lehetséges személyesen, írásban, ha az ingatlanfelügyeleti hatóság biztosítja a feltételeket, elektronikusan.

Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. alapján az illetékes hatóság 30 napon belül dönt az engedély kiadásáról §.

Ügyintézés költségei:

A közigazgatási hatósági eljárás általános mértékű illetéke: 3 000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

A benyújtandó kérelem tartalma:

Természetes személy esetében az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét,
 2. a szakképzettségét tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát,
 3. szakképesítését tanúsító bizonyítványát (oklevelét) kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját,
 4. munkáltatójának nevét és székhelyét,
 5. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését,
 6. a hatósággal való kapcsolattartás módját

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

Az ügyhöz nem tartozik egységes formanyomtatvány.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. szakképesítést tanúsító bizonyítvány másolata
 2. erkölcsi bizonyítvány
 3. az eljárási illeték megfizetésének igazolása

Jogszabályi háttér:

 1. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól §
 2. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról §
 3. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről §
 4. 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól §
 5. 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről §

Az eljáró szervekről további információk érhetők el a Hivatalkereső linken a "Jegyző" menüpont alatt.

Segítség:

Az ingatlanközvetítői tevékenység gyakorlásának feltételeiről további információ érhető el az alábbi linken

Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése (gazdálkodó szervezet esetén)

Eljárás célja: Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakma Magyarországon. A gazdálkodó szervezet köteles az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni.

Ügyintézés feltételei:

Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat,

 1. amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik az előírt engedéllyel, valamint
 2. köztartozásmentes adózó.

Eljáró szerv: Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékot az ingatlanvállalkozás felügyeleti hatósághoz kell bejelenteni. Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenység esetében az engedélyező hatóság, valamint a szolgáltatás nyilvántartást vezető hatóság az ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltató lakóhelye, székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője.

Hivatalkereső (Jegyző)

Ügyintézés módja: Lehetséges személyesen, írásban, ha az ingatlanfelügyeleti hatóság biztosítja a feltételeket, elektronikusan.

Ügyintézés költségei:

A közigazgatási hatósági eljárás általános mértékű illetéke: 2 200 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

A benyújtandó kérelem tartalma:

Gazdálkodó szervezet esetében a bejelentés tartalmazza:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató címét, székhelyét,
 3. a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetében a hatósági nyilvántartásba vétel számát,
 4. a szolgáltató tevékenységi körét,
 5. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 6. a képviseltre jogosult személy, egyéni vállalkozó nevét, lakóhelyét
 7. a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja nevét, a részére kiadott engedély számát,
 8. a hatósággal való kapcsolattartás módját,
 9. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését.

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

Az ügyhöz nem tartozik egységes formanyomtatvány.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. 30 napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
 2. gazdálkodó szervezet esetében 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolata;
 3. az eljárási illeték megfizetésének igazolása

Jogszabályi háttér:

 1. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról §
 2. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről §
 3. 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól §
 4. 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről §

Az eljáró szervekről további információk érhetők el a https://kereses.magyarorszag.hu/hivatalkereso linken a "Jegyző" menüpont alatt.

Segítség:

Az ingatlanközvetítői tevékenység gyakorlásának feltételeiről további információ érhető el az alábbi linken.

II. Fejezet - Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás a szolgáltatási tevékenység letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel történő folytatását jelenti §. Ebben az esetben valamely más EGT-tagországban letelepedett vállalkozás, vagy magánszemély szeretne gazdasági tevékenységet folytatni Magyarországon, aki erre a letelepedés helye szerinti tagországban jogosultsággal rendelkezik.

A valamely más EGT-államban letelepedett, ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatónak (a továbbiakban: a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató) a Magyarország területén való, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásához - ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet a közrend védelme, a közbiztonság, a nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekek védelme érdekében, továbbá közegészségügyi vagy környezetvédelmi követelmények érvényesítése céljából a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan kifejezetten eltérően nem rendelkezik - nincs szükség engedélyezésre, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének a bejelentésére vagy bármilyen tanúsítvány, hatósági bizonyítvány vagy igazolvány meglétére §. Ha jogszabály előírja, hogy a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltató köteles az ott meghatározott, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak bejelenteni, a bejelentésre a 2009. évi LXXVI. törvény II. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni §.

Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakma §. A bejelentés megtételére kijelölt hatóság a szolgáltató lakóhelye, székhelye, működési területe szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője.

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Eljárás célja: Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakma Magyarországon. A szolgáltatásnyújtó köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a kijelölt hatóságnak bejelenteni.

Ügyintézés feltételei:

Ha a szolgáltatásnyújtó a bejelentési kötelezettség alá tartozó határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga végzi az adott tevékenységet, akkor a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell bejelenteni. Valamint a bejelentés mellé csatolandó dokumentumokat is a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személy vonatkozásában kell benyújtani.

A szolgáltatásnyújtó bejelentése egy évre szól.

Eljáró szerv: Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékot az ingatlanvállalkozás felügyeleti hatósághoz kell bejelenteni. Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenység esetében az engedélyező hatóság, valamint a szolgáltatás nyilvántartást vezető hatóság az ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltató lakóhelye, székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője.

Hivatalkereső (Jegyző)

Ügyintézés módja: Lehetséges személyesen, írásban, ha az ingatlanfelügyeleti hatóság biztosítja a feltételeket, elektronikusan.

Ügyintézés költségei:

A közigazgatási hatósági eljárás általános mértékű illetéke: 2 200 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

A benyújtandó kérelem tartalma:

A bejelentés tartalmazza:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai biztosíték összegéről vagy az abban foglalt garancia felső határáról,
 5. a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett időtartamát,
 6. a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet,
 7. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 8. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 9. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
 10. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

Ügyintézéshez szükséges űrlap:

Az ügyhöz nem tartozik egységes formanyomtatvány.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 1. állampolgárságot igazoló közokirat másolata
 2. olyan okirat hiteles másolata és fordítása, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására
 3. a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatai és hiteles fordításai, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette
 4. abban az esetben, ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma, akkor annak az okiratnak a hiteles másolata és hiteles fordítása, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban
 5. eljárási illeték megfizetésének igazolása

Jogszabályi háttér:

 1. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól §
 2. 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről §
 3. 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról §

Az eljáró szervekről további információk érhetők el a Hivatalkeresőben a "Jegyző" menüpont alatt.

Segítség:

Az ingatlanközvetítői tevékenység gyakorlásának feltételeiről további információ érhető el az alábbi linken.