Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Nemesfém-kereskedelmi tevékenység

Létrehozva: 2011. június 10.
Módosítás: 2011. december 1.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység mint engedélyköteles tevékenység szabályaival ismerkedhetnek meg e cím alatt az olvasók.

Cikk:

Nemesfémből készült ékszer-, tárgy-, díszműáru-kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és üzleteik nyilvántartásba vétele

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem
A hatóság eljárási díjai
Nem engedélyezett nemesfém kereskedési formák
Nemesfém-ellenőrzés
A hivatal által kiszabható bírság
Fémjelzési szabálysértés

Magyarországon a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység csak engedéllyel folytatható. §

Az engedélyt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság adja ki (a továbbiakban: hatóság) [260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. e) pont"]. Első fokú hatóságként a hatóság illetékes területi szerve, másodfokon a hatróság központi szerve jár el. §

A hatóság címe, ügyfélfogadási ideje megtalálható a www.mkeh.gov.hu honlapon. A tevékenységek engedélyezése iránti kérelem letölthető a következő címről: www.mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nyilvantartas

Nemesfém tárgyakkal kizárólagosan záloghitelezői tevékenységét folytatókat 2009. október 1-jétől a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeli. A hatóságtól tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt csak akkor kell kérni, ha a záloghitelezői tevékenység mellé egyéb tevékenységet, pl. zálogból ki nem váltott nemesfém tárgyak értékesítését is kívánják gyakorolni.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem

A kérelemben nyilatkozni kell a folytatni kívánt tevékenységről (kereskedelem, készítés, javítás, árverés). Kereskedelmi tevékenység esetén meg kell határozni a nyitvatartási időt és a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját, melyek a következők lehetnek:

 1. Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 2. Bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 3. Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 4. Közvetlen értékesítés (kiskereskedelmi tevékenység keretében közvetlenül a végfelhasználó részére termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyszínén),

Csomagküldő kereskedelem §.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez eredeti példányban vagy hitelesített másolatban csatolni kell

 1. az üzletre vonatkozó - külön jogszabály szerint kiadott - működési engedélyt;
 2. a kereskedő, illetve vezető tisztségviselője büntetlen előéletét igazoló, a kérelem benyújtását legfeljebb 3 hónappal megelőzően kelt, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 3. gazdasági társaság esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt;
 4. a nyilvántartásba vétel iránti eljárásra külön jogszabályban megállapított eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot.

Ha a kereskedő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kereskedő - a nyilvántartásba vétel iránti kérelme benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül. §

Engedély csak annak a vállalkozásnak adható, amelynek

 1. vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű,

nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása. §

A Hivatal a nyilvántartásba vétel iránti kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi a kereskedőt és üzletét, ha a kereskedő a kérelméhez a 3. §-ban felsorolt iratokat, az ott meghatározott tartalommal, hiánytalanul csatolta. §

A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

 1. a nyilvántartásba vétel időpontját,
 2. a nyilvántartás sorszámát,
 3. a kereskedő nevét,
 4. a kereskedő elérhetőségi címét,
 5. a nyilvántartásba vett üzlet nevét és címét,
 6. az állami ellenőrzés megállapításait,

a nyilvántartásból való törlés tényét és annak időpontját. §

A hatóság eljárási díjai

A hivatal nyilvántartási tevékenységéért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A nyilvántartásba vétel díja 9 200 Ft, a nyilvántartási adatok módosításának díja 6 800 Ft § .

A hatósághoz benyújtott kérelmek esetében az eljárási díj befizetéséről szóló bizonylatot (a Hatóság pénztárában befizetett számla másolata, vagy készpénz átutalási megbízás feladóvevénye vagy átutalási igazolás) mellékelni kell.

Nem engedélyezett nemesfém kereskedési formák

Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy. §

Mozgóbolt útján nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy nem forgalmazható. §

Nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján §

Ugyanakkor közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban, az 5. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók. Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat. §

Nemesfém-ellenőrzés

A hivatal a nemesfém tárgyakra és fémjelzésükre vonatkozó jogszabályi előírások megtartását ellenőrzi §. Az ellenőrzésben részt vesz a NAV is §

Ellenőrzéskor a hivatal ellenőre állandó megbízólevelet és személyi igazolványt köteles felmutatni.

Az ellenőrzés különösképpen az alábbiakra terjed ki:

 1. a gazdálkodó szervezet eleget tett-e a bejelentésre, a kifüggesztésre, a tárgyak elkülönítésére vonatkozó előírásoknak (minden nagy- és kiskereskedelmi egységben, zálogfiókban kötelező a hatályban lévő magyar valamint az ezzel egyenértékékű fémjelek rajzolatainak kifüggesztése);
 2. a fémjelzésre kötelezett nemesfém tárgyak megfelelően vannak-e fémjelezve, és névjelezve (magyar fémjellel egyenértékű fémjellel ellátott nemesfém tárgyakon is kötelező elhelyezni a magyar kereskedő névjelét);
 3. minden olyan nyilvántartásra, szabályzatra és árukészletre, amelyből ellenőrizhető, hogy az ellenőrzött gazdálkodó szervezett az erre a tevékenységre vonatkozó előírásokat betartja-e.

Ellenőrzésre kerül továbbá, hogy van-e olyan nemesfém tárgy az üzletben:

 1. amely hamísított fémjelzéssel van ellátva,
 2. amelyre a fémjelzést más tárgyról szerelték át, vagy forrasztották fel,
 3. amely üresnek készült, de fémjelzés után idegen anyaggal töltötték ki,
 4. amelyet a fémjelzés után bármi módon súlyosabbá tettek.

Az ellenőrzések rendszerint az üzleti órákban történnek, kivéve, ha valamely visszaélés felderítése céljából elkerülhetetlenül szükséges a nyitvatartási időn túli ellenőrzés. Az ellenőrzések végén minden esetben jegyzőkönyv készül.

Ha a helyszíni ellenőrzés további vizsgálatot vagy hatósági intézkedést igényel, az ellenőrzést végző szervek jogosultak a fél költségére a kifogásolt tárgyakat becsomagoltatni, továbbá az ügyfél és az ellenőrzést végző szervek pecsétjével ellátott csomagot a hivatalba beszállíttatni.

Az ellenőrzés során az üzem, illetve az üzlet tulajdonosa, illetőleg vezetője vagy megbízottja köteles együttműködni, az ellenőrzéssel megbízott személyeket támogatni, illetve az ellenőrzési tevékenység eredményességét biztosítani. Az ellenőrzéssel megbízott személyek által megjelölt helyiségeket, szekrényeket, tartályokat köteles kinyitni és a megjelölt nemesfém tárgyakat, könyveket, feljegyzéseket, levelezéseket megtekintésre, illetve betekintésre és átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett esetleges másolatkészítés céljából 8 nap időtartamra átadni.

A hivatal által kiszabható bírság

A Hivatal a bírságot - szükség szerint - külön jogszabályban pl. szabálysértési rendeletben meghatározott jogkövetkezményekkel együttesen is alkalmazhatja. §

A bírság mértékét az eset összes körülményeinek - így különösen a jogsértés súlyának, felróhatóságának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny - figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával kell megállapítani. §

A bírság mértéke

 1. nyilvántartás vezetésével, hatósági igazolás és bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárásban ötezer forinttól ötvenezer forintig,
 2. nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatával, hitelesítésével nemesfémtartalmuk tanúsításával és kereskedelmével, továbbá külkereskedelemmel - ide nem értve a haditechnikai külkereskedelemmel - kapcsolatos eljárásban ötvenezer forinttól egymillió forintig terjedhet.

A bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése, vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. Ugyanazon személy tekintetében - ismételt kiszabás esetén - a bírság felső határa a kétszeresére emelkedik.

A hatóság a bírság összegét különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb 50%-kal mérsékelheti, ha annak kiszabása után az ügyfél eleget tesz jogszabályban vagy hatósági döntésben előírt kötelességének.

A jogerősen kiszabott és be nem fizetett bírságot adók módjára kell behajtani. §

Fémjelzési szabálysértés

Aki a nemesfémtárgyak árusításával és fémjelzésével kapcsolatos kötelességét megszegi, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a nemesfémtárgyat, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el lehet kobozni. Az elkobzott nemesfémtárgyat díszítő drágakövek és gyöngyök azonban mentesek az elkobzás alól. §