Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Nemesfém-kereskedelmi tevékenység

Létrehozva: 2011. június 10.
Módosítás: 2022. február 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység mint engedélyköteles tevékenység szabályaival ismerkedhetnek meg e cím alatt az olvasók.

Cikk:

Nemesfémből készült ékszer-, tárgy-, díszműáru-kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és üzleteik nyilvántartásba vétele

Teendők
Benyújtandó dokumentumok
Fizetési kötelezettség
Eljáró szerv
Jogorvoslat
Kapcsolódó jogszabályok

A nemesfém tárgyak forgalmazására, készítésére, javítására, illetve árverésére csak az a vállalkozás jogosult, amely ezt a szándékát a hatóságnak bejelentette, és a hatóság a vállalkozást nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vett vállalkozás a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást, és működése megszűnését köteles haladéktalanul a hatóságnak bejelenteni.

Egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, ha nincs köztartozása és - kereskedelmi tevékenység esetében - az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója büntetlen előéletű és nem áll a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Teendők

A nemesfém tárgyak készítésére, javítására, árverezésére, valamint az ilyen tárgyak forgalmazására irányuló tevékenységet a vállalkozásnak be kell jelenteni a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztálya (a továbbiakban: hatóság) részére.

A bejelentést az MKEH040 elektronikus nyomtatvány útján lehet megtenni.

Amennyiben a vállalkozás megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben, továbbá kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben foglalt feltételeknek, a hatóság a vállalkozást a bejelentés megérkezését követő naptól számított 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az Ügyfelet. Ezek hiánya esetén a hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja.

Amennyiben a nyilvántartásba vett vállalkozás nyilvántartásba vett adataiban változás következik be, vagy a vállalkozás tevékenysége megszűnik, az adatváltozást vagy a megszűnést az Ügyfél szintén az MKEH040 elektronikus nyomtatvánnyal jelentheti be a hatóság felé.

Benyújtandó dokumentumok

MKEH040 elektronikus nyomtatvány és a mellékletként csatolt dokumentumok:

 1. személyes adatokat tartalmazó adatlap: vezető tisztségviselő/vezető beosztású munkavállaló, illetve egyéni vállalkozó személyes adatait tartalmazó adatlap;
 2. 30 napnál nem régebben kiállított köztartozásmentességet alátámasztó NAV igazolás, kivéve, ha szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában;
 3. cégnyilvántartásba / egyéni vállalkozók nyilvántartásába nem bejegyzett telephely esetében a használat jogcímét igazoló dokumentum (a használat jogcímét igazoló szerződés, illetve megállapodás vagy tulajdoni lap becsatolása szükséges);
 4. közös tulajdonban álló telephely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 5. aláírási címpéldány, aláírás-minta, ha pedig nem a képviseletre jogosult jár el, akkor közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás;
 6. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat.

Fizetési kötelezettség

A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) mellékletének III. a) pontja alapján a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy készítését, javítását, árverését folytató, illetve kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozás tevékenysége bejelentésének és nyilvántartásba vételének díja 9200 Ft.

A GKM rendelet mellékletének III. b) pontja alapján a nyilvántartási adatok módosításának díja 6800 Ft.

A tevékenység megszüntetése bejelentésének benyújtása díjmentes.​

Eljáró szerv

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály.

Jogorvoslat

A nyilvántartásba vételt megtagadó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A határozat ellen a sérelmező Ügyfél a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresetet indíthat.

A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, az IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül kell benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.

Kapcsolódó jogszabályok

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól §
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről §
 • 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól §
 • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról §
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról §
 • 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról §
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről §