Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység

Létrehozva: 2011. december 1.
Módosítás: 2012. május 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás a szakmai vizsgák (OKJ) szervezésére irányuló tevékenység feltételeit tárgyalja.

Cikk:

Komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A komplex szakmai vizsga szervezésére jogosultak
2.2. A komlex szakmai vizsga szervezése engedélyezésének anyagi jogi feltételei
2.3. A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység folytatásának követelményei
2.3.1. Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség
2.3.2. A komplex szakmai vizsga dokumentációja
2.3.3. Törzslap vezetése és továbbítása
2.3.4. Jogellenes vizsgaszervezés esetén vizsgadíj visszafizetése
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység)
3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja
3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakértő
3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása
3.2.5. Ügyintézési határidő
3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei
3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele
3.4. A vizsgaszervező engedéllyel kapcsolatos kötelezettségei
3.5. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.5.1. A vizsgaszervezői tevékenység ellenőrzése
3.5.2. A törzslapok alapján felhívás a komplex szakmai vizsgák adatai vonatkozásában a hibák vagy hiányosságok kijavítására
3.5.3. A jogszabálysértő vizsgatevékenység alapján alkalmazandó jogkövetkezmények
3.5.4. Bírságolási szabályok
3.5.5. Jogellenesen folytatott vizsgaszervezési tevékenység szankcionálása
3.5.6. Az engedély visszavonása és a vizsgaszervezési tevékenységtől való eltiltás
3.5.7. Szakképesítés törlése a nyilvántartásból
3.6. Jogorvoslatok
4. A tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység engedélyköteles szolgáltatási tevékenység, amely keretében meghatározott követelményeknek megfelelő jogosultak a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti, a Magyarországon hivatalosan megszerezhető szakképesítéseket tartalmazó az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés vonatkozásában komplex szakmai vizsgát szervezni.

Figyelem! 2012. január 1-jén hatályba lépett a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. Az új törvényi szabályozáshoz még nem készültek új végrehajtási rendeletek. A leírás ezt követve az általános követelmények és a törvényi szabályok esetében a "komplex szakmai vizsga", a végrehajtási rendeletek előírásai esetében pedig a "szakmai vizsga" megjelölést használja, viszont tartalmilag e két megfogalmazás ugyanazt a tevékenységet jelöli.

Komplex szakmai vizsga: az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevő felnőtt szakmai elméleti és gyakorlati tudásának, képességeinek, készségeinek, ismereteinek mérése, amely az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, a szakképesítéshez tartozó feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás. §

A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 85 Oktatás ágazatban

 • a 58.3 Középfokú oktatás alágazaton belül a 85.32 Szakmai középfokú oktatás alábbi szakágazatba, vagy
 • a 85.4 Felső szintű oktatás alágazaton belül a 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás szakágazatba

sorolható.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

2.1. A komplex szakmai vizsga szervezésére jogosultak

Komplex szakmai vizsgát

 1. a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal által lefolytatott engedélyezési eljárás alapján arra vizsgaszervezési engedélyt kapott intézmény,
 2. a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény, felügyelete alá tartozó szerv által irányított intézmény,
 3. az állami szakképzési és felnőttképzési szervként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal valamennyi szakképesítésre irányuló szakképzés tekintetében,
 4. az állami felnőttképzési intézmény az államháztartás vagy az európai uniós források által támogatott, állam által elismert szakképesítésekre irányuló szakképzés tekintetében, vagy
 5. a komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás alapján kiadott vizsgaszervezési engedély nélkül is a szakképző iskola - a vele a felnőttképzésről szóló törvényben szabályozott felnőttképzési szerződést kötöttek számára a szakképző iskola által iskolai rendszerben oktatott szakképesítésre (és ezek részszakképesítéseire) irányuló szakképzés tekintetében -

szervezhet, amennyiben teljesíti az alábbiakban részletesen bemutatott anyagi jogi feltételeket. §

A felsorolt, komplex szakmai vizsga szervezését végzők közül az adott szakképesítésért felelős ágazati miniszter által kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény két okból jelenik meg az engedélyezési eljárás alól kivett formaként. Az egyik ok az lehet, hogy az adott ágazatban meghatározott szakképesítések esetén az ágazat irányítását ellátó miniszternek akkor is biztosítania kell az ágazatába tartozó képzések esetén a folyamatos vizsgázási lehetőséget, ha a tevékenység végzésére nincs engedélyezett piaci szolgáltató. A másik ok speciális ágazatokban (honvédelem, katasztrófavédelem, rendészet) teremt arra lehetőséget, hogy ún. "védett tartalmú" szakképesítések komplex szakmai vizsgáit szervező intézményeket az ágazat irányításáért felelős miniszterek jelöljék ki. Ez utóbbi esetben a piaci szolgáltatás kizárását az alapozza meg, hogy a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek feladatainak teljesítéséhez szükséges a szakterület speciális tevékenységeivel összefüggő képzésekhez kapcsolódik a vizsgaszervezés, amely ebből következően állami és szolgálati titkot tartalmazó "védett tartalmat" is magába foglal, továbbá a képzés és vizsgáztatás során használt egyes speciális eszközök csak az adott szervezetnél érhetők el. Ez utóbbi esetkörhöz lásd még: § és §

A komplex szakmai vizsgák szervezésének zavartalanságát hivatott összágazati, illetőleg meghatározott speciális képzési területek vonatkozásában biztosítani a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint az állami felnőttképzési intézmény engedélyezési eljárás nélküli jogosultsága.

A felnőttképzési szerződés alapján komlex szakmai vizsgát szervezők pedig azért mentesülnek a szolgáltatási tevékenység engedélyezése alól, mert azok olyan, alaptevékenységként képzési, oktatási tevékenységet végző intézmények, amelyek az e tevékenységeket a rájuk vonatkozó ágazati oktatási szabályok alapján már - az ágazat sajátos engedélyezési rendszerében - a komlex szakmai vizsga szervezésére irányuló engedélyezési eljárás céljával jogi értelemben azonos jogosultságszerzési eljárások alapján végzik.

Az összes kivételi kategória esetében fontos azonban hangsúlysúlyozni, hogy ezen intézmények is csak abban az esetben végezhetnek komlex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenységet, ha megfelelnek e tevékenység anyagi jogi követelményeinek. §

2.2. A komlex szakmai vizsga szervezése engedélyezésének anyagi jogi feltételei

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység végzését annak intézménynek engedélyezi, amely

a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben meghatározottak szerint akkreditált intézménynek minősül, lásd: §

rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakmai vizsgaszervezési tevékenységekhez kapcsolódó általános személyi és tárgyi feltételekkel lásd: § és azokat folyamatosan biztosítani képes,

rendelkezik a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben lásd: § foglalt vizsgaszervezői feladatok ellátásának, továbbá a szakmai vizsgával kapcsolatos közokiratok, valamint a központilag biztosított írásbeli vagy interaktív vizsgafeladatok biztonságos kezelésének módját tartalmazó ügykezelési és titoktartási szabályzattal,

 1. a kérelemben megjelölt, az OKJ-ben szereplő szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-elágazás, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) tekintetében - szakképesítésenként legalább egy vizsgahelyszínre vonatkozóan - rendelkezik a szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes,
 2. rendelkezik a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel,
 3. nem áll a vizsgaszervezési tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, és
 4. szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolja, hogy nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozással és nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt. §

Megjegyzendő, hogy nincs olyan hatályos miniszteri rendelet, amely az egyes ágazatok vonatkozásában speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeket állapítana meg.

2.3. A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység folytatásának követelményei

2.3.1. Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség

A nyilvántartásba vett intézmény minden év január 30-ig szakmacsoport szerinti bontásban és tervezési statisztikai régiónként tájékoztatja a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalt a tárgyévet megelőző évben szervezett vizsgák számáról, továbbá arról, hogy a tárgyévben mely régiókban tervezi szakmai vizsgák szervezését. §

2.3.2. A komplex szakmai vizsga dokumentációja

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal által folytatott ellenőrzés elősegítése céljából a vizsgaszervező intézmény a szakmai vizsga során az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításának helyszínét, személyi és tárgyi feltételeit, azok biztosításának módját írásban rögzíti, amelyet a szakmai vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Ezt a dokumentumot csatolni kell a vizsgaszervező intézménynél őrzött szakmai vizsga dokumentumaihoz és a szakmai vizsgát követő 5 évig meg kell őrizni. §

2.3.3. Törzslap vezetése és továbbítása

A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény köteles a vizsgázóról elektronikus úton a szakmai vizsgaszabályzat alapján

 1. a képzést folytató intézmény adatait, a képzés adatait,
 2. a komplex szakmai vizsgán megszerezhető szakképesítés adatait,
 3. a komplex szakmai vizsga részeredményeit és végeredményét,
 4. a szakmai vizsgabizottság határozatát,
 5. a kiállított bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát,
 6. a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, továbbá
 7. az iskolai rendszerű szakképzésben a tanulónak a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott oktatási azonosító számát

tartalmazó törzslapot kiállítani, és azt a vizsgaszabályzatban meghatározott határidőn belül az Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak megküldeni. §

2.3.4. Jogellenes vizsgaszervezés esetén vizsgadíj visszafizetése

A komplex szakmai vizsgát jogellenesen szervező köteles a vizsgázó által befizetett vizsgadíjat a komplex szakmai vizsga felfüggesztése esetén a vizsga felfüggesztésétől, a komplex szakmai vizsga lebonyolítását követően észlelt jogellenesség esetén a jogsértést megállapító döntés közlésétől számított tizenöt napon belül maradéktalanul visszatéríteni. §

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

A szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység tekintetében

 1. a tevékenységi engedélyt kiadó,
 2. a szolgáltatókról nyilvántartást vezető,
 3. a vizsgaszervezési tevékenységet ellenőrző, valamint
 4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó

komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. §

Az eljáró hatóságot kijelölő, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hivatkozott rendelkezések kapcsán megjegyzendő azonban, hogy az abban foglalt kijelölő szabállyal nincs összhangban az Oktatási Hivatal honlapja által tükrözött jogalkalmazási gyakorlat, mivel annak alapján - ugyan a megyei és fővárosi kormányhivatalok oktatási osztályához kell benyújtani az engedély iránti kérelmet, de - engedélyező és a tevékenysége felügyeletét ellátó hatóságként ténylegesen az integrációt követően önálló központi hivatalként funkcionáló Oktatási Hivatal jár el.

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal szolgáltatás-felügyeleti hatáskörei mellett a feladatkörüket érintő szakképesítésekre irányuló vizsgaszervezési tevékenységek vonatkozásában az ágazati irányítást ellátó, az adott szakképesítésért felelős miniszterek is ellátnak a komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység, illetve e tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsági előírások betartása kapcsán hatósági ellenőrzési feladatot.

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal és a szakképesítésért felelős miniszterek ellenőrzési feladataihoz kapcsolódóan a Nemzeti Munkaügyi Hivatal is ellát tájékoztatási, közreműködési feladatot.

3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység)

A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység végzéséhez a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal engedélye szükséges.

3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja

Mint általában valamennyi engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenység esetében az engedélyezési eljárás célja, hogy a jogszabályban rögzített anyagi jogi feltételek meglétének ellenőrzése útján biztosítsa a komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység biztonságos folytatását, valamint azt, hogy az azt igénybe vevők minőségi szolgáltatáshoz jussanak. Emellett az adminisztratív kötelezettség célja továbbá, hogy a komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenységet végző intézményekről megfelelő adatok álljanak a hatóság rendelkezésére ellenőrzési, felügyeleti feladatai ellátásához, valamint a nyilvánosság tájékoztatását is szolgáló nyilvántartás vezetéséhez.

3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység végzésére irányuló kérelmet írásban lehet benyújtani a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalnál.

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető az engedélyezéssel kapcsolatos tájékoztató információk mellett a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány. Lásd: szakmai vizsgaszervezés engedélyezése.

Az elektronikus ügyindítás jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

A kérelemben meg kell jelölni

 1. a kérelmező nevét;
 2. a kérelmező székhelyét;
 3. a végezni kívánt tevékenység megnevezését;
 4. a kérelmező intézmény szakmai vizsga szervezéséért felelős szervezeti egységének megjelölését, címét, elérhetőségét;
 5. a kérelmező intézmény vezetőjének nevét és elérhetőségét;
 6. közoktatási intézmény esetén az OM azonosító számot;
 7. a kérelmező intézmény akkreditációs lajstromszámát;
 8. a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, amely tekintetében a kérelmező a vizsgaszervezésre jogosító engedélyt kíván szerezni azzal, hogy ha a szakképesítés szakképesítés-ráépüléssel egészül ki, vagy szakképesítés-elágazásokat tartalmaz, úgy a kérelemben azon szakképesítés-ráépülést, vagy szakképesítés-elágazást kell feltüntetni, amely tekintetében a kérelmező vizsgaszervezésre jogosító engedélyt kíván szerezni;
 9. szakképesítésenként legalább egy vizsgahelyszín pontos címmel történő megjelölését, ahol a kérelmező intézmény az engedély hatálya alatt folyamatosan biztosítja a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 10. annak megjelölését, hogy a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani tudó vizsgahelyszín tekintetében a kérelmező intézmény hogyan biztosítja a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi eszközöket. §

A kérelemhez csatolni kell

 1. a szakmai vizsga szervezését végző szervezeti egység bemutatását, így
  • a vizsgaszervező egység szervezetben elfoglalt helyét, irányítását,
  • a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelős személyek számának, iskolai és szakmai végzettségének, szakmai gyakorlatának, betöltött munkakörének ismertetését,
  • a vizsgaszervezési tevékenység ellátására rendelkezésre álló tárgyi feltételek ismertetését;
 2. a vizsgaszervezésre vonatkozó ügykezelési és titoktartási szabályzatot;
 3. a kérelmező intézmény vizsgaszervezési és lebonyolítási tevékenységének folyamatleírását, csatolva egy kérelmezett szakképesítéshez kapcsolódó vizsgarend és vizsgaprogram bemutatását 20 fő vizsgázóra vetítve;
 4. a vizsgafolyamat rögzítését és dokumentálását szolgáló eszközök bemutatását;
 5. a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges, személyi és tárgyi feltételeknek való megfelelés részletes bemutatását;
 6. nem saját tulajdonú tárgyi eszközök esetén annak okirattal történő bizonyítását, hogy azok a szakmai vizsga megszervezéséhez, lebonyolításához folyamatosan rendelkezésre állnak;
 7. a kérelmező intézmény arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az OKJ szerinti szakmacsoportonkénti bontásban mely tervezési statisztikai régiókban kíván szakmai vizsgát szervezni;
 8. ha a kérelmező intézmény nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a köztartozás-mentességét igazoló 30 napnál nem régebbi közokiratot. §

A már adott szakképesítés vonatkozásában engedélyezés útján szakmai vizsga szervezésére jogosultságot szerzett és nyilvántartásba vett intézmény további szakképesítés vizsgaszervezési jogának megszerzésére irányuló kérelme esetén is a fenti követelményeknek kell eleget tenni. §

3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakértő

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal az engedély kiadása iránti kérelemről szakértő bevonásával, helyszíni szemle tartását követően hoz döntést.

Az engedélyezési eljárásban szakértőként - az adott szakképesítés tekintetében az ágazati irányítást ellátó, szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével - az a személy rendelhető ki, aki az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe való felvétel anyagi jogi feltételeinek megfelel és rendelkezik a kérelmezett szakképesítés tekintetében a vizsgaszervezési feltételek fennállásának vizsgálatához szükséges szakértelemmel. A szakértőt szakmacsoportonként kell kijelölni. A szakértő legfeljebb 10 szakképesítés tekintetében rendelhető ki egyidejűleg a vizsgaszervezési feltételek fennállásának vizsgálatára. §

3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása

Az engedélyezési eljárás megindításáról a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal a kérelmezőt értesíti, amely értesítésnek tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rövid tájékoztatást is, továbbá arra vonatkozó tájékoztatást, hogy ha az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt és a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, másik hatóság vagy szakhatóság az eljárásra nem jelölhető ki, és az ügyfelet megilleti a kérelmezett tevékenység folytatásának joga. §

Ha a fellebbezési eljárásban szakértő kirendelése válik indokolttá, szakértőként az engedélyezési eljárásban leírt követelményeknek megfelelő személyt járhat el. §

Az engedélyezési eljárásra további sajátos követelmények nem vonatkoznak.

3.2.5. Ügyintézési határidő

A kérelmet a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalnak az általános, 30 napos ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia, ezt a határidőt a hatóság vezetője egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. §

Ha a hatóság az ügyintézési határidő meghosszabbítására vonatkozó végzést hoz, azt még az eredeti ügyintézési határidő lejárta előtt közölni kell a kérelmezővel. A kérelmezőt az azt megalapozó ok felmerülésétől számított öt napon belül értesíteni kell az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról. §

Az eljárásban érvényesül a hallgatás, beleegyezés elve. Eszerint, ha az engedélyezési eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vett részt, és a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott határozatot, az ügyfelet - külön döntés nélkül is - megilleti a tevékenység megkezdésének és folytatásának joga. §

3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei

A komlex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal - ha a kérelem minden szempontból megfelel a jogszabályi követelményeknek - engedélyezi a tevékenység végzését.

Az engedély - az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések tekintetében - visszavonásig jogosít Magyarország területére kiterjedően komplex szakmai vizsgák szervezésére. §

Ha a kérelem bizonyos feltételekkel felel meg a jogszabályi követelményeknek, a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal felhívja az ügyfelet a hiányosságok pótlására.

Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, és a hiányosság nem is orvosolható, a komlex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal a kérelmet elutasítja.

3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárásért, az engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére, az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére, az engedéllyel rendelkező vizsgaszervező intézménynek a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A szakmai vizsga szervezésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 130 000 forint.

A vizsgaszervezési engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 30 000 forint.

A szakképesítések számától függetlenül az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére vagy a szakmai vizsgát szervező intézmény nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 8 000 forint. §

Az igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.

Az igazgatási szolgáltatási díj összegét átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00282637-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keret számlájára kell megfizetni. §

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal a szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézményekről nyilvántartást vezet. §

A nyilvántartás tartalmazza

 1. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését (komplex szakmai vizsga szervezése),
 2. az engedély számát, §
 3. az intézmény megnevezését,
 4. az intézmény székhelyét,
 5. az engedélyben szereplő szakképesítések azonosító számát, megnevezését, és
 6. az engedély kiadásának időpontját. §

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal nyilvántartásból törli a vizsgaszervezőt, ha az intézmény

 1. azt kéri,
 2. engedélyének visszavonására kerül sor,
 3. felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény szerinti akkreditációjának a hatálya lejárt és az intézmény az akkreditáció újbóli megadása iránt 90 napon belül nem terjesztett elő kérelmet vagy kérelmét elutasították,
 4. akkreditációját a Felnőttképzési Akkreditáló Testület visszavonta,
 5. az állami foglalkoztatási szerv által hozott, felnőttképzési tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat hatálya alatt áll. §

A nyilvántartás nyilvános, azt a szakképzésért felelős miniszter (jelenleg a nemzetgazdasági miniszter) az általa vezetett minisztérium, valamint a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a hatóság döntését követő nyolc napon belül frissíteni kell. A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal az engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi az érintett, ágazati irányítást ellátó szakképesítésért felelős miniszternek és a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak. § Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a nyilvántartás: szakmai vizsgaengedélyek.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság köteles külön nyilvántartást vezetni azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta. § E nyilvántartás az Oktatási Hivatal honlapján jelenleg nem elérhető.

3.4. A vizsgaszervező engedéllyel kapcsolatos kötelezettségei

A nyilvántartásba vett intézmény a nyilvántartásban szereplő adatainak változását annak bekövetkezésétől számított 90 napon belül köteles bejelenti a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalnak. §

Az adatokban bekövetkezett változást írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalnak. Az elektronikus változásbejelentés jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

Az adatokban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek teljesítése mellett nem kell illetéket vagy díjat fizetni.

3.5. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

3.5.1. A vizsgaszervezői tevékenység ellenőrzése

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal ellenőrzi a szakmai vizsga szervezésére jogosultsággal rendelkező intézmények vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenységét. §

Az iskolarendszeren kívüli szakmai képzés ellenőrzése - főszabály szerint - a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak szerint folyik. §

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzését

 1. hivatalból legalább 4 évente, vagy
 2. az adott szakképesítésben érintett, ágazati irányítást ellátó szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezése alapján, vagy
 3. ha a szabálytalanságról bármely módon tudomást szerez, hivatalból

végzi. §

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal az engedélyezési szabályoknál leírtakkal azonos feltételek szerinti szakértő bevonásával végzi az ellenőrzést azzal, hogy nem járhat el szakértőként az ellenőrzésben az a személy, aki a kérelmező intézmény engedélyezési eljárásában szakértőként már közreműködött, vagy az ellenőrzés alá vont időszakban a vizsgaszervező intézménynél vizsgaelnöki feladatokat látott el. §

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal ellenőrzési jogköre

 1. az engedély alapjául szolgáló általános szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálatára,
 2. az adott szakképesítésben érintett, ágazati irányítást ellátó szakképesítésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálatára,
 3. a jogszabályban meghatározott vizsgaszervezéssel összefüggő kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára,
 4. a nyilvántartásba vett intézmény bejelentett adatainak vizsgálatára,
 5. a lebonyolított szakmai vizsga jogszerűségének vizsgálatára

terjed ki. §

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal a szakképesítésért felelős miniszter által kezdeményezett ellenőrzés eredményéről értesíti az adott szakképesítésben érintett, ágazati irányítást ellátó szakképesítésért felelős minisztert. §

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal az ellenőrzéssel összefüggésben

 1. minden év február 28-ig éves ellenőrzési tervet készít,
 2. kiválasztja és felkészíti az ellenőrzést végző szakértőket,
 3. évente beszámolót készít az ellenőrzés tapasztalatairól és a tárgyévet követő év február 28-ig megküldi a szakképesítésben érintett, ágazati irányítást ellátó szakképesítésért felelős minisztereknek. §

A szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzését. A szakképesítésért felelős miniszter által kezdeményezett ellenőrzést komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal köteles lefolytatni. §

3.5.2. A törzslapok alapján felhívás a komplex szakmai vizsgák adatai vonatkozásában a hibák vagy hiányosságok kijavítására

 1. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal folyamatosan ellenőrzi az elektronikusan beérkező adatokat. §
 2. Ha a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a beküldött törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor felhívja a beküldőt az észlelt hibák harminc napon belüli kijavítására. §

3.5.3. A jogszabálysértő vizsgatevékenység alapján alkalmazandó jogkövetkezmények

Ha a szakképesítésért felelős miniszter a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól kapott adatok alapján a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény törzslapok megküldésére vagy kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztását észleli, tájékoztatja a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes, a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalt. §

Ha a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése során azt észleli, hogy a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény tevékenységét nem a jogszabályoknak megfelelően látja el, a hivatal végzéssel kötelezi a vizsgaszervezőt a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény e kötelezettségnek a végzésben meghatározott határidő elteltéig nem tesz eleget, a hivatal a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és egyidejűleg a 3.5.4. pont szerint bírságot szab ki. §

Ha a szakképesítésért felelős miniszter a komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzése során a vizsgatevékenység lefolytatásával kapcsolatos jogszabálysértést észlel, végzéssel kötelezi az intézményt a jogszabálysértés megszüntetésére. A szakképesítésért felelős miniszter jogszabálysértés esetén a komplex szakmai vizsgát - a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint - felfüggesztheti, a komplex szakmai vizsga eredményét megsemmisítheti. Ha a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény e kötelezettségének a szakképesítésért felelős miniszter végzésében meghatározott határidő elteltéig nem tesz eleget, a szakképesítésért felelős miniszter a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és egyidejűleg a 3.5.4. pont szerint bírságot szab ki. §

3.5.4. Bírságolási szabályok

Az egyes szakképesítések tekintetében ágazati irányítást ellátó szakképesítésért felelős miniszter a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) havi összege ötszörösének megfelelő mértékű bírságot szab ki, ha a vizsgaszervező intézmény a szakmai vizsga szakmai ellenőrzése során feltárt jogszabálysértést a szakképesítésért felelős miniszter 3.5.3. pont szerinti intézkedése ellenére nem szüntette meg.

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal a minimálbér havi összege hétszeresének megfelelő mértékű bírságot szab ki, ha a vizsgaszervező intézmény a törzslapok megküldésére, vagy kijavítására vonatkozó kötelezettségének a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal 3.5.3. pont szerinti intézkedése ellenére nem tett eleget. A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal a minimálbér havi összege ötszörösének megfelelő mértékű bírságot szab ki, ha a vizsgaszervező intézmény a vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenységének ellenőrzése során feltárt, egyéb jogszabálysértést a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal 3.5.3. pont szerinti intézkedése ellenére nem szüntette meg.

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal a szakmai vizsga szervezésére jogosító engedély hiányában vizsgaszervezési tevékenységet folytató intézménnyel szemben a minimálbér havi összege tízszeresének megfelelő mértékű bírságot szab ki.

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal által kiszabott bírságot a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) lebonyolítási számlájára kell befizetni. A befizetett bírság összege az NFA képzési alaprészét illeti meg.

A szakképesítésért felelős miniszter által kiszabott bírságot az általa vezetett minisztérium Igazgatási számlájára kell befizetni. §

3.5.5. Jogellenesen folytatott vizsgaszervezési tevékenység szankcionálása

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal jogosultság hiányában jogellenesen folytatott vizsgaszervezési tevékenység esetén

 1. a vizsgát felfüggeszti, és ezzel egyidejűleg a szervezővel szemben bírságot szab ki, ha erről a vizsga lebonyolítása közben szerez tudomást, §
 2. a vizsgát szervezővel szemben bírságot szab ki, ha erről a vizsga lebonyolítását követően szerez tudomást. §

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal a fenti eljárása alapján haladéktalanul értesíti a szakképesítésért felelős minisztert. §

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal a szakképesítésért felelős miniszter értesítésével egyidejűleg tájékoztatja az érintett vizsgázókat a komplex szakmai vizsga eredménye megsemmisítésének jogkövetkezményéről és a komplex szakmai vizsga letételének további lehetőségeiről. §

A szakképesítésért felelős miniszter - közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint - az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében megsemmisítheti a komplex szakmai vizsga eredményét, valamint érvénytelenné nyilváníthatja a kiállított, szakképesítést tanúsító bizonyítványt, ha bebizonyosodik, hogy a komplex szakmai vizsgát jogellenesen szervezték meg, vagy a bizonyítványt jogellenesen állították ki. Az érvénytelenné nyilvánított bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. A szakképesítésért felelős miniszter az e bekezdés szerint meghozott határozatát - indokolás nélkül - a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi. §

A szakképesítésért felelős miniszter - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint - 2012. december 31-ig megvonhatja az általa feljogosított intézménytől a komplex szakmai vizsga szervezésének jogát. A szakképesítésért felelős miniszter az e bekezdésben szabályozott határozatát - indokolás nélkül - a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi. §

3.5.6. Az engedély visszavonása és a vizsgaszervezési tevékenységtől való eltiltás

Ha a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény

 1. a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,
 2. a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,
 3. ismételten jogszabálysértést követ el, vagy
 4. a már lebonyolított komplex szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményező jogszabálysértést követett el,

a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal - a komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy egyébként hivatalból - az intézmény vizsgaszervezési engedélyét visszavonja, és négy évre eltiltja a vizsgaszervezési tevékenységtől. Erről a jogsértést megállapító határozatban a komplex szakmai vizsgát szervező intézményt tájékoztatni kell. A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal az engedélyt visszavonó és a vizsgaszervezési tevékenységtől eltiltó határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek és a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak. A határozatott emellett a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a szakképesítésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal honlapján közzé kell tenni. §

3.5.7. Szakképesítés törlése a nyilvántartásból

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal erre irányuló kérelem alapján törli a nyilvántartásból azt a szakképesítést, amelynek tekintetében a nyilvántartásba vett intézmény vizsgaszervezési tevékenységet a továbbiakban ellátni nem kíván. §

3.6. Jogorvoslatok

A komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal fellebbezéssel megtámadható döntései ellen a hatóságnál előterjesztett, de a szakképzésért felelős miniszternél (jelenleg a nemzetgazdasági miniszter) címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. §

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonhatezer-kettőszáz forint.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a Nemzetgazdasági Minisztérium számlájára köteles megfizetni. §

A befizetett igazgatási szolgáltatási díj 60 százalékát vissza kell fizetni, ha a kérelmező az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a szakértő kirendelése előtt visszavonja.

A jogorvoslati díjat vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni. §

A másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a Fővárosi Törvényszéken lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt hatóság útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. §

4. A tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenység kapcsán nincs olyan ágazati szabály, amely alapján az, aki e tevékenységet a letelepedése szerinti (EU, EGT) tagállamban jogszerűen folytatja, külön engedély vagy bejelentés megtételére lenne köteles a Magyarországra irányuló határon átnyúló - azaz letelepedés nélküli, alkalmi vagy átmeneti jellegű - szolgáltatásnyújtás esetében. §

5. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló tevékenységre és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó ágazati jogszabályok:

 1. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, §
 2. a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet, §
 3. az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, §
 4. a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet, §
 5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, §

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény. §