Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység

Létrehozva: 2011. december 1.
Módosítás: 2019. április 1.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeit tárgyalja.

Cikk:

Üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A természetes személy ingatlankezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények
2.2. A gazdálkodó szervezet ingatlankezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.2. A szolgáltatási tevékenység bejelentése
3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja
3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján
3.2.4. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása
3.4. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége
3.5. Az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás megszüntetése
3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.7. Jogorvoslatok
4. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

Az ingatlankezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti önálló, üzletszerűen - nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység, amelynek keretében az ingatlankezelő

 1. az ingatlan jellemzőinek ismeretében - gazdasági elemzés alapján - tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására vonatkozóan;
 2. a megbízóval kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja az üzemeltetési és a karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat;
 3. a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki az ingatlannal való gazdálkodás és az ingatlanhasznosítás, a befektetés kérdéseiben. §

Az ingatlankezelés a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 68 Ingatlanügyletek ágazatban a 68.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás alágazaton belül a 68.32 Ingatlankezelés szakágazatba tartozik.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

Az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet az folytathatja, aki teljesíti az alábbiakban részletesen bemutatott anyagi jogi feltételeket.

2.1. A természetes személy ingatlankezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények

Az üzletszerűen végzett ingatlankezelői szolgáltatási tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának feltétele természetes személy esetében, hogy:

 1. rendelkezzen ingatlankezelői szakmai képesítéssel; § lásd: §
 2. büntetlen előéletű legyen; §
 3. a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; §
 4. köztartozásmentes adózó legyen; §
 5. olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed. §

2.2. A gazdálkodó szervezet ingatlankezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények

Üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet olyan köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik a 2.1. pontban felsorolt feltételekkel, továbbá amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed. §

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

Az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység tekintetében

 1. a bejelentés fogadásával,
 2. a tevékenységet végzőkről való nyilvántartás vezetésével,
 3. a szolgáltatási tevékenység ellenőrzésével, valamint
 4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletével

járó hatósági feladatokat ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala látja el. §

3.2. A szolgáltatási tevékenység bejelentése

Aki üzletszerűen kíván ingatlankezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni. §

3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja

A 2009-ben bevezetett bejelentési kötelezettség célja, hogy a rendkívül sok adminisztratív teherrel járó engedélyezési eljárás helyett egyszerűbb, gyorsabb, a hatósági ellenőrzésen és a szolgáltató felelősségén alapuló megoldással legyen biztosítható egyes tevékenységek hatósági ellenőrzése, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevők védelme. Az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység esetében a jogalkotó úgy döntött, hogy a közérdek érvényesítése, sérelmének megakadályozása megfelelően biztosítható azáltal, hogy a hatóság a tevékenységre és a szolgáltatóra vonatkozó megfelelő információk birtokában hatékonyan képes ellenőrizni a szolgáltatót, valamint az általa folytatni kívánt tevékenységet.

A bejelentés ugyan közvetlenül nem feltétele a tevékenység megkezdésének, azaz a bejelentés nélkül az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység önmagában nem lesz jogellenes, a bejelentési kötelezettség elmulasztása azonban önállóan szankcionálandó jogszabálysértésnek minősül.

Ehhez hasonlóan, a bejelentés megtétele nem mentesíti a szolgáltatót a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására jogszabályban meghatározott anyagi jogi követelmények teljesítése alól. Vagyis, ha a szolgáltató szabályszerű bejelentés ellenére jogellenesen végzi az ingatlankezelői tevékenységet, a járási (fővárosi kerületi) hivatal a szolgáltatóval szemben felügyeleti jogkörében szankciókat alkalmaz, végső soron akár törölheti is a szolgáltatót a szolgáltatók nyilvántartásából, és megtilthatja számára a szolgáltatási tevékenység folytatását.

3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

Az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentést írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani.

Az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló, természetes személy által tett bejelentésben meg kell jelölni

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, §
 4. a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványának a számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját,
 5. a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét,
 6. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését,
 7. a hatósággal való kapcsolattartás módját. §

Tevékenységi körként az üzletszerű ingatlankezelő szolgáltatás mellett az üzletszerű társasházkezelő egy bejelentésben megjelölhető. §

A szolgáltatást nyújtónak bejelentésében foglalt feltételek kapcsán igazolnia kell:

 1. a szakképesítés meglétét,
 2. a munkaviszony vagy foglalkoztatási jogviszony fennállását hitelt érdemlő módon,
 3. a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét és − ha nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban − az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét,
 4. a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. §

Gazdálkodó szervezet esetében az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentésben meg kell jelölni

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, §
 4. a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vétel számát,
 5. a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét,
 6. a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén a saját - nevét, lakóhelyét,
 7. a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét, nyilvántartásba vételi számát,
 8. a hatósággal való kapcsolattartás módját,
 9. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését. §

Tevékenységi körként az üzletszerű ingatlankezelő szolgáltatás mellett az üzletszerű társasházkezelő egy bejelentésben megjelölhető. §

A szolgáltatást gazdálkodó szervezetnek bejelentésében foglalt feltételek kapcsán igazolnia kell:

 1. a székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét és − ha nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban − az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét. §

A szolgáltatónak a bejelentéséhez - a bejelentés tartalmazó iratra felragasztva - kell mellékelnie az eljárásért fizetendő illeték megfizetését igazoló illetékbélyeget az eljárási illeték megfizetésének igazolásaként. §

A bejelentés határozatlan időre szól, amely tényről a járási (fővárosi kerületi) hivatal a bejelentés alapján kiállított igazolásban tájékoztatja a bejelentőt. §

Az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges szakképesítés szabályozott szakmának minősül, így határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatási jogosultsággal összefüggésben a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó szabályok szerint fogadtatható el a tevékenységvégzéshez szükséges külföldön szerzett képzettség. § Ehhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy az ingatlankezelői tevékenység az ún. előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák közé tartozik. Az előzetes bejelentést is a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál kell megtenni a szolgáltatásnyújtónak. §

Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység esetén a szabályozott szakma gyakorlásához kapcsolódó előzetes bejelentés tartalmazza

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 5. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 6. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni,
 7. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.
 8. a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet.

A szolgáltatásnyújtó előzetes bejelentéséhez mellékletként csatolni kell

 1. az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
 2. olyan okirat másolatát és hiteles fordítását vagy hiteles fordításának másolatát, amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására,
 3. a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak másolatait és hiteles fordításait vagy hiteles fordításának másolatát, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette,
 4. ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma nem szabályozott szakma, akkor annak az okiratnak a másolatát és hiteles fordítását vagy hiteles fordításának másolatát, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban,
 5. ha önálló vállalkozóként vagy foglalkoztatottként kívánja a szabályozott szakmát gyakorolni, akkor a származási tagállam illetékes hatóságának igazolását a szolgáltatásnyújtó tevékenységének jellegéről és időtartamáról.

Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében a fenti dokumentumok kapcsán nem hiteles fordítást is elfogad. § Kérem, keresse az érintett járási hivatal honlapján!

Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga a bejelentő végzi az adott tevékenységet, akkor a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet, valamint az előzetes bejelentéshez mellékletként csatolandó dokumentumokban meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni. §

A szolgáltatásnyújtó előzetes bejelentése egy évre szól. Ha az első alkalommal tett bejelentés lejártát követően a szolgáltatásnyújtó ismételten határon átnyúló szolgáltatást kíván Magyarországon nyújtani, és a korábbi bejelentéshez mellékelt okiratok által tanúsított körülményekben nem történt lényeges változás, akkor a szolgáltatásnyújtó bejelentésének csak a következő adatokat kell tartalmaznia:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 5. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 6. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni,
 7. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött. §

3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján

A járási (fővárosi kerületi) hivatal a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 3.2.2. pontban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

 1. ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 2. ha a bejelentés nem felel meg követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. §

Ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a járási (fővárosi kerületi) hivatal igazolást küld, amely tartalmazza

 1. az eljáró hatóság megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
 2. a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését (üzletszerűen végzett ingatlankezelés),
 4. a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
 5. azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól. §

3.2.4. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

A bejelentési eljárásért általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kell megfizetnie a bejelentőnek. §

Az illetéket a bejelentés benyújtásakor illetékbélyeggel a bejelentést tartalmazó iraton kell megfizetni. §

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatal az ingatlankezelőt a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó anyagi jogi követelményeknek. §

A járási (fővárosi kerületi) hivatal a tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése, a nyilvántartásba vétel időpontja, valamint a nyilvántartási szám tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba való bejegyzésre és törlésre irányuló eljárás során okirati bizonyításnak van helye. §

Az üzletszerű ingatlankezelői tevékenységet folytató természetes személy szolgáltatásnyújtókról vezetett nyilvántartás a következő adatokat és a tevékenységgel összefüggő egyes tényeket tartalmazza:

 1. a szolgáltató neve,
 2. a szolgáltató lakcíme,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése (üzletszerű ingatlankezelői tevékenység), §
 4. a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy munkáltatójának megnevezését és székhelyét,
 5. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv,
 6. a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító száma, a bizonyítvány száma, a kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és időpontja,
 7. a nyilvántartásba vétel időpontja,
 8. nyilvántartási szám. §

A nyilvántartás az üzletszerű ingatlankezelői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza, amelyek nyilvánosak:

 1. a szolgáltató neve,
 2. a szolgáltató székhelye,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése, §
 4. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám,
 5. a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén saját - neve, lakóhelye,
 6. a szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve,
 7. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv,
 8. a nyilvántartásba vétel időpontja,
 9. nyilvántartási szám. §

A nyilvántartás említett adatai - a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítés azonosító száma, valamint a bizonyítvány adatai kivételével - nyilvánosak. §

A járási (fővárosi kerületi) hivatal az általa vezetett nyilvántartás nyilvános adattartalmát közzéteszi az interneten. § Kérem, keresse az érintett járási hivatal honlapján!

A járási (fővárosi kerületi) hivatal hivatalból törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha

 1. a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette,
 2. az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban meghatározottak szerint jogerősen vagy végleges döntésben megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, vagy
 3. a bejelentés lejárt, §
 4. ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,
 5. a természetes személy szolgáltató
  • meghalt,
  • a nyilvántartásból való törlését kéri,
 6. a gazdálkodó szervezet szolgáltató
  • ellen a bíróság felszámolási vagy kényszertörlési eljárást rendelt el,

ingatlankezelőt a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy azegyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából. §A járási (fővárosi kerületi) hivatal ugyanakkor egy elkülönített nyilvántartást vezet azon személyekről, amelyek tekintetében az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatását megtiltotta. A járási (fővárosi kerületi) hivatal az eltiltott szolgáltatókról szóló nyilvántartást is közzéteszi a honlapján. § Kérem, keresse az érintett járási hivatal honlapján!

3.4. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége

Az üzletszerű ingatlankezelői tevékenységet folytató szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak. A járási (fővárosi kerületi) hivatal az adatváltozást a bejelentés alapján bejegyzi a nyilvántartásba. A járási (fővárosi kerületi) hivatal által vezetett nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek teljesítésére a szolgáltatási tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. §

3.5. Az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás megszüntetése

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

Az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység ellenőrzése során a jogszabályi előírások megsértése esetén a járási (fővárosi kerületi) hivatal - hivatalból indított hatósági eljárásban - az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

 1. ha megállapítja, hogy az üzletszerű ingatlankezelői tevékenységet bejelentés nélkül végzik, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
  • ha a szolgáltató egyébként megfelel tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi feltételeknek, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
  • ha a szolgáltató nem felel meg tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi előírásoknak, az annak megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, §
 2. megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatásnyújtónak:
  • aki a hatósági ellenőrzést akadályozza (a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra),
  • aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget (a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra),
  • amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik (a feltétel biztosításáig),
  • akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek (a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig). §

A bejelentési és változásbejelentési kötelezettség elmulasztásáért fizetendő bírság összege 50 000 Ft-ig terjedhet. Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege a fenti bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, azaz 75 000 Ft. §

A járási (fővárosi kerületi) hivatal az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet végző személy büntetlen előéletű, és nem áll ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a járási (fővárosi kerületi) hivatal adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy az ingatlankezelő büntetlen előéletű-e, és ingatlankezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. Ezen adatokat a járási (fővárosi kerületi) hivatal a hatósági ellenőrzés időtartamára; illetve üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység gyakorlásának megtiltására irányuló eljárás jogerős befejezéséig kezeli. §

3.7. Jogorvoslatok

A járási (fővárosi kerületi) hivatal szolgáltatásfelügyeleti hatáskörében hozott határozatai, valamint fellebbezéssel megtámadható egyéb döntései ellen a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál előterjesztett, de a járási (fővárosi kerületi) hivatal székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. § lásd: §A jogorvoslati eljárásért általános tételű eljárási illetéket kell megfizetni. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint. §

Végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. §

A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a közigazgatási perben elbírált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. §

Az illetéket a jogorvoslati kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel a kérelmet tartalmazó iraton kell megfizetni. §

Avéglegessé vált döntés ellen - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - közigazgatási per indítható. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. § lásd: §

4. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

Az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó ágazati jogszabályok:

 1. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, §
 2. a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, §
 3. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, §
 4. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, §
 5. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény §
 6. a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény §
 7. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, §
 8. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, §
 9. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet. §