Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozás az Európai Unióban

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Itt az EU-ban elismert vállalkozási formákat mutatjuk be.

Cikk:

Válasszon ügyleírást:

Elismert vállalkozási formák az EU-ban

Európai társasági formák
Európai Részvénytársaság (SE)
Európai Gazdasági Egyesülés (EGE)
Európai Szövetkezet (SCE)

Az Európai Unió területén létező vállalkozási formákra nincs egységes uniós szabályozás, így a vállalkozási formák tagállamonként eltérőek, azokra a tagállami szabályozás az irányadó. A magyar vállalkozók azonban az Európai Unió tagjaiként szabadon indíthatnak vállalkozást az unió bármely tagállamában. Ezt a jogot számukra az Unió egyik alapelve az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma biztosítja.

Az unión belül megvalósuló letelepedési jog szabadsága garantálja, hogy ha egy vállalkozást valamely tagállam rendelkezéseinek megfelelően alapítottak és székhelye az Unión belül található, akkor szabadon végezhet gazdasági tevékenységet bármely tagállamban. Az Európai Vállalkozói Nyilvántartó egységes adatbázisban gyűjti össze a tagállamokban bejegyzett társaságokat. Ez az adatbázis elérhető a következő internetes oldalon angol nyelven: http://www.ebr.org, egyes információkért azonban a felhasználónak fizetnie kell.

Magyar állampolgár tehát szabadon alapíthat gazdasági társaságot bármely tagállamban, ehhez azonban ismernie kell az adott tagállam nemzeti szabályozását és annak megfelelően kell eljárnia. Leányvállalatot, kereskedelmi képviseletet, fiókot vagy ügynökséget is szabadon hozhat bármely tagállamban. Többletkötelezettségek nem írhatók elő azon az alapon, hogy az eljárás kezdeményezője nem az adott ország állampolgára.

Az egyéni vállalkozóként való letelepedéshez tartózkodási engedélyt kell igényelni, amelyet a kérelmező automatikusan megkap. A kérelmet visszautasítani csak akkor lehet, ha a tartózkodási engedély kiadása az ország közrendjét, közbiztonságát vagy közegészségügyi rendelkezéseit sérti.

Európai társasági formák

Az Európai Unió céljainak megfelelően támogatja a belső piaci határokon átnyúló együttműködést, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy az egész Unió területén egyetlen szereplőként lépjenek fel és ezzel elkerüljék a bonyolult és költséges bejegyzési és felszámolási eljárások megtöbbszörözését. Három társasági forma létezik, amelyek alapján közösségi jogi személy jön létre: az Európai Részvénytársaság (SE), az Európai Gazdasági Egyesülés (EGE) és az Európai Szövetkezet (SCE).

Európai Részvénytársaság (SE)

Az Európai Részvénytársaság alapítása a tagállamok területén lehetséges, legalább két, a tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság (jogi személy) részvételével.

Több okból is érdemes lehet európai részvénytársaságot alapítani:

 1. Az ebben a jogi formában működő vállalatok könnyebben és alacsonyabb költségekkel tudnak terjeszkedni az EU-ban, illetve határokon átívelő üzleti tevékenységet folytatni. Előnyös például, ha egy vállalat az összes tevékenységét egyetlen uniós cégnév alatt végzi.
 2. Az európai részvénytársaság nagyobb mobilitást biztosít az egységes piacon. Lehetővé teszi a vállalkozások székhelyének áthelyezését egy másik uniós országba anélkül, hogy ehhez meg kellene szüntetni a társaságot, és új céget kellene alapítani.
 3. Keretet biztosít a több tagállamon átívelő műveletekhez. Egy-egy tevékenységben részt vehetnek például különböző tagországokban foglalkoztatott alkalmazottak, illetve a vállalkozások határon átívelő üzleti tevékenységet folytathatnak anélkül, hogy leányvállalatot kellene létrehozniuk az egyes országokban.

Európai holding részvénytársasság létrehozását kezdeményezhetik továbbá azok a valamely tagállam jogszabályai szerint létrehozott részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye és központi ügyvezetési helye a Közösségen belül van, amennyiben közülük legalább kettő eltérő tagállam joga alá tartozik, vagy legalább két éve rendelkezik egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalattal vagy egy másik tagállamban lévő fiókteleppel.

Valamely tagállam jogszabályai szerint létrehozott részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye és központi ügyvezetési helye vagy üzleti tevékenységük fő helye a Közösségen belül van, illetve a tagállami jogszabályok alapján létrehozott más jogi személyek, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye és központi ügyvezetési helye a Közösségen belül van, SE leányvállalatot hozhatnak létre úgy, hogy jegyzik annak részvényeit, amennyiben közülük legalább kettő eltérő tagállam joga alá tartozik, vagy legalább két éve rendelkezik egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalattal vagy egy másik tagállamban lévő fiókteleppel.

Valamely tagállam joga szerint alapított részvénytársaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye és központi ügyvezetési helye a Közösségen belül van, SE-vé alakulhat át, ha legalább két éve egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalattal rendelkezik.

Az Európai Részvénytársaság tőkéjét euróban kell megadni, a jegyzett tőke minimális összege 120.000 euró. § Székhelye a közösség területén belül van, méghozzá abban a tagállamban, ahol a központi ügyvezetésének helye van. § Az SE bejegyzésével és bejegyzésének törlésével kapcsolatos értesítés tájékoztató jelleggel megjelenik az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában. §

Az SE alapítására azon SE székhelye szerinti tagállamnak a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályai vonatkoznak, mely tagállamban az SE létrehozza a székhelyét. §

Az SE létrehozható:

 1. egyesüléssel;
 2. európai holding részvénytársaság alapításával;
 3. európai részvénytársaság formában működő leányvállalat alapításával;
 4. átalakulással.

Az Európai Részvénytársaság a bejegyzés helye szerinti tagállamban adózik összes jövedelme után, de a magyar székhelyű, ám külföldi telephellyel rendelkező társaság esetén a telephely nyeresége fekvés szerinti tagállamban adóztatható. A társaság székhelyét és telephelyeit felszámolási eljárás nélkül helyezheti át egyik tagállamból a másikba.

A 2157/2001/EK rendelet 2013-ban módosult, a legfrissebb, egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. július 1-jei és az eur-lex.europa.eu honlapon elérhető.

Európai Gazdasági Egyesülés (EGE)

Az Európai Gazdasági Egyesülés főként kis- és középvállalkozások közösségi szintű megjelenéséhez biztosít kereteket, elősegítve azok határokon átívelő kooperációját. Fontos jellemzője, hogy az egyesülés célja saját nyereségszerzés nem lehet. Tevékenységének a tagjai gazdasági tevékenységéhez kell kapcsolódnia, és nem terjedhet túl, e tevékenységek kiegészítésén, eredményességük elősegítésén. §

Alapításában gazdasági társaságok, más jogi személyek, közjogi intézmények, valamint gazdasági jellegű tevékenységgel foglalkozó magánszemélyek vehetnek részt, amelyek közül legalább két alapító tag székhelyének különböző tagállamban kell lennie, vagy legalább két természetes személynek különböző tagállamban kell folytatnia tevékenységét, amennyiben pedig egy társaságból és egy természetes személyből áll az egyesülés, a társaság székhelyének eltérő tagállamban kell lennie, mint ahol a természetes személy a tevékenységét folytatja. § Az egyesülést abban a tagállamban kell bejegyezni, ahol a székhelye található. Tagjai az EGE tartozásaiért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Székhelyét áthelyezheti egyik tagállamból másik tagállamba. Nem foglalkoztathat 500 munkavállalónál többet.

Az európai gazdasági egyesülés minden tagjának legalább egy szavazata van. Az egyesülés alapító okirata azonban bizonyos tagoknak egynél több szavazatot is biztosíthat, feltéve, hogy egyetlen tag sem rendelkezik a szavazatok többségével. § A rendelet felsorolja azokat a határozatokat, amelyeket egyhangúlag kell meghozni.

Az európai gazdasági egyesülés legalább két szervből áll: az egyesülés közösen eljáró tagjaiból, valamint az igazgatóból vagy igazgatókból. Az igazgató - vagy több igazgató esetén ezek bármelyike - képviseli az egyesülést harmadik személyekkel szemben, és cselekvései/cselekvéseik kötelezőek az egyesülésre nézve még abban az esetben is, ha a kérdéses cselekvések nem állnak összhangban az egyesülés céljaival.

Az egyesülés nem hívhat fel nyilvános befektetésre. §

Az egyesülést nem kötelező tőkével megalapítani. Tagjai szabadon bevonhatnak más finanszírozási módokat.

Az európai gazdasági egyesülés nyereségét a tagok saját nyereségükként kezelik, és az alapító okiratban található kikötésnek megfelelően osztják el egymás között, külön kikötés hiányában egyenlő arányban. § Az európai gazdasági egyesülés nyeresége vagy vesztesége a tagok adózásában jelenik meg. Az egyesülés alapjául szolgáló szerződéskötési szabadságnak és annak ellensúlyozására, hogy a tagoknak nem kötelező minimális tőkét felmutatni, az egyesülés minden tagja korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozik az egyesülés tartozásaiért.

Európai Szövetkezet (SCE)

Az SCE alapvető célja tagjai szükségleteinek kielégítése és tagjai gazdasági és szociális tevékenységeinek fejlesztése, különösen a tagokkal kötött olyan megállapodások útján, amelyek célja árukkal vagy szolgáltatásokkal történő ellátás, illetve az SCE által ellátott jellegű munka elvégzése vagy megbízás ellátása. Az SCE célja lehet továbbá tagjai szükségleteinek oly módon történő kielégítése, hogy a fenti módon előmozdítja tagjainak gazdasági tevékenységekben, egy vagy több SCE-ben és/vagy nemzeti szintű szövetkezetekben való részvételét. Az SCE tevékenységét leányvállalatán keresztül is elláthatja. §

SCE létrehozható:

 1. legalább öt, két különböző tagállamban honos természetes személy által;
 2. legalább öt - legalább két különböző tagállamban honos, illetve ezek hatálya alá tartozó - természetes személy és gazdasági társaság, továbbá más, egy tagállam joga alapján alapított, a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó szervezet által;
 3. legalább két különböző tagállam hatálya alá tartozó gazdasági társaság, továbbá más, egy tagállam joga alapján alapított, a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó szervezet által;
 4. egy tagállam joga szerint alapított olyan szövetkezetek egyesülésével, amelyek alapszabály szerinti székhelye és központi ügyvezetése a Közösségen belül van, amennyiben közülük legalább kettő más tagállam hatálya alá tartozik;
 5. egy tagállam joga szerint alapított olyan szövetkezet átalakulásával, amelynek alapszabály szerinti székhelye és központi ügyvezetése a Közösségen belül van, amennyiben legalább két éve működik egy másik tagállam hatálya alá tartozó létesítménye vagy leányvállalata. §

A tagok - önállóságukat megőrizve - belső megállapodások révén törekednek gazdasági és társadalmi tevékenységük fejlesztésére, ezek közül a legfontosabbak valószínűleg áruszállításra és szolgáltatások elvégzésére irányulnak.

Az SCE székhelye a közösség területén van, ugyanazon tagállamban, ahol a központi ügyvezetése, de áthelyezhető másik tagállamba. § Az SCE-t az alapszabálya szerinti székhely szerinti tagállamban jegyzik be, a részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban. § A jegyzett tőke minimális összege 30.000 euró. § A nyereséget a folytatott üzleti tevékenység szerint kell felosztani, vagy vissza kell tartani a tagok szükségleteinek kielégítése érdekében. Az alapszabály előírja, hogy törvényben előírt tartalékot kell képezni a többletből annak bárminemű felosztása előtt. A törvényben előírt tartalékba helyezés, az osztalékként kifizetett esetleges összegek és az esetleges áthozott veszteség levonása után fennmaradó egyenleg - az esetleges áthozott többlet és a tartalékból kivont esetleges összeg - hozzáadásával felosztható nyereséget képez.