Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozási engedélyek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Ebben a témakörben az üzletek működési engedélye, a telepengedély és a szakfordító- és tolmácsigazolvány kerül bemutatásra.

Cikk:

Üzletek működési engedélye

Kihez kell benyújtani a működési engedély iránti kérelmet?
Hogyan üzemeltethető az üzlet?
Minden üzlet esetében kell kérni működési engedélyt?
Mit kell tartalmaznia a működési engedély iránti kérelemnek?
Helyszíni szemle az engedélyezési eljárás során
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről
A kereskedő bejelentési kötelezettsége
A jogsértő kereskedővel szemben alkalmazható szankciók (az üzlet ideiglenes bezáratása, a működési engedély visszavonása, illetve az üzlet azonnali bezáratása)
Üzlet működése során fizetendő illeték

Kihez kell benyújtani a működési engedély iránti kérelmet?

A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjéhez, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőhöz kell benyújtani. §

Hogyan üzemeltethető az üzlet?

Üzlet

 1. - ha meghatározott termék forgalmazása kizárólag üzletben megengedett - csak a kereskedelmi hatóság által, a jogszabály szerint kiadott működési engedéllyel;
 2. egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően

üzemeltethető.

A kereskedelmi hatóság az üzlet működési engedélyét meghatározott üzletköteles termékek körére adja ki. Az üzletköteles termékek közül az üzletben kizárólag a működési engedélyben megjelölt termékek forgalmazhatóak.

A kereskedelmi hatóság az üzletben az üzletköteles termékek forgalmazására előírt követelmények megtartására veszélyt jelentő termékek forgalmazását vagy tevékenységek folytatását a működési engedélyben korlátozhatja vagy megtilthatja. §

Minden üzlet esetében kell kérni működési engedélyt?

Nem. Csak az alább felsorolt, ún. üzletköteles termékek forgalmazása esetén kell működési engedélyt kérni. §

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény (Jöt.) § szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet § hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet § szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat § szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. § szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag g. §

Ha meghatározott termékkel kapcsolatos bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése, illetve az üzlet működési engedélye iránti kérelmének benyújtása esetén az illetékes kereskedelmi hatóság eljárása során külön engedély szükséges, és az ügyfél - a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésének, illetve az üzlet működési engedélye iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg - a külön engedély iránti kérelmét a kereskedelmi hatósághoz nyújtja be, a kereskedelmi hatóság kapcsolódó hatósági eljárás keretében jár el a külön engedély iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásban.

A kapcsolódó eljárásban eljáró hatóság az ügyfelet a külön engedély kiadása iránti kérelem tárgyában hiánypótlásra - az igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetésének pótlására való felhívás kivételével - nem hívhatja fel. §

Mit kell tartalmaznia a működési engedély iránti kérelemnek?

A kérelemben meg kell adni a kereskedő fontosabb adatait.

I. A kereskedő és az üzlet adatai:

 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
 3. az üzlet
  • napi, heti nyitva tartási ideje,
  • tulajdonosa,
  • címe, helyrajzi száma,
  • használatának jogcíme,
  • elnevezése,
  • alapterülete (m2);
 4. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
  • üzletköteles terméke megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
  • egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
  • a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek megnevezése;
 5. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
  • kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont),
  • nagykereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 18. pont).

II. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője). §

Helyszíni szemle az engedélyezési eljárás során

Helyszíni szemle szükségessége esetén a jegyző a helyszíni szemléről szóló értesítést a működési engedély iránti kérelemben megjelölt adatokkal együtt küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti. § "]

Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet B) pontja szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a 2. melléklet B) pontjában meghatározott adatok tekintetében - azon adatok kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. §

A kereskedő bejelentési kötelezettsége

A kereskedő a működési engedély megadását követően a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A jegyző eljárásában megfelelően alkalmazni kell azon rendelkezéseket, mely szerint a jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyagának forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatallal, növényvédő szer vagy annak hatóanyagának forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatallal közli.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból. §

A jogsértő kereskedővel szemben alkalmazható szankciók (az üzlet ideiglenes bezáratása, a működési engedély visszavonása, illetve az üzlet azonnali bezáratása)

Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra az üzletet ideiglenesen bezárathatja. Ez a jegyző mérlegelési jogkörén alapul.

A jegyző nem mérlegelhet, azaz a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja, és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

 1. a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
 2. a kereskedő az üzlet ideiglenes bezáratásának időtartama alatt sem tesz eleget a jegyző határozatában foglaltaknak,
 3. a kereskedő veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,
 4. a kereskedő veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni. §

Üzlet működése során fizetendő illeték

Az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. §