Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozási formák

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozási formák közül itt ismerheti meg a közkereseti és betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, a közhasznú társaság, az egyéni vállalkozás (egyéni cég), valamint a családi gazdaság és az őstermelői vállalkozás legfontosabb jellemezőit.

Cikk:

Egyéni cég

Egyéni cég alapítása
Az egyéni cég bejegyzése
Az egyéni cég felelőssége
Hogyan alakítható át az egyéni cég gazdasági társasággá?
Az egyéni cég megszűnése

Egyéni cég alapítása

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

Az egyéni cégnek - a törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.

Az egyéni cégre és tagjára az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) jogi személyre vonatkozó általános szabályait és a gazdasági társaságok közös szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az alapításhoz közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat aláírásának legkorábbi napja az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követő nap. Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag - jogszabályok keretei között - szabadon állapíthatja meg.

Az alapító okirat szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ebben az esetben az alapító okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. A szerződésmintával készült alapító okiratra a közokiratba, vagy ügyéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell.

Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag a jogszabályok keretei között szabadon állapíthatja meg, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseitől azonban csak akkor térhet el, ha ezt a törvény megengedi.

Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt. §

Az egyéni cég bejegyzése

Az egyéni cégre, valamint az egyéni cég tagjára vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak.

Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elektronikus úton köteles eleget tenni.

Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre.

Az egyéni cég feletti törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el.

A tag korlátlanul felel az egyéni céggel szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak. §

Az egyéni cég felelőssége

Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul.

Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot meghaladja, a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat. A vagyoni betét értékéről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik.

Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot nem haladja meg, a jegyzett tőke csak pénzbeli hozzájárulás lehet.

A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani. §

Hogyan alakítható át az egyéni cég gazdasági társasággá?

Az egyéni cég a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. Az átalakulás során az egyéni cég köteles a számvitelről szóló törvény átalakulásra vonatkozó előírásait megfelelően alkalmazni. §

Az egyéni cég megszűnése

Az egyéni cég megszűnik, ha:

  1. az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
  2. elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
  3. elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
  4. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
  5. a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
  6. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Az egyéni cégre vonatkoznak a felszámolás, a végelszámolás, a kényszertörlés és a csődeljárás szabályai. §