Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 09. 30. 23:59 

IInformatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület előreláthatólag 2020. augusztus folyamán, a „Támogatási idő lekérdezése” felület pedig tervezetten 2020. szeptemberben lesz újra aktív. Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

 

A Földhivatal Online rendszerben 2020. szeptember 4-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

 

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozási formák

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2020. május 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozási formák közül itt ismerheti meg a közkereseti és betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, a közhasznú társaság, az egyéni vállalkozás (egyéni cég), valamint a családi gazdaság és az őstermelői vállalkozás legfontosabb jellemezőit.

Cikk:

Egyéni vállalkozás működése

Az egyéni vállalkozói tevékenység
Hogyan folytatható egyéni vállalkozói tevékenység?
Az egyéni vállalkozói igazolvány
Hogyan módosíthatók az egyéni vállalkozók adatai?
Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése
Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése

Az egyéni vállalkozói tevékenység

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, azzal, hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni.

Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell.

Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az "egyéni vállalkozó" megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Az egyéni vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg. A bejelentés alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a tevékenységet.

Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását - az ok bekövetkezésétől számított 90 napon belül - a Hatóságnál személyesen, postai úton vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján bejelenti.

Az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e törvényben meghatározottak szerint - az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül - a Hatóságnál személyesen, postai úton vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján bejelenti.

A tevékenység folytatásának kezdete az az egyéni vállalkozó halálát, illetve az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő nap. §

Hogyan folytatható egyéni vállalkozói tevékenység?

2010. január 1-jétől a vállalkozói tevékenység gyakorlásának nem feltétele a vállalkozói igazolvány, 2020-tól pedig meg is szűnt, elég az, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be. §

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, megszüntetésének bejelentése

 1. elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően vagy
 2. a Hatóságnál

kezdeményezhető.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével, valamint a változásbejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, elektronikus azonosítást követően kezdeményezhetők.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése iránti eljárás hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton nem folytatható le. §

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez a törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be.

A bejelentést

 1. a Hatóság útján vagy
 2. elektronikus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés)

kell megtenni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 1. a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy szálláshelyét, állampolgárságát, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok;
 2. a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint megjelölve;
 3. a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét;
 4. az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

A bejelentési űrlapnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a bejelentő mely adatai és milyen célból kerülnek be az egyéni vállalkozói nyilvántartásba és ezek közül melyek lesznek bárki számára megismerhető, nyilvános adatok.

A székhely, telephely, fióktelep fogalmára a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 2009. évi CXV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés során kitöltött bejelentési űrlap írásbeli jognyilatkozatnak minősül.

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről - a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó - automatikus visszajelzést kap.

Az adatok beérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót -azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg - nyilvántartásba veszi, és megküldi vagy a Hatóság közreműködésével átadja a 2009. évi CXV. törvény 9. §-ában meghatározott, a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti a fentiekben foglaltak végrehajtását.

A nyilvántartást vezető szerv a 2009. évi CXV. törvény 9. §-a szerinti értesítés megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásba vételről értesíti az állami adóhatóságot, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. §

Az egyéni vállalkozói igazolvány

2020. január 1-jétől megszüntetésre került az egyéni vállalkozói igazolvány, amelynek kiváltása már korábban sem volt kötelező.

Hogyan módosíthatók az egyéni vállalkozók adatai?

Az egyéni vállalkozó - természetes személyazonosító adatai, lakcíme és állampolgársági adata kivételével - a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban: változásbejelentési űrlap) a nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni. A változásbejelentési űrlapnak az egyéni vállalkozó családi és utónevét, nyilvántartási számát, valamint a megváltozott adatokat kell tartalmaznia. Az egyéni vállalkozó az állami adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges - külön törvényben rögzített - további adatokat a nyilvántartást vezető szerv útján is eljuttathatja az állami adóhatósághoz. §

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével, valamint a változásbejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően kezdeményezhetők. §

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére az alábbi eltérésekkel az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt a változásbejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni, amely a szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése alatt kizárólag székhelyének változását jelentheti be a nyilvántartást vezető szervnek.

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét a változásbejelentési űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelés záró napját bejegyzi az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és erről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot. §

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik

 1. ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a Hatóságnak vagy a nyilvántartó szervnek bejelenti, a bejelentés napján,
 2. ha az egyéni vállalkozó egyéni céget, vagy egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapított, vagy az egyéni cég tagjává vált, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, vagy ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,
 3. az egyéni vállalkozó halála napján,
 4. az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,
 5. ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat véglegessé válásának napján,
 6. a 2009. évi CXV. törvény 3. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjaiban meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén, a 19/B. §-ban foglalt összeférhetetlenség megállapításakor, valamint
 7. ha az egyéni vállalkozó a 2009. évi CXV. törvény 18. § (1) bekezdésben foglalt időpontig nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon.

A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha

 1. az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel,
 2. az egyéni vállalkozó a tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen. §, §