Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozói járulékok, díjak

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. augusztus 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozók által fizetendő járulékok és díjak körében elemezzük a társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és a munkaadói járulékokra vonatkozó szabályokat, valamint foglalkozunk az egészségügyi hozzájárulás és a környezetvédelmi termékdíj kérdésével is.

Cikk:

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett az a belföldi személy, aki nem biztosított és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra §

Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapozza meg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot. §

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig, vagy az egyéb jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjáig áll fenn. Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontja nem állapítható meg, a fizetési kötelezettség kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az elévülési idő utolsó napja. Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontjának meghatározása e törvény szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiánya miatt nem állapítható meg (így különösen az EGT-állampolgárok esetében), a belföldiség keletkezésének időpontja az irányadó. § A kötelezettség megszűnéséről a NAV értesítést küld.

A fizetési kötelezettségről a biztosítási jogviszony megszűnésének, vagy az egyéb jogosultság megszűnésének bejelentését köbvetően - a biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv folyamatos elektronikus adatátadás útján érkező jelzése alapján - az állami adó- és vámhatóság az átadást követő 8 napon belül tájékoztatást küld a fizetésre kötelezett természetes személynek. A tájékoztatás tartalmazza a fizetési kötelezettségre, továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tötvény (Ebtv.) szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó szabályokat. §

Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy nem teljesíti a fizetési kötelezettségét és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ szám) egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe. Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség nem teljesítéséből keletkező hátralékról szóló adatot átadja a biztosítotti nyilvántartás kezeléséért felelős szerv részére, amely ez alapján a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti. A biztosítottak nyilvántartás kezeléséért felelős szerv a TAJ szám érvényességét az állami adó- és vámhatóságnak a tartozás megfizetéséről vagy a fizetési kedvezmény engedélyezéséről szóló adatszolgáltatását követő naptól állítja vissza. A tartozás utólagos megfizetése nem eredményezi a TAJ szám visszamenőleges érvényességét. §

Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre nem kötelezett személy (így különösen az EGT más tagállamban biztosított személy) egészségügyi szolgáltatási járulék fizetés alapján vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást, akkor a természetes személy köteles az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit megtéríteni. Az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeinek megfizetésére az egészségbiztosítási szerv kötelezi a természetes személyt a közfinanszírozott szolgáltatótól beérkezett teljesítményjelentés alapján. Ha a kötelezett önként nem téríti meg a költségeket, a követelést az egészségbiztosítási szerv az állami adó- és vámhatóságnak adók módjára behajtandó köztartozásként átadja. A jogalap nélküli egészségügyi szolgáltatási járulék adószámlán előírt kötelezettség összegét az állami adó- és vámhatóság törli. Az egészségügyi szolgáltatási adószámláról a törlésből eredő túlfizetés csak akkor visszaigényelhető, ha az egészségbiztosítási szervnél a kötelezésre nem került sor, vagy a kötelezés alapján fizetendő díj igazoltan rendezésre került. §

Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.710 forint (napi összege 257 forint). §