Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozói járulékok, díjak

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. augusztus 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozók által fizetendő járulékok és díjak körében elemezzük a társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és a munkaadói járulékokra vonatkozó szabályokat, valamint foglalkozunk az egészségügyi hozzájárulás és a környezetvédelmi termékdíj kérdésével is.

Cikk:

Nyugdíjjárulék

A nyugdíjjárulék megfizetése
A nyugdíjjárulék mértéke
Járulékalapot képező jövedelem
Járulékalapot nem képező jövedelem

A nyugdíjjárulék megfizetése

A járulékokat havonta a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni. A járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni. §

A nyugdíjjárulék mértéke

A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. §

A foglalkoztató a foglalkoztatottat a járulékalapot képező jövedelme után - figyelemmel a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 32. §-ában foglaltakra is - terhelő társadalombiztosítási járulékot a járulékfizetésre vonatkozó eljárási szabályok szerint vonja le és fizeti meg. §

A kifizetőt terhelő ekho és a magánszemélyt terhelő különadó szociális hozzájárulási adónak minősül. §

Járulékalapot képező jövedelem

Járulékalapot képező jövedelem

 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás, a felszolgálási díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj,
 2. fentiektől eltérően, ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga,
  • az alapbér, de legalább a tárgyévet megelőző év július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset, vagy
  • a tevékenység ellenértékeként a tárgy hónapban megszerezett - munkaviszony esetében a tárgyhónapra elszámolt - jövedelem, ha az nem éri el az alapbér összegét. §

Járulékalapot nem képező jövedelem

Nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját

 1. a foglalkoztató által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege,
 2. a jövedelmet pótló kártérítés, keresetpótló járadék, ide nem értve a munkavégzés ellenértékeként (különösen elmaradt munkabér, végkielégítés címén) kapott, juttatott járulékalapot képező jövedelmet,
 3. a szerzői jogi védelem alatt álló mű felhasználására, a szabadalom és kiegészítő oltalmi tanúsítvány tárgyát képező találmány, a növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta, a használati- és formatervezési mintaoltalom alatt álló minta, valamint az azonosításra alkalmas módon rögzített vagyoni értéket képviselő műszaki vagy szervezési ismeret, tapasztalat mint védett ismeret hasznosítására irányuló felhasználási vagy hasznosítási szerződés (licenciaszerződés) alapján a felhasználás vagy hasznosítás jogának ellenértékeként kifizetett díj, valamint a találmányi díj, az alkalmazotti találmány hasznosítására való jog ellenében járó díj, a szolgálati és alkalmazotti növényfajta, a szolgálati és alkalmazotti használati- és formatervezési minta tekintetében a nemesítőt, a feltalálót és a szerzőt megillető díj,
 4. a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat,
 5. az a jövedelem, amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban a Tbj. 3. §, és a 17-19. § alapján nem állt fenn biztosítási jogviszony, függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától,
 6. a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási járadék, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítés és egészségkárosodási járadék. §