Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Partnereink!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér „EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem” tárgyban indítható kérelme kapcsán az e-aláírás szolgáltatásban fellépő hiba miatt a hatósági döntések kiadása vonatkozásában az elektronikus ügyintézés szünetel. 

A hiba elhárítása alatt ügyfeleinknek lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

Kérdés esetén az EESZT Kontakt Center tud felvilágosítást nyújtani.

A hiba észlelésének időpontja: 2021.01.12.

MORZSÁK

TARTALOM:Anyakönyvek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2021. február 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az általános szabályok után az egyes anyakönyvi kivonatokra vonatkozó eljárásokat mutatjuk be. A születési anyakönyv a születés tényét bizonyító okirat. Írásunkból kiderül, kik kötelesek a születés bejelentésére, mit tartalmaz a születési anyakönyvi kivonat, valamint melyek az eljárás lefolytatására jogosult hatóságok. Ugyanezen rendszer szerint mutatjuk be a házassági és a halotti anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatos eljárási kérdéseket, továbbá foglalkozunk a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezésével is.

Cikk:

Születési anyakönyvi kivonat

Illetékesség
Bejelentés
A születési anyakönyvi kivonat
Kell-e fizetni az anyakönyvi kivonat kiállításáért?

Illetékesség

A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.

A születést - ha az mozgó járművön történt - az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek az illetékességi területén az anya a járművet elhagyta.

Többes születéskor mindegyik gyermek születését az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek az illetékességi területén az utolsó gyermek született.

Ismeretlen szülőktől származó gyermek születését az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek az illetékességi területét a gyámhatóság a határozatában születési helyként megjelölte. §

Bejelentés

A születést anyakönyvezés céljából - legkésőbb az azt követő első munkanapon - az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja - az anyakönyvvezető által beszerzendő okiratok kivételével - mindazokat az adatokat, amelyek rendelkezésére állnak és a születés anyakönyvezéséhez szükségesek. Születésnél a bejelentésről az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.

A születés tényét és időpontját szülész-nőgyógyász szakorvos, a haláleset tényét és időpontját orvos által kiállított bizonyítvány igazolja. A születés tényét tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja.

Az intézetben történt születés esetén az egészségügyi szolgáltató él bejelentéssel - az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren és az elektronikus anyakönyvi rendszeren keresztül haladéktalanul - az illetékes anyakönyvvezető felé.

Az intézeten kívüli születést a szülő, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy jelenti be.

Ha az anya a személyazonosságát sem a születéskor, sem annak bejelentését követő 30 napon belül nem igazolja, és a gyermeket a kórházban felügyelet nélkül hagyja, a gyermeket ismeretlen szülőktől származó talált gyermeknek kell tekinteni.

Ha az intézeten kívüli születésnél az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy nem működött közre, a születés szülész-nőgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás alapján anyakönyvezhető. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosításra alkalmas adatait, a szülés, a születés tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a gyermek születési nemét.

Ha a bíróság

 1. az apasági vélelem megdöntése iránti perben az anyakönyvbe apaként bejegyzett személy apaságát megdönti,
 2. az apaság megállapítása iránti perben az érintett személy apaságát megállapítja, vagy
 3. az anyasági perben megállapítja, hogy a gyermek anyja nem a születési anyakönyvbe anyaként bejegyzett személy,

a bíróság értesíti a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt.

Az értesítés tartalmazza

 1. az apa vagy az anya természetes személyazonosító adatait,
 2. a gyermek születésének helyét és időpontját, valamint
 3. az apaság vélelme megdöntésének, az apaság megállapításának vagy az anyaság negatív megállapításának a tényét. §

A születési anyakönyvi kivonat

A születési anyakönyvi kivonat tartalmazza

 1. a gyermek
  • születési családi és utónevét,
  • nemét,
  • születési helyét és idejét,
  • származási helyét,
 2. az apa és az anya születési családi és utónevét,
 3. a bejegyzett személy halálának tényét, helyét és idejét,
 4. a gyermek és a szülők igazolt nem magyar állampolgárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar állampolgárságának megszerzését vagy megszűnését,
 5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti nyilatkozat esetén annak tényét és a vér szerinti szülő vagy szülők 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adatát, vagy - ha a papír alapú anyakönyvbe az örökbefogadás tényét jegyezték be - az örökbefogadás tényét, valamint az örökbefogadó szülő vagy szülők 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) és bi) alpontjában foglalt adatait,
 6. az örökbefogadott gyermek magyar állampolgárságát, ha nem magyar állampolgár szülők fogadták örökbe,
 7. a hontalan szülők Magyarországon született gyermeke magyar állampolgárságának tényét. §

Kell-e fizetni az anyakönyvi kivonat kiállításáért?

2021-től a születéssel kapcsolatos eljárás és az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes. §