Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gépjármű vezetői engedély

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Megismerhetik a vezetői engedélyek fajtáit (pl. az ideiglenes vezetői engedély), a vezetői engedély egyes kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek kibocsátásának eljárását.

A gépjárművezetői blokkban a vezetői engedélyek (jogosítvány) megszerzéséről és a járművezető egészségi alkalmassági vizsgálatáról, annak esedékességéről is szó esik.

Cikk:

Vezetői engedélyek (jogosítvány)

Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt)?
Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez?
Ki nem kaphat vezetői engedélyt?
A vezetői engedélyek fajtái
Vezetői engedély
A nemzetközi kategóriák:
Nemzeti kategóriák:
Ki számít kezdő vezetőnek, és milyen szabályok vonatkoznak rá?
Kezdő vezetői engedély
A vezetői engedély érvényessége
A vezetői engedély kiadása
Az ügyintézés
Mi történik, ha lejár az egészségügyi alkalmasság időtartama?
Kell-e fizetni a jogosítvány kiállításáért?

Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt)?

Vezetői engedélyt csak olyan személynek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17-19. § alapján jár el.

A magyarországi szokásos tartózkodási hely meglétének ellenőrzése érdekében a vezetői engedély kiállítása ügyében eljáró hatóság vizsgálja, hogy

 1. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy rendelkezik-e érvényes magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
 2. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személy rendelkezik-e legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel.

Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában az (1) bekezdésben foglaltak szerinti magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak. Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha a lakcím vagy az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány érvényessége alapján a kérelmező nem jogosult legalább 185 napot Magyarország területén tartózkodni.

Ha az ügyfél szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, abban az esetben igazolnia kell ezt a tényt a vezetői engedély iránti kérelem benyújtásakor.

A külföldön megszerzett vezetői engedély cseréjére, vagy - harmadik ország hatósága által kiadott okmány esetében - honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező nem Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. Az adott járműfajtára külföldön megszerezett vezetési jogosultság kizárólag az e jogosultságot tartalmazó külföldi vezetői engedély cseréje vagy honosítása útján jegyezhető be a magyar vezetői engedélybe. §

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez?

Jogosítványt az kaphat, aki

 1. betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz (személyautónál 17 év) §;
 2. a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet §;
 3. sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a műszaki, a rutin és a forgalmi vizsgát;
 4. rendelkezik az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegélynyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott);
 5. a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas;
 6. az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel §;
 7. az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel. §

Ki nem kaphat vezetői engedélyt?

Járművezetésre jogosító okmányt nem kaphat, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt:

 1. akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig (kivéve a törvényben meghatározott eseteket);
 2. akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára;
 3. akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság végleges határozatával elrendelte, annak időtartama alatt,
 4. akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
 5. akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat véglegessé válásától kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,
 6. akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig,
 7. akit a IV. pályaalkalmassági kategóriában járművezetésre pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítettek, az alkalmasság igazolásáig. §

A vezetői engedélyek fajtái

A járművezetésre jogosító okmányoknak - ezért nevezik a köznyelvben jogosítványnak őket - két fajtája van:

 1. a vezetői engedély,
 2. a nemzetközi vezetői engedély. §

A járművezetési jogosultság igazolására alkalmas további dokumentumok:

 1. a vezetői engedély igénylésétől az új vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 30 napig
  • a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap,
  • az elektronikus ügyintézési ponton keresztül sikeresen benyújtott vezetői engedély pótlás iránti kérelemről az elektronikus ügyintézési pont által kiállított bizonylat;
 2. a külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarország területén történő
  • eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,
  • elvesztése vagy megsemmisülése esetén a bejelentésről szóló jegyzőkönyv,

és a vezetői engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított, a vezetői engedély adataira, érvényességére és a vezetési jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig;

 1. az érvényes magyar vezetői engedély
  • eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,
  • elvesztése vagy megsemmisülése esetén a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig. §

Vezetői engedély

A vezetői engedély különböző kategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít, amelyeket a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. és a 2. melléklete tartalmaz. §

A nemzetközi kategóriák:

 1. "AM" kategória :
  • Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
  • kétkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
  • háromkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
  • Könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege kevesebb 425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3≥-nél a külső gyújtású motorok esetében;
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4-6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
 2. folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4-6 kW-nál elektromos motorok esetében.
 3. "A1" kategória
  • olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg
 4. "A2" kategória
  • olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át
 5. "A" korlátozott kategória
  • legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár
 6. "A" kategória
  • olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az "A1" és "A2" alkategóriába, az "A" korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja

Gépjárművek:

 1. "B1" kategória
  • négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel
 2. "B" kategória
  • a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
  • b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg
  • c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg
 3. "BE" kategória
  • "B" kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg
 4. "C1" kategória
  • nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
 5. "C1E" kategória
  • "C1" kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá
  • olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a "B" kategóriába tartozik, pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg
 6. "C" kategória
  • nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
 7. "CE" kategória
  • a "C" kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
 8. "D1" kategória
  • a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; "D1" kategóriába tartozó gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
 9. "D1E" kategória
  • "D1" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
 10. "D" kategória
  • a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek; a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
 11. "DE" kategória
  • "D" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
 12. "TR" trolibusz
  • meghatározása nemzeti kategóriáknál

Nemzeti kategóriák:

 1. "K" kategória
  • kerti traktor
  • állati erővel vont jármű
 2. "T" kategória
  • mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi
  • lassú jármű és pótkocsi
  • kerti traktor
  • állati erővel vont jármű hajtására
  • segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót" is)
  • segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
  • kétkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
  • háromkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
  • könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem több 425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében;
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos motorok esetében.
 3. "M" kategória
  • segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
  • kétkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
  • háromkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
  • könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem több 425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos motorok esetében;
  • állati erővel vont jármű hajtására
  • kerti traktor (16. életév betöltése után)
 4. "TR" trolibusz
  • trolibusz
  • mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
  • segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
  • kétkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
  • háromkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
  • könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem több 425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos motorok esetében;
  • lassú jármű és pótkocsi
  • kerti traktor
  • állati erővel vont jármű hajtására
 5. "V" kategória
  • kerti traktor
  • állati erővel vont jármű hajtására §

A nemzeti kategóriás jogosítványoknak az a sajátossága, hogy ezekkel csak belföldön lehet a meghatározott járműveket vezetni, igaz az ilyen jogosítvánnyal rendelkezőknek nem kell kezdő vezetői minősítéssel járó, két éves próbaidőt kiállniuk.

A vezetői engedélyben többféle kód szerepel, így jelzik például a "kezdő vezetői engedély" minősítés lejártának határidejét, az állampolgársági adatot, az egészségi feltételeket, illetve az egészségi állapotból következő korlátozásokat.

Ki számít kezdő vezetőnek, és milyen szabályok vonatkoznak rá?

Kezdő vezetői engedély

A kezdő vezetői engedéllyel az "AM", az "A" és az "A" korlátozott kategóriára, továbbá az "A1", az "A2" és a "B1" kategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a "B", a "C" és a "D" kategóriára, továbbá a "C1" és a "D1" kategóriára érvényesített bejegyzéssel - a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével - pótkocsi nem vontatható.

Az első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az "AM", az "A" és az "A" korlátozott kategóriára, továbbá az "A1", az "A2" és a "B1" kategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a "B", a "C" és a "D" kategóriára, továbbá a "C1" és a "D1" kategóriára érvényesített bejegyzéssel - a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével - pótkocsi nem vontatható. §

A "kezdő vezetői engedély" minősítés meghosszabbodik, ha

 1. a "kezdő vezetői engedély" időbeli hatályának időtartama alatt elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt a vezetői engedély jogosultját a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerősen eltiltja a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a kategóriától, vagy
 2. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényben meghatározott ponthatár "kezdő vezetői engedély" minősítés időbeli hatályának időtartama alatt történt elérésének vagy meghaladásának következtében a vezetői engedély jogosultja vezetési jogosultságának szünetelését a közlekedési igazgatási hatóság véglegessé vált döntésével elrendeli.

A kezdő vezetői engedély minősítés időtartamának meghosszabbodása a döntés jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától a vezetési jogosultság szünetelésének és a vezetői engedély visszavonásának megszűnését követő két évig tart. §

A vezetői engedély érvényessége

A vezetői engedély a személyazonosság igazolására a kiállításától számított tíz évig, a 65. életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas, de ez nem jelenti azt, hogy ennek birtokában vezethetünk is. §

A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:

 1. a vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági időpontig, de
  • a C1, a C1E, a C, a CE, a D1, a D1E, a D és a DE vezetői engedély kategóriák esetében a vezetői engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig,
  • egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében legfeljebb tíz évig (ez esetben a határidő az egészségi alkalmassági vélemény alapján a vizsgált személy határidőt követő első születésnapjának időpontjáig túlléphető),
 2. az egészségi alkalmassági vizsgálat nélkül is vezethető kategóriákra a vezetői engedély érvényességi időpontjáig, de legfeljebb a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig. §

Az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki

 1. az 50. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;
 2. az 50. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként;
 3. a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként;
 4. a 70. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni. §

A 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki

 1. a 60. életévét nem töltötte be, 5 évenként;
 2. a 60. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni. §

A közúti járművezető a fent meghatározott időnél korábban, soron kívül egészségi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni, ha

 1. a jogszabályban meghatározott szervek (személyek) kezdeményezésére az egészségi alkalmasságát megállapító szerv erre felszólította,
 2. eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt,
 3. látásélességében szemüveggel nem javítható rosszabbodás, vagy hallásában a forgalom menetének észlelését zavaró csökkenés állott be, vagy
 4. súlyos hipoglikémia fordult elő,
 5. egészségi állapotában olyan állapotromlást észlel, amely a közúti járművezetésre átmenetileg vagy véglegesen egészségi szempontból alkalmatlanná teheti, illetve azt befolyásolhatja. §

Az egészségi alkalmassági vizsgálat határidejét az 1. alkalmassági csoport esetében úgy kell megállapítani, hogy annak hónapja és napja megegyezzen a vizsgált személy születésének hónapjával és napjával. §

A vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiállítása iránti kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen kell benyújtani

 1. a külföldi vezetői engedély cseréje, honosítása vagy visszahonosítása,
 2. a vezetői engedély automatikus kiállításának visszautasítása és
 3. a vezetői engedély automatikus kiállításának ügyfél által elhárítható akadálya

esetén. §

Az okmányiroda a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő (ezt érdemes elolvasni, mert ez alapján jegyzik be a személyi adatokat az új dokumentumba). A vezetői engedély iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról fényképet készítenek. §

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályait a vezetői engedély kiadására irányuló hatósági eljárásban a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. §

Az ügyintézés

Az elkészült vezetői engedélyt a Nyilvántartó a kérelmező részére - a jogszabályban foglalt kivétellel - postai úton küldi meg az ügyfél által megadott belföldi kézbesítési címre. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított hatvan napig őrzi meg, ezt követően selejtezi és az erre feljogosított adatkezelőnek megsemmisítésre megküldi.

Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Nyilvántartónál is, amely hatóság az okmányt a kiállítástól számított hatvan napig őrzi meg, és az ez idő alatt át nem vett okmányt selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozó részére megsemmisítésre megküldi.

Az átvétel módját és helyét az ügyfélnek a vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges nyilatkozatok megtételekor, vagy személyes eljárás esetén a kérelem benyújtásakor kell meghatároznia.

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet és a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet idején az elkészült vezetői engedély kizárólag postai úton, hivatalos iratként kerül kézbesítésre az ügyfeleknek.

Az elkészült vezetői engedély postai úton történő megküldése nem kérhető abban az esetben, ha az ügyfél a vezetői engedély kiállítása alapjául szolgáló előző vezetői engedélyét az új okmány kézhezvételéig visszakapja. Ebben az esetben az okmány csak a közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Nyilvántartónál vehető át. §

Mi történik, ha lejár az egészségügyi alkalmasság időtartama?

Amennyiben az egészségügyi alkalmasság időtartama lejár - akár régi, akár új típusú vezetői engedélyről van szó -, a jogosítványt ki kell cseréltetni.

Kell-e fizetni a jogosítvány kiállításáért?

Igen, a vezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint, de az első vezetői engedély esetén illetékmentes. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint. § §

 1. A nemzetközi vezetői engedély kiállításának díja 2300 forint §;
 2. A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosításának díja 6200 forint. §

Nem esik közteherfizetési kötelezettség alá, ha az eljárás kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése, döntése miatt vált szükségesség és az okmány gyártáshibája, valamint a tároló elem hibás adattartalma vagy nem megfelelő működése miatt kezdeményezett hatósági eljárás. §

A fenti illetékek, illetve igazgatási szolgáltatási díjak befizetésére lehetőség van a postán csekken, vagy a kormányablakban bankkártya (POS terminál) használatával.