Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gépjármű vezetői engedély

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2021. április 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk

Megismerhetik a vezetői engedélyek fajtáit (pl. az ideiglenes vezetői engedély), a vezetői engedély egyes kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek kibocsátásának eljárását.

A gépjárművezetői blokkban a vezetői engedélyek (jogosítvány) megszerzéséről és a járművezető egészségi alkalmassági vizsgálatáról, annak esedékességéről is szó esik.

Cikk:

Járművezető egészségi alkalmassági vizsgálata

Az első fokú vizsgálat
Az alkalmassági vizsgálat feltételei
A vizsgálat eredménye
Feltételes és korlátozott alkalmasság
Az alkalmatlanság megállapítása
Egyéb megállapítások
A másodfokú vizsgálat
A másodfokú vizsgálat elvégzése
A másodfokú vizsgálat eredménye

A járművezetésre jogosító okmányok megszerzésének és érvényességének feltétele, hogy az okmányok tulajdonosai - a jogszabályban előírt - egészségi alkalmassági feltételeknek is megfeleljenek. Ezért a járművezetésre jogosító okmányok első megszerzését megelőzően, majd az okmány megszerzését követően meghatározott időközönként a járművezető köteles orvosi vizsgálaton részt venni (előzetes és időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat).

Az egészségi alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a közúti járművezető jelölt, illetőleg a közúti járművezető a közúti járművezetésre egészségi állapota alapján alkalmas; továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség fennállása, vagy egészségi állapotában (testi vagy érzékszervi) bekövetkezett változások esetén is az adott kategóriára érvényes gépjárművezetői engedélyt kaphat. §

Az első fokú vizsgálat

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek:

Az 1. alkalmassági csoportba tartozó személy esetén a vizsgált személy választott háziorvosa, a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti háziorvos, a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa, vagy a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa.

A 2. alkalmassági csoportba tartozó személy esetében a vizsgált személy választott háziorvosa, vagy a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa, vagy a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa.

A fentiekben foglaltakon túl az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek lehetnek:

 1. a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálat által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy e szervek állományában teljesít szolgálatot vagy ilyen szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll;
 2. a MÁV Kórház és Rendelőintézet (Szolnok) és a Vasút-egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Társaság által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy a vasutas biztosítottak köréről és a vasút-egészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről szóló rendelet hatálya alá tartozik. §

Az előzetes és az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot az e célra szervezett szakértői bizottság végzi, akkor ha

 1. a közúti járművezetőjelöltnél, illetőleg a közúti járművezetőnél a közúti járművezetéshez művégtag használata szükséges;
 2. a közúti járművezetőjelölt vagy a közúti járművezető csak meghatározott típusú vagy a számára szükséges módon átalakított, illetőleg segédberendezéssel ellátott közúti járművel lehet alkalmas közúti járművezetésre;
 3. a közúti járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető az egyik szemre teljes funkcionális látásvesztést szenvedett vagy csak az egyik szemét használó kérelmező esetében az egészségi alkalmasság akkor állapítható meg, ha legalább 0,5-ös - szükség esetén korrekciós lencsével segített - látásélességgel rendelkezik és szemész szakorvos igazolja, hogy az egyik szemmel látás már elég hosszú ideje fennáll ahhoz, hogy lehetővé vált az alkalmazkodás, illetve a szem látómezeje normális (1. melléklet 1.1.6. pontja);
 4. a közúti járművezető-jelölt hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t.

A hallássérült közúti járművezetők időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatát a háziorvos vagy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa végzi el, 3 hónapnál nem régebbi audiológiai vizsgálati eredmény alapján. Jelentős állapotromlás esetén a háziorvos és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa kérheti, hogy a gépjárművezetői alkalmasságot szakértői bizottság állapítsa meg. Azon közúti járművezetők esetében, akiknek állapota végleges, a háziorvos vagy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az alkalmasságot a korábbi hallásállapotra vonatkozó szakvélemény figyelembevételével állapítja meg.

Első fokú szakértői bizottságként az orvosszakértői szervnek a külön jogszabály alapján meghatározott első fokú szakértői bizottsága jár el. Mind az első fokú, mind a másodfokú szakértői bizottság a közlekedési hatóság részéről közúti jármű műszaki szakértővel egészül ki.

A szakértői bizottságok közúti jármű műszaki szakértő tagjait a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja jelöli ki. A bizottságok nem orvos tagjai az érdekelt általános, illetőleg szakorvosi vizsgálatánál nincsenek jelen, azonban a közúti járműnek a vizsgált személy testi állapotához igazodó átalakítása vizsgálatában és megállapításában részt vesznek.

A fent meghatározott esetekben a szakértői bizottság határozatában megállapítja a közúti járművezetés műszaki feltételeit a szükséges korlátozások és feltételek, valamint a hozzájuk tartozó kódok és alkódok megjelölésével.

A szakértői bizottság az egészségi alkalmasságot csak abban az esetben állapíthatja meg, ha a közúti járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető a szakértői bizottság nem orvos tagja(i) előtt a gyakorlatban vagy gépjármű szimulátoros vizsgálat során előzetesen bizonyítja, hogy az egészségi állapotát kompenzáló segédberendezéseket, szerkezeteket biztonságosan kezelni tudja.

A szakértői bizottságok eljárására egyebekben az első fokú egészségügyi szervekre és az orvosi alkalmasságot másodfokon vizsgáló bizottságokra vonatkozó rendelkezések az irányadók. §

Az alkalmassági vizsgálat feltételei

A vizsgálat csak abban az esetben végezhető el, ha vizsgálatot kérő személy bemutatja a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ számát) igazoló hatósági igazolványát (TAJ-kártya) vagy bizonyítványát, valamint a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja a személyi igazolványával vagy egyéb erre alkalmas okirattal.

A gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat térítési díj ellenében igénybe vehető egészségi szolgáltatás, ezért - mind az első, mind a második fokú - vizsgálatért az életkortól és a vizsgálat fokától függően díjat kell fizetni.

Az első fokú orvosi vizsgálat

 1. 50 éves kor alatt 7200 forint,
 2. 50 és 60 éves kor között 4800 forint,
 3. 60 és 70 éves kor között 2500 forint,
 4. 70 éves kor felett 1700 forint. §

Ha a díjat a vizsgálatra jelentkező személy a helyszínen, készpénzben fizeti ki, az orvos köteles erről nyugtát adni.

Nem végezhető el az egészségi alkalmassági vizsgálata, ha a vizsgálandó személynél a vizsgálat eredményét hátrányosan befolyásoló egészségi állapot áll fenn, annak megszűnéséig. §

A vizsgálat eredménye

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szerv az előzetes alkalmassági vizsgálat eredményét, az időszakos, illetve az esetleges soron kívüli vizsgálat időpontját írásban közli a vizsgált személlyel, tanuló esetén, ha az oktatási intézmény keretében a közúti járművezetés elsajátítása kötelező, az oktatási intézménnyel is.

Az elsőfokú egészségügyi szerv az időszakos vagy a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot követően 2 példányban a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 2. melléklete szerinti tartalmú véleményt állítja ki és meghatározza a következő időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat időpontját. §

Az okmányirodában a vezetői engedély kiállításakor az alkalmassági véleményt be kell mutatni. Ez alapján állapítják meg a járművezetői engedély érvényességi idejét, és jegyzik be az egészségi alkalmassággal kapcsolatos feltételeknek és korlátozásoknak megfelelő kódokat a vezetői engedélybe.

Feltételes és korlátozott alkalmasság

Az alkalmasságot feltételekkel is megállapíthatja az orvos. Erre akkor kerül sor, ha a járművezető csak gyógyászati segédeszköz (pl. művégtag) vagy a járműben a szokásostól eltérő kezelő berendezés (pl. automata tengelykapcsoló, kézi működtetésű gáz vagy fék) használatával alkalmas a vezetésre. §

Az alkalmasság bizonyos korlátozásokkal (pl.: sebességkorlátozás) is megállapítható. A korlátozásokat a járművezető egészségi állapota vagy a jármű átalakítása miatt azért kell elrendelni, mert a járművezető csak így tud biztonságosan részt venni a közlekedésben. §

Az alkalmatlanság megállapítása

Az elsőfokú egészségügyi szerv a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményező szervet megállapításairól írásban értesíti. Alkalmatlanság megállapítása esetén a vizsgálat eredményéről a járművezető lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot értesíteni kell. §

Az orvos azonban ebben az esetben is megállapíthatja az újabb egészségi alkalmassági vizsgálat időpontját, annak figyelembe vételével, hogy a vizsgált személy állapotában előreláthatóan mikor következik be olyan mértékű javulás, amikor az alkalmassága már megállapítható lesz. Ha az orvos ilyen időpontot nem jelöl meg, a járművezető is kérheti a soron kívüli vizsgálat elvégzését, de ennek feltétele, hogy orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia az olyan mértékű állapotjavulását, amelyre tekintettel feltehetőleg alkalmasnak fogják nyilvánítani. §

Egyéb megállapítások

Előfordulhat, hogy a járművezetőt egészségileg alkalmasnak találják, de a vizsgálat feltár valamilyen - az alkalmasságot nem befolyásoló - szervi elváltozást. Ha ezt a biztonságos vezetés érdekében feltétlenül ismerni kell, az orvos köteles erről tájékoztatni a megvizsgált személyt. §

Ezen felül a vizsgálat tapasztalatai alapján az orvos akár előzetes, illetve rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatot is elrendelhet. §

A másodfokú vizsgálat

Az első fokú orvosi megállapítás felülvéleményezését, a vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél lehet írásban kérni. Erről a kérelmezőt - a vélemény részeként - írásban tájékoztatni kell.

A felülvéleményezési kérelem benyújtására az érintett személy, illetve a

 1. a közúti járművezető munkáltatója, ha a munkavállaló munkaköre ellátásával kapcsolatban közúti járművet vezet;
 2. a pályaalkalmasságot vizsgáló szerv;
 3. bármely orvos;
 4. az orvosszakértői szerv

jogosultak. §

A másodfokú vizsgálat elvégzése

A kérelmet a vizsgálatot első fokon elvégző orvoshoz (vagy szervhez) kell eljuttatni. Az orvos ezt követően beutalót állít ki, és megküldi ezt az alkalmasságot másodfokon vizsgáló bizottságnak. §

Másodfokon a vizsgálatot az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes első fokú szakértői bizottsága végzi.

Ha a vizsgált személy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a nemzetbiztonsági szolgálat állományában teljesít szolgálatot vagy ilyen szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, és elsőfokon a vizsgálatot az ezen szervek által kijelölt orvos végezte, akkor másodfokon ezen szervek megfelelő másodfokú szakértői bizottsága jár el.

Általános szabály, hogy a másodfokú véleményezésben az első fokon eljáró orvosok nem vehetnek részt.

A másodfokú vizsgálatot ugyanolyan feltételekkel lehet elvégezni, mint az első fokút, de a vizsgálatért fizetendő térítési díjak magasabbak:

 1. 40. életév betöltése előtt 10 800 forint;
 2. 40 és 60 év között 7200 forint;
 3. 60 és 70 év között 4800 forint;
 4. 70 éves kortól 3200 forint. §

A másodfokú vizsgálat eredménye

A felülvizsgálati véleményt a bizottság vezetője közli

 1. az érintett személlyel,
 2. a felülvéleményezést kérővel és
 3. a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatósággal, és

- alkalmas minősítés esetén - a járművezetésre jogosító okmány érvényesítéséhez szükséges véleményt kiállítja. §