Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Hatósági engedélyek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A hatósági engedélyek témakörében a hatósági erkölcsi bizonyítvány, az egyéni vállalkozói igazolvány, a fegyvertartási engedély esetében azzal foglalkozunk, hogy hol, milyen hatóság, milyen tartalommal jogosult kiadni ezeket az engedélyeket. Külön ejtünk szót a közterület használati hozzájárulásról.

Cikk:

A közterület-használati hozzájárulás

Mi számít közterületnek?
Kihez kell fordulnunk, ha közterület-használati hozzájárulást kívánunk kérni?
Engedély a hulladék közterületen történő tartós elhelyezésére
Engedély szükségessége építőanyag tárolásakor
Az eljárás menete
A közterület-használati díj
Jogorvoslati lehetőség
A közterület-felügyelő intézkedése

Közterület-használati engedély kiadását akkor kell kérelmezni, amikor az ingatlan-nyilvántartásban közterületként meghatározott területen építkezést vagy más olyan tevékenységet kívánunk folytatni, amellyel a közterületet átmenetileg magáncélra használjuk fel (például: hirdetőtábla elhelyezése, árusítás, vendéglátóipari előkert létesítése, tehergépjármű tárolása stb.).

Fontos tudni, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. §

Korábban a közterület-használat engedélyezéséről az egész ország területére vonatkozóan egységes jogszabály rendelkezett (22/1970. (XI. 18.) ÉVM-KPM együttes rendelet), amely azonban 1994-ben hatályát vesztette. Ma már a helyi önkormányzatok - a régi országos szabályozást alapul véve - önkormányzati rendelet formájában szabályozzák ezt a kérdéskört.

Mi számít közterületnek?

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. §

Kihez kell fordulnunk, ha közterület-használati hozzájárulást kívánunk kérni?

A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át.

Ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és - az alábbi kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

Ha a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság, a társulás vagy a jegyző eljárási kötelezettségét önkormányzati hatósági ügyben elmulasztotta, a kormányhivatal felhívja a mulasztó tisztségviselőt vagy testületet, hogy a felhívásban megállapított határidőn - legfeljebb huszonegy napon - belül folytassa le az eljárást. §

Törvény vagy önkormányzati rendelet az önkormányzati hatósági ügy intézésére további szabályokat állapíthat meg. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározott kötelezettségek elmulasztása esetére közigazgatási szankciót állapíthat meg, a bírság felső határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani. A kiszabott bírság összege a helyi önkormányzat saját bevétele. §

Engedély a hulladék közterületen történő tartós elhelyezésére

Engedély szükségessége építőanyag tárolásakor

Főként a nagyobb városok önkormányzati rendeletei általában területi kategóriákra bontják a települést. Az építőanyag tárolása az "extra" területi kategóriában (pl. a település belvárosának számító részén) minden esetben engedélyköteles szokott lenni, a kevésbé frekventált övezetben pedig egy-két napig, vagy a külső területeken akár több hétig sem kell engedélyt kérni. Általánosságban elmondhatjuk, hogy amennyiben az építőanyagot rövid időn belül felhasználjuk, az esetek döntő többségében, a település jelentős részén nem kell közterület-használati engedélyért folyamodni. Közterület-használati engedélyt meghatározott időre lehet kapni, amely idő eltelte után új kérelmet kell benyújtani.

Az eljárás menete

A polgármesteri hivatalban általában egy nyomtatványt kell kitöltenie a kérelmezőnek, illetve az esetlegesen szükséges egyéb dokumentumot is csatolnia kell. Ilyen lehet például a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozata, ha az építőanyagot közút közelében helyezné el (pl. megyei közútkezelő kht. engedélye).

Építőanyag tárolása esetén speciális feltétel is előfordulhat, így például egyes önkormányzatok területén csak abban az esetben kaphatunk engedélyt, ha a telken belül nincs lehetőség tárolásra. A nagyobb városok belső részén főként csak kalodában tárolható építőanyag, törmelék elhelyezését pedig csak konténerben engedélyezik.

A közterület-használati díj

A használt terület városon belüli fekvésétől és nagyságától függ a közterület-használati díj összege, melyet az önkormányzati rendeletek melléklete határoz meg.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

Fellebbezésnek van helye

  1. - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy
  2. rendvédelmi szerv helyi szerve

hozta.

Nincs helye fellebbezésnek, ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést. §

Ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és - az alábbi rendelkezés kivételével - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

Ha a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság, a társulás vagy a jegyző eljárási kötelezettségét önkormányzati hatósági ügyben elmulasztotta, a kormányhivatal felhívja a mulasztó tisztségviselőt vagy testületet, hogy a felhívásban megállapított határidőn - legfeljebb huszonegy napon - belül folytassa le az eljárást. §

Az ügyfél - az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Ha a jogsértés megszüntetésére felszólító ügyészi felhívásban megállapított határidő eredménytelenül eltelt, az ügyész közigazgatási pert indíthat a hatóság véglegessé vált döntése ellen, vagy a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén a hatóság eljárásra kötelezése iránt. §

A közterület-felügyelő intézkedése

A közterület használatára vonatkozó végleges határozatban, tulajdonosi (kezelői) hozzájárulásban foglaltak megszegése vagy elmulasztása esetén a felügyelő köteles felhívni a kötelezettet az előírások betartására. §