Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Személyi okmányok, nyilvántartás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. július 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az államigazgatás számos területén találkozhat az olvasó különböző okmányokkal, okiratokkal, amelyek általában valamilyen jogosultságot vagy adatot igazolnak. Részletezzük, hogy kinek kell vagy lehet ezeket az igazolványokat (pl. személyi igazolvány, adóigazolvány, TAJ-kártya, lakcímkártya, diákigazolvány), okiratokat kiváltania, milyen hatóságoknál szerezhetők be az iratok, milyen eljárás keretén belül, és mennyi illetéket kell fizetnünk az igazolványok, okiratok kiadásáért. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás kapcsán betekintést kap az olvasó, hogy kiknek az adatait tartalmazza a nyilvántartás és hogyan lehet innen szolgáltatásokat igénybe venni.

Cikk:

A diákigazolvány

Ki kaphat diákigazolványt?
A diákigazolvány típusai és tartalma
Ideiglenes diákigazolvány
Hol és hogyan igényelhető diákigazolvány?
Mi a teendő az igazolvány elvesztése esetén?
Mi a teendő lakcímváltozás vagy más adatváltozás esetén?
Meddig érvényes a diákigazolvány?
Hogyan érvényesítik a diákigazolványt?
Milyen kedvezmények járnak a diákigazolvány alapján?
Utazási kedvezmények diákigazolvánnyal

2022. július 1-jétől az oktatási igazolvány fajtái a diákigazolvány és a pedagógusigazolvány. §

Ki kaphat diákigazolványt?

Diákigazolványra jogosult

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerinti iskolai feladatot és fejlesztő nevelés-oktatás feladatát ellátó intézmény tanulója,
 2. a szakképző intézmény tanulója és a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében szakmai oktatásban részt vevő képzésben részt vevő személy,
 3. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató,
 4. azon magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén törvény alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (a továbbiakban együtt: nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult),
 5. a kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató,
 6. a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban hallgatóként részt vevő személy.

A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató esetében a jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert oktatási intézmény legyen. Az adatkezelő hivatalból vizsgálja, hogy a külföldön működő intézmény államilag elismert oktatási intézménynek minősül-e. §

A diákigazolvány típusai és tartalma

A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

A diákigazolványok típusait az igazolványon feltüntetett felirat különbözteti meg: a nappali oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt "nappali", az esti oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt "esti", a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt "levelező", a köznevelésben és a szakképzésben a más sajátos munkarend, valamint a felsőoktatásban a távoktatási munkarend szerinti diákigazolványt "távoktatás" felirat jelöli.

A jogosult részére az oktatás és képzés munkarendjének megfelelő diákigazolványt kell kiállítani, azzal, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója levelező típusú diákigazolványra jogosult. A szakképző intézmény tanulója és a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében szakmai oktatásban részt vevő képzésben részt vevő személy részére az oktatás munkarendjére tekintet nélkül levelező típusú diákigazolványt kell kiállítani. §

Az Nkt., az Nftv. és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) alapján kiállított diákigazolvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik. §

Ideiglenes diákigazolvány

A jogszabály egyetlen esetet ismer, amikor ideiglenes diákigazolványról beszélhetünk.

Az igényelt diákigazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére igazolást ad ki, amely igazolja a diákigazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan a jogszabályban foglaltakra való jogosultságot.

Az igazolás a kiállításától számított 60 napig érvényes.

Az igazolás kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki. §

Hol és hogyan igényelhető diákigazolvány?

Diákigazolvány

 1. a diákigazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,
 2. az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, megrongálódott diákigazolvány helyett,

igényelhető.

Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás a diákigazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem köteles új diákigazolványt igényelni.

Többes tanulói jogviszony esetén az az iskola a közreműködő intézmény, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti. Ennek hiányában a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos) határozza meg.

Több oktatási intézménnyel való egyidejű hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét a képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, távoktatás) határozza meg.

Egyidejűleg fennálló tanulói jogviszony, felnőttképzési jogviszony, illetve hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás, képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos, távoktatás) határozza meg. §

Diákigazolvány igénylése felsőoktatásban:

A felsőoktatási hallgatók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamatábrája az alábbi linken található:

http://diakigazolvany.hu/igenyles/felsooktatas/igenyles/felsooktatasi_diakigazolvany_igenylese_folyamatabra

A felsőoktatásban a diákigazolvány - az alábbi kivétellel - csak elektronikus módon igényelhető.

A felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgató a diákigazolvány igénylést a közreműködő intézmény tanulmányi rendszerében kezdeményezi. Az igénylés előtt a jogosult köteles összevetni a tanulmányi rendszerben róla nyilvántartott személyes adatokat az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációja során kapott adatlap adattartalmával.

Amennyiben a jogosult nem rendelkezik tanulmányi rendszer hozzáféréssel, abban az esetben a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

A közreműködő intézmény ellenőrzi a fentiek teljesítését - szükség esetén felhívja a hallgatót a hiányok pótlására - és a hiánytalan igénylésnek a közreműködő intézményhez érkezését követő 8 napon belül

 1. rögzíti a tanulmányi rendszer használatával a diákigazolvány igénylésének tényét, és
 2. az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az igénylést és továbbítja azt az adatkezelő részére.

A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha a közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi nyilvántartásban. §

Diákigazolvány igénylése köznevelésben:

A köznevelési tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamatábrája az alábbi linken található: http://diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles/igenyles/elektronikus_igenyles_folyamata

A köznevelésben és a szakképzésben a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselője a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül az OKTIG-rendszer vagy az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszer használatával a diákigazolvány igénylésének tényét rögzíti és továbbítja az adatkezelő felé.

A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi nyilvántartásban. A közreműködő intézményeket tartalmazó nyilvántartás módosítása az adatkezelő felé az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges. §

Diákigazolvány igénylése a nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult részéről:

A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult a diákigazolvány iránti igényét az adatkezelőnek mint közreműködő intézménynek jelenti be. A diákigazolvány igényléséhez be kell nyújtani a tanulói, felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony kezdetét és az oktatás, képzés munkarendjét igazoló dokumentumot. E dokumentum hiányát a jogosult nyilatkozatával nem pótolhatja. §

Mi a teendő az igazolvány elvesztése esetén?

A közreműködő intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül - a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározott - igazolást ad ki annak a jogosultnak, aki tanulói, felnőttképzési, hallgatói jogviszonyának megszűnését követően, de a diákigazolvány érvényességi idejének lejárata előtt elveszíti diákigazolványát, vagy diákigazolványa a jogosultságok igazolására alkalmatlanná válik.

Ebben az esetben az igazoláson az intézmény és a munkarend rovatot a jogosult előző diákigazolványa alapján kell kitölteni. §

Mi a teendő lakcímváltozás vagy más adatváltozás esetén?

Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás a diákigazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem köteles új diákigazolványt igényelni. §

A jogosult az érvényesítő matrica elvesztése esetén 3500 forintot köteles megfizetni a közreműködő intézmény részére.

A közreműködő intézmény nem továbbítja a diákigazolvány-igénylést vagy nem érvényesíti a jogosult diákigazolványát, amíg a jogosult a fent meghatározott díjat meg nem fizeti. §

Meddig érvényes a diákigazolvány?

A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-éig jogosult, kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya. Ebben az esetben a tanuló diákigazolványra az adott tanév március 31-ig jogosult. Ha a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonya, illetve a hallgató hallgatói jogviszonya

 1. az első félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő március 31-éig,
 2. a második félévben szűnik meg, a felnőttképzési jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő október 31-éig jogosult diákigazolványra. §

Az érvényesítés határideje

 1. köznevelésben, szakképzésben kiadható diákigazolvány esetében október 31. napja;
 2. felsőoktatásban kiadható diákigazolvány esetében az I. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 31. napja, a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén március 31. napja. §

Hogyan érvényesítik a diákigazolványt?

A közreműködő intézmény a kiadott oktatási igazolványok érvényesítését érvényesítő matrica felragasztásával és az elektronikus érvényesítés érdekében az adatkezelő felé tett bejelentéssel végzi.

Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének időtartamát, valamint a köznevelésben, szakképzésben a matrica sorszámát, felsőoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény és kar betűkódját. §

A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény köteles megrendelni az adatkezelő által meghatározott módon

 1. köznevelési, szakképzési intézmények esetében július 15-ig,
 2. felsőoktatási intézmények esetében az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében július 15-ig, a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében december 15-ig.

Az adatkezelő gondoskodik a megrendelések teljesítéséről postai úton, a köznevelésben és a felsőoktatásban az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében szeptember 1-ig és a felsőoktatásban a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében február 1-ig.

A közreműködő intézmény szükség szerint további érvényesítő matricákat rendelhet megrendelésének elektronikus úton az adatkezelőhöz történő eljuttatásával. Ezeket a megrendeléseket az adatkezelő az átvételt követő 30 napon belül postai úton teljesíti.

A jogosult számára jogviszonya szünetelésének időtartama alatt a közreműködő intézmény nem továbbít diákigazolvány igénylést és nem érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát.

Az érvényesítés tényét és a kiadott érvényesítő matrica sorszámát az intézmény köteles az érvényesítés határidejétől számított 10 napon belül az igényléshez alkalmazott elektronikus felületen keresztül az adatkezelő felé jelenteni.

Az adott tanévben fel nem használt érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény a tanévet követő november 30-ig megsemmisíti. A megsemmisítés tényéről és a megsemmisített matricák darabszámáról a közreműködő intézmény jegyzőkönyvet vesz fel, amit köteles irattárában megőrizni. §

A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti. §

Milyen kedvezmények járnak a diákigazolvány alapján?

A diákigazolvány

 1. a tanulói jogviszonynak, illetve a hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását,
 2. a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,
 3. a tanulói jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,
 4. a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot,
 5. a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot

igazolja.

A diákigazolvánnyal igénybe vehető, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények megváltoztatásakor ki kell kérni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, valamint az Országos Köznevelési Tanács véleményét.

A nemzetközi kedvezményt kizárólag a Nektv. szerinti diákigazolványok biztosítják. §

Utazási kedvezmények diákigazolvánnyal

A tanulói jogviszony alapján igénybe vehető közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények felsorolását a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 15-21. pontjai tartalmazzák. §

A kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb

 1. a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi,
 2. a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév márciusi

havijegy érvényességi idejének lejártáig vehetők igénybe. §